Advertentie

De weg naar eenheidsbewustzijn..


x
X

x

x

De weg naar eenheidsbewustzijn

2019 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Verdeelde eenheid.. Om maar eens een New Age-term te gebruiken: ‘Alles is één’. Vanuit een spiritueel oogpunt bezien is dat natuurlijk waar. De grote vraag is echter hoe die eenheid in een hopeloos verdeelde mensenmaatschappij is te ontwaren en te ervaren. De machten en krachten die deze maatschappij, door middel van vele verschillende totaal gecorrumpeerde instituties hebben vormgegeven, hebben al eeuwen lang en misschien wel al langer, er alles aan gedaan om die eenheid te versplinteren. Daartoe hebben zij zich zowel in het onderbewuste van de mensheid als geheel, als in ieders individueel onderbewuste genesteld.

Door het zaaien van verdeeldheid blijkt een groot deel der mensheid bijzonder ontvankelijk te zijn gemaakt voor propagandistische prietpraat. Deze is erop gericht om de agenda van de geestelijk tegenstrevende krachten ten aanzien van het vestigen van een volledige wereldoverheersing aan het zicht te onttrekken. Door een misleidende geopolitieke façade te bouwen, waarin ogenschijnlijk nationale- c.q. multinationale- en bankiersbelangen de hoofdrol spelen, is er een geestelijke oorlogsvoering tegen de mensheid gestart. Deze wordt in economische en ideologische tegenstellingen gepresenteerd, om daarmee een aanleiding te geven voor een voortdurende oorlogssituatie. Door hier geloof aan te hechten en in mee te gaan heeft de mensheid de oorlog aan zichzelf verklaard (HIER).

War of Man

Het Leven
Het Leven is een geheel dat zich manifesteert in verschillende onderling samenhangende uitingsvormen van (bewust) ZIJN. Geen enkele vorm is belangrijker dan de andere. Alle vormen hebben hun taak, kwaliteiten en bestemming in dat geheel. Het is de onderling ondersteunende samenhang tussen de verschillende vormen die een onverwoestbare kracht geeft aan het geheel. Het is haar basis voor een voortgaande evolutie. Verandering en omvorming van oude niet meer noodzakelijke vormen schept de mogelijkheid voor een eindeloos groeiproces, dat gericht is op een toenemende integratie van alle vormen en een bewuste hereniging met de bron van het Leven.

George Soros, de intrigant achter veel schermen, hier in gesprek met onlangs overleden John McCain. McCain was feitelijk de publiekelijke loopjongen voor de Deep State. De aanwijzingen dat Soros ook de financier is achter veel praktijk-initiatieven rondom klimaatverandering, geven te denken..

Zo hebben alle oudere culturen hun bijdrage geleverd aan het evolutionaire proces van de mensheid. Al deze oudere culturen zijn echter sinds de 16e eeuw, door de veroverings- overheersingsdrang van met name de Engelsen, in de ganzenpas van een toenemende exploitatie- en uitbuitingsagenda geplaatst (HIER). Daarbij werd en wordt nog steeds wereldwijd ieder volk en iedere cultuur ingepast in een afhankelijk makende economische belangenmatrix.

De authenticiteit van ieder volk en iedere cultuur en vooral het aardse grondgebied waarop zij waren gehuisvest werden zo tot een economisch verdienmodel gemaakt. Grondstoffenroof voor de met grote snelheid ontwikkelde consumptiemaatschappij, is daarbij de weg naar het doel van de mensheid te verslaven aan het materialisme en haar af te snijden van haar geestelijke oorsprong.

Moeilijk te verkrijgen
Dit door de tegenstrevende krachten op gang gebrachte traject is dus al lang bezig. In onze tijd hopen zij daar de ‘vruchten’ van te kunnen oogsten. Het ’tijdsraam’, waarin deze krachten de mogelijkheid hebben om hun destructieve spel met de mensheid te spelen, staat echter op het punt om gesloten te worden. Vandaar dat de snelheid van chaos brengende gebeurtenissen exponentieel aan het toenemen is.

Er is echter één grondstof die de tegenstrevende krachten al te graag volledig in bezit zouden willen nemen, maar wat hen door een toenemende bewustwording steeds moeilijker wordt gemaakt. Die grondstof is het fundament van al het leven op aarde. Deze grondstof draagt ieder individueel mens als een geboorterecht in zich. Het is de basisgrondstof voor al het leven, namelijk authentiek scheppend Bewust ZIJN.

De rol van het kwaad als tegenstrevende kracht. Het zijn de tegenstrevende krachten die middels hun aardse marionetten er alles aan doen om de mens bij zijn essentie weg te houden. Vanuit die essentie kan de mens ervaren wat werkelijk essentieel is en wat niet.

Liefdevol Bewust ZIJN
Het betreft hier het liefdevol scheppen, vanuit een Bewust ZIJN. De creatieve mogelijkheden die vanuit deze staat van ZIJN gemanifesteerd kunnen worden zijn oneindig. Laten we dat met elkaar vooral niet vergeten. Ons individueel en collectief vermogen tot vernieuwend liefdevol scheppen is vele malen groter dan het vernietigend vermogen van de tegenstrevende krachten. Deze gaat aan haar eigen destructiviteit ten gronde!

Hoezeer deze krachten ook hun best doen om door leugen, bedrog en misleiding de mensheid voor haar slavenkar te spannen, het zal hen uiteindelijk niet lukken. Het Leven c.q. Bewust-ZIJN is immers gericht op zichzelf in stand te houden, te verruimen, zichzelf te leren kennen en uiteindelijk te transformeren tot een oneindig aantal nieuwe vormen. Daartoe heeft de oorspronkelijk geestelijke wijsheid zich geofferd, om via de ontwikkeling van kennis, tot een nog ruimer weten en een alomvattende ervaringsbeleving te kunnen komen.

‘Wijsheid, kennis en informatie

 Waar is de wijsheid die we verloren hebben in kennis?
Waar is de kennis die we verloren hebben in informatie?’

T.S. Eliot

(1888-1965 | dichter, toneelschrijver, filosoof)

Zoals deze uitspraak van T.S Elliot ook suggereert hebben velen de in hen aanwezige wijsheid ingeruild voor kennis.
Op zijn beurt hebben zij die kennis weer opgegeven voor een niet aflatende stroom van informatie, zodat zij in dit informatietijdperk over alles en iedereen veel te weten kunnen komen. Behalve dan over hen die de informatiestromen beheersen. Het meest belangrijke is echter dat daardoor ook bijna niets over de  wezenlijk menselijke essentie te weten valt te komen.

Het maakt allemaal deel uit van het mensheid omvattende vervreemdingsprogramma waar wij aan onderworpen zijn. Niet iedereen is echter even ontvankelijk daarvoor. Het worden er steeds meer. De geconditioneerde indoctrinatie van een totale identificatie met de illusionaire buitenwereld heeft de mensheid rijp gemaakt voor een bijzonder misleidende informatievoorziening.

Deze leidt haar in een richting van volledige vervreemding van haar geestelijke bewustzijnsbron, haar oorsprong en  bestemming. Zij houdt haar in wezen van haar essentie weg. Zelf heb ik dit in het artikel ’t Verschil tussen kennis en wijsheid..!’ benoemd (HIER). Waaruit het volgende citaat:

“Een weten zonder een inhoudelijk gefundeerde beleving van wat men weet, is gericht op exploitatie en machtsmisbruik van wat men weet. Het is gericht op een egocentrische uitbuiting van wat men weet, zonder een gevoelsmatig moreel/ethische verbinding. Daarbij geen verantwoordelijkheid te willen nemen voor de gevolgen die uit dat niet ethisch gefundeerde weten/gedrag voortkomen.

In feite komt het er op neer dat zij die ‘weten’ hun door kille en gevoelloze methoden verkregen kennis misbruiken. Zij doen dit door de onwetenden omwille van machtsredenen af te troeven, hun daarmee te kunnen manipuleren, intimideren en controleren. Hen in een Calimero-complex vast te zetten.”

De rol van het kwaad als tegenstrevende kracht
Het zijn de tegenstrevende krachten die middels hun aardse marionetten er alles aan doen om de mens bij zijn essentie weg te houden. Vanuit die essentie kan de mens ervaren wat werkelijk essentieel is en wat niet. Het geeft een onderscheidingsvermogen met betrekking tot het zien van hoofd- en bijzaken. In mijn eerste bijdrage aan deze column van januari 2017, getiteld ‘Hoofd- en bijzaken’ (HIER), ben ik uitvoerig op dit onderwerp ingegaan. In het artikel ‘Menselijke brug’ (HIER), dat in april 2016 op deze site werd gepubliceerd, ben ik ingegaan op de rol en evolutionaire betekenis van die tegenstrevende krachten. Een citaat uit dit artikel:

“Door een innerlijk alchemistisch proces van het omvormen van het Kwade naar het Goede, vindt in onze tijd de geestelijke groei in bewustzijn plaats. Het bewust werken aan het lood van de aardse levenservaringen, deze tot het goud van geestelijk zelfinzicht om te vormen, is mijns inziens de opdracht voor de mens van deze tijd.

Vanuit dit perspectief gezien heeft het Kwade in onze ontwikkeling een plek en bestaansrecht. Het helpt ons innerlijke krachten te wekken, die zonder de werking van het Kwaad zouden blijven slapen. Innerlijke alchemie is de essentie van de tijd waarin wij leven. Men zou het leven op aarde als één groot alchemistisch laboratorium kunnen zien. De esoterische stroming van het Manicheïsme, dat in de derde eeuw na Christus in het vroegere Perzië ontstond, heeft als kernthema het omvormen van het Kwade tot het Goede.

‘Het grote kernpunt in de manicheïsche leer is de opvatting over goed en kwaad: het kwade is even eeuwig als het goede en kent begin noch einde aangezien het kwade oorspronkelijk een bestanddeel van het goede was. Dit van oorsprong goede bestanddeel is tot het kwade verworden omdat het achtergebleven is in de normale evolutie; het kwade is aldus het goede dat ‘uit de tijd geraakt is’.

Immers, op ieder ontwikkelingsniveau moet een element van het goede zich als het ware opofferen, afstand doen van zijn normale ontwikkelingsloop opdat er in de kosmos iets nieuws kan ontstaan; en omdat dit ‘zich opgeofferde goede’ vervolgens zijn activiteiten moet ontplooien op een niveau waaraan zijn natuur niet is aangepast, begint het hinderend te werken in het wereldbestel.

Daarom zijn de manicheeërs van oordeel dat het kwade een noodzakelijke bestaansvoorwaarde is voor de kosmische evolutie; zij zeggen dat het kwade moet worden begrepen vanuit zijn gemetamorfoseerde aard en dat het verlost moet worden, zodat het opnieuw verder mee kan werken in de stroom van de wereldontwikkeling.’

Hoe daar mee om te gaan?
De invloeden waar wij allen in deze tijd aan bloot worden gesteld zijn overweldigend. Zo ongelooflijk overweldigend dat zij het gevoel op kunnen roepen er door verpletterd te worden en als gevolg daarvan angstig worden. Angst door het gevoel van een totale machteloosheid en een gebrek aan vertrouwen in de geestelijk evolutionaire begeleiding. Kaypacha legt in het volgende Pele-report uit dat het te maken heeft met de huidige tijd en alle evolutionaire krachtenwerkingen die er nu spelen.

Astrology for the Soul September 18, 2019

Het gaat er om dat wij op individueel niveau bewust weer de leven gevende verbinding met de natuur gaan ervaren. Dit vraagt een innerlijk zuiveringsproces dat leidt tot een integere en authentieke levensinstelling. Het vraagt tevens moed, openheid, eerlijkheid, transparantie en kwetsbaar durven zijn. Het liefdevol omarmen van de individuele kwetsbaarheid doet in het innerlijk een onverwoestbare kracht ontstaan, die alle vermeende tegenslagen kan incasseren en als groei-impuls kan leren zien. Een hernieuwd innerlijk evenwicht kan zo ervaren worden, waarbij de intuïtie een belangrijke rol speelt.

In het artikel ‘Intuïtie is de hoogste vorm van.. intelligentie..!’ (HIER), dat onlangs op deze site is gepubliceerd, wordt daar op een mooie wijze dieper op ingegaan. Het zo ontwikkelen van een innerlijke vrede zal de meest wezenlijke bijdrage zijn aan het laten ontstaan van een wereldvrede. Door bewust voor een werkelijk natuurlijke voeding voor lichaam en ziel te kiezen, kunnen we het leven in haar oneindige scheppingskracht blijven beleven. De in ons onderbewuste verankerde dualiteit mogen we door het loslaten daarvan en het daarmee verbonden zelfonderzoek overstijgen.

Dit zal leiden tot een in de individuele levenservaring gefundeerde openbaring van het eenheidsbewustzijn. Het loslaten van iedere identificatie met alles dat onwezenlijk is, leidt vanzelf tot het wezenlijke. Dan zal de eenheid van alles geen New Age-achtige kreet meer zijn, maar een werkelijk doorleefde realiteit. Het loslaten van het oude niet meer werkzame past geheel in deze tijd van het jaar, waarin de bomen hun ervaringen en opgevangen lichtkracht van het afgelopen groeiseizoen in de vorm van afvallende bladeren weer teruggeven aan Moeder Aarde. Zij distilleert dit tot vernieuwende groei-impulsen voor het nieuwe seizoen. Je zult het zelf kunnen ervaren als jij je bevrijdt van alle beperkende dualistische belemmeringen.

Mother I Feel You

Van ganser harte wens ik je een totale bevrijding en zelfrealisatie toe.

Arend Zeevat

22 september 2019

* * *

1 gedachte over “De weg naar eenheidsbewustzijn..

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.