Advertentie

De werkelijkheid op zijn kop; is dat ’n strop..?


x
x

De werkelijkheid op zijn kop. Voor ons een strop?

2021 ©Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Toenemende waanzin.. Iemand die met behulp van een tijdmachine vanuit een verleden tijd in onze tijd zou zijn aanbeland, zou gelijk bij het verlaten van die tijdmachine op slag gek zijn geworden. Hij zou globaal gezien een bijna totaal gedegenereerde menselijke samenleving zien met vervuilde en op meerdere plaatsen tot ruïnes gebombardeerde steden, afgestorven natuur en gekapte regenwouden, sociale destructie op basis van ieder voor zich en God voor ons allen, de grootste open lucht gevangenis in Gaza en de Westelijke Jordaanoever, op meerdere continenten grote vluchtelingenkampen en krottenwijken. 

Daarnaast een enorme lucht-, watervervuiling en grote hoeveelheden uitstervende diersoorten hebben kunnen waarnemen. Kortom een buitensporige wreedheid tegen alle levensvormen. In schril contrast daarmee een op de mooiste locaties in grote landhuizen of kastelen wonende gewetenloze elite, die verdrinkt in de luxe en comfort. Die tevens op grote schaal schaamteloos de onwetende massa geestelijk beïnvloedt en misleidt.

En die met verschrikkelijke dood en verderf zaaiende wapentechnologie het grootste deel van de mensheid tracht uit te roeien. Dit alles om maar zoveel mogelijk macht te kunnen hebben. Hij zou als tijdreiziger hebben kunnen denken, op welke waanzinnige planeet ben ik in Godsnaam beland? En wat is er aan de hand met de menselijke bewoners van deze wonderschone planeet?

Mensheid in verval…
Kortom, wat door oorspronkelijk zuiver geestelijk/spirituele groei-impulsen een hoogstaande beschaving had kunnen zijn, is tot een demonische speelplaats voor losgeslagen psychopaten verworden. Een kleine kudde psychopaten die de gehele mensheid heeft mee weten te nemen in een bizar huiveringwekkende tocht naar de afgrond van het totale niet-ZIJN. Door de gehele planeet Aarde tot een levend laboratorium te maken voor het onderzoek naar hoe men zoveel mogelijk leed kan toebrengen voordat er een totale geestelijke ineenstorting plaatsvindt. Daarbij zo ontzettend veel misleidende informatie rond te strooien, dat niemand meer weet wat nog waar is en wat niet.

Hebben we dan niet geleerd van de andere ‘veilige’ stoffen die later een ramp bleken. Veilige experimenten zoals DDT, Softenon en DES. Om er maar een paar in de reeks te noemen..!

Elkaar daardoor hevig bevechtend en zelfs naar het leven staand, om de eigen overtuigende waarheid aan anderen op te dringen en tegen bedreigingen ervan te verdedigen. Wij zijn allen de levende laboratoriumratten op deze tot experimentele proeftuin gemaakte gevangenisplaneet. Gelijk aan het getal nul, dat in de digitaal kunstmatig geschapen dualistische technologie, als tegenbeeld van het getal één wordt gezien. Nul is niets, heeft geen waarde en is daarom te verwaarlozen. Daarnaast wordt de één met het alles geïdentificeerd. Tezamen vormen de getallen nul en één de basis voor het binair dualistische computersysteem.

Geprogrammeerd om als chip te dienen
Ons op deze dualistische wijze geprogrammeerde denken is in de afgelopen twee eeuwen bewust zo gekneed, om ons te laten dienen als onderdeel van een megacomputer. Laten we zeggen als een menselijke chip, die op afstand door de programmeurs bedient en aan/uit gezet kan worden. Een megacomputer die tot in de wolken reikt via een digitale cloud, die met behulp van duizenden omhoog geschoten naar Elon Musk(usratten) ruikende satellieten haar werkzaamheid kan hebben.

Op Aarde zijn daartoe miljoenen 5G-masten geïnstalleerd en glasvezelkabels aangelegd om de mensheid op Aarde voltijds te kunnen volgen in al haar bewegingen, gedachten, gevoelens en communicatieve uitwisselingen. Haar in al die innerlijk energetische bewegingen te kunnen manipuleren en sturen. Door middel van de eerder ontworpen kunstmatige intelligentie en zelflerende computers kan dit geheel gemanaged worden. Zo is het de opzet om straks de gehele mensheid in het konijnenhol van Alice haar virtuele wonderland te laten verdwijnen.

– The Moody Blues: In The Beginning- Lovely To See You (1969) –

Vooraanstaand lid van de Fabian Society, waar ik in meerdere artikelen over geschreven heb (HIER), H.G.Wells, heeft een indrukwekkende lijst aan boeken geschreven (HIER). Hij was een visionair auteur, die vooral bekend is geworden door zijn in 1898 geschreven boek ‘The war of the worlds’ (HIER).

(HIER). Daarin wordt een invasie van Martianen op Aarde weergegeven. In 1938 werd de toenmalige Engelse bevolking de stuipen op het lijf gejaagd tijdens een op het boek gebaseerd hoorspel onder leiding van Orson Welles, dat via de radio werd uitgezonden (HIER). Die uitzending deed voorkomen alsof er echt een invasie van groene marsmannetjes had plaatsgevonden. Ja, dat kon toen nog. De voorspellende programmering vond toen ook al plaats. Is het nu echter zoveel anders met de wereldwijde invasie van een nog nooit aangetoond en naar men zegt dodelijk virus?

Was de in 2005 uitgebrachte reprise van Steven Spielberg, van ‘The War of the Worlds’ een ‘vooraankondiging’…?

New World Order
Eén van Wells minder bekende in 1940 geschreven werken was ‘The New World Order’. Ik kon dit boek moeilijk in enige officiële bibliografie van hem terugvinden. Misschien is het te openbarend, maar HIER kun je het boek in pdf-vorm zelf lezen. De titel is met name voor ons, die middenin de ontvouwing van de NWO leven natuurlijk zeer intrigerend. Ik heb het zelf nog niet gelezen, maar de eerste zinnen van het voorwoord laten overduidelijk weten waar het over gaat. Hieronder als teaser een screenshot van dat voorwoord.

Wereldbrein
Een ander niet in officiële bibliografieën terug te vinden boek van H.G. Wells is ‘World Brain’, dat in een pdf-versie HIER te lezen is. Daarin geeft hij zijn profetische visie weer betreffende de noodzaak van het scheppen van een (kunstmatig) wereldbrein. Iets dat nodig zou zijn om de door depopulatie gedecimeerde wereldbevolking met technologische middelen te kunnen beheersen en controleren. De huidige uit de Corona-psychose voortkomende vrijheidsbeperkende maatregelen en alle daarmee geïntroduceerde technologische controle-poespas passen geheel in deze agenda.

De connectie van H.G. Wells met de Huxley-familie (HIER) laat zien dat er binnen de Fabian Society verschillende inspirerende kruisbestuivingen plaatsvonden, betreffende ideeën en ideologische conceptvorming. Deze uitte zich onder andere in het boek ‘The science of life’, dat door H.G. Wells en Julian Huxley gezamenlijk geschreven werd (HIER). Uit die Huxley-familie zijn, zijn naast Aldous Huxley met zijn Brave New World, verschillende andere intelligente breinen voortgekomen, zoals dus Julian Huxley (HIER). Hij was een evolutionair bioloog maar verkeerde ook in de intellectueel elitaire kringen van de op vergaring van macht gerichte denktank Fabian Society (HIER).

Hij wist het gedachtegoed dat daar aanwezig was om te zetten in de nu volop geïmplementeerde Eugenitica-agenda. Deze komt neer op het terugbrengen van de wereldpopulatie tot een aantal dat volgens hen in overeenstemming zou zijn met de door hen veronderstelde ecologische draagkracht van de Aarde. Zoals die ook op de inmiddels bij velen bekende Georgia Guidestones in steen is vastgelegd. Het zou dus zo maar eens kunnen zijn dat de opdrachtgevers voor het plaatsen van die Georgia Guidestones in deze kringen te vinden zijn..!

De geplande grote omvorming
Zowel Julian Huxley als H.G. Wells, als leden van de Fabian Society, speelden beide een grote rol in het ontwikkelen van het juiste geestelijk programmerende klimaat voor toekomstige generaties. Een geestelijk klimaat waarin de in onze tijd zich afspelende globale machtsovername kan plaatsvinden. Hieronder een citaat uit een artikel  op de website blacklistednews.com (HIER), waarin de aanloop naar de ontwikkelingen van nu worden weergegeven:

Dit beroemde verhaal (het door Wells geschreven boek ‘The Time Machine’. HIER te downloaden, AZ) werd in 1893 geschreven door een jonge Britse schrijver wiens ideeën en baanbrekend werk bij het vormgeven van nieuwe technieken van culturele oorlogvoering een diepgaande invloed hadden op de volgende 130 jaar menselijke geschiedenis. Deze ideeën leidden tot de innovatie van nieuwe technieken van ‘voorspellend programmeren’ en tot massale psychologische oorlogsvoering.

In tegenstelling tot de optimistische opvattingen van de mensheid en het toekomstige potentieel dat de grote sciencefictionschrijver Jules Verne eerder voor ogen had, hadden Wells’ misantropische verhalen het beoogde effect dat het creatieve potentieel en de liefde van de mensheid die Verne’s werk opwekte, verminderde.

Om de techniek duidelijker te formuleren: door de verbeelding van de samenleving over de toekomst vorm te geven en existentiële/nihilistische uitkomsten in zijn verhaallijnen in te bedden, realiseerde Wells zich dat de hele tijdgeest van de mensheid op een diepgaander niveau kon worden beïnvloed dan een simpele, bewuste redenering zou toelaten.

Omdat hij zijn gif in de stof van ‘fictie’ stak, zouden de geesten van degenen die zijn verhalen ontvingen, hun kritisch denkvermogen ontkoppeld vinden en zouden ze alle Trojaanse paarden die in de verhalen ingebed waren gewoon in hun onbewustheid opnemen. Dit is een inzicht dat al meer dan een eeuw wordt gebruikt door sociale ingenieurs en inlichtingendiensten wiens doel altijd de gewillige slavernij van alle mensen op aarde is geweest.

VN adopteert eugenetica-agenda
Vanuit zijn positie bij de VN wist Julian Huxley een invloedrijk beheersingsprogramma van de wereldpopulatie te schrijven, waarin alles dat met klimaatdoelen, Agenda 21 en 2030 te maken heeft als doelstellingen zijn opgenomen. Dit is daarna door onder andere De Club van Rome verder praktisch uitgewerkt. In 1974 deden de VS als supermacht en vermeende politieagent der mensheid, ook een duit in het zakje. In de ‘National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests’ van de Amerikaanse National Security Council wordt het wereldbevolkingsvraagstuk tot een veiligheidsprobleem verklaard voor de nationale belangen van de VS.

Deze studie (HIER) werd onder leiding van Henry Kissinger in 1974 voltooid. Bevolkingscontrole in voornamelijk Derde Wereldlanden, waar de bevolkingsaanwas het grootst is, staat centraal in dit document. Hieronder een citaat uit een artikel van de site thebridgelifeinthemix.info, waarin de rol van de Fabian Society en haar individuele leden besproken wordt, evenals het onder controle houden van de wereldbevolkingsaanwas.

In het voorwoord van de tweede editie van zijn in 2000 gepubliceerde boek zei Gore: Geen van onze maatregelen zal volledig slagen tenzij we bevolkingsstabilisatie bereiken, een van de belangrijkste milieu-uitdagingen van allemaal. Een overvolle wereld is onvermijdelijk een vervuilde wereld. Deze verklaring leende hij van prins Philip, die het voorwoord van het boek People as Animals schreef. Prins Philip heeft zich altijd aangesloten bij de overtuigingen van Britse Fabiaanse socialisten zoals Lord Bertrand Russell, die de vermeende overbevolking van de wereld definieerde als de grootste bedreiging voor de heersende oligarchie van allemaal.

Een van de naaste medewerkers van Prins Philip was Sir Julian Huxley, president van de Eugenics Society, die in tegenstelling tot Hitler probeerde zijn massale genocide en anti-menselijke ideologieën te promoten door middel van instandhouding, ?? die hij naar de VN bracht in zijn rol als eerste hoofd van de Organisatie voor Onderwijs, Sociale en Culturele Zaken van de Verenigde Naties (UNESCO). Als resultaat van Al Gore’s bewondering voor het groene Prins Charles beleid, op 28 januari 2007, reikten hij en actrice Meryl Streep de Prins de Global Environmental Citizen Award van Harvard uit.

Neuralink in de wolken
Elon Musk heeft met zijn in de praktijk gebrachte technologische visie de ideologie van H.G. Wells betreffende het scheppen van een wereldbrein nu vormgegeven. Zijn bedrijf Neuralink (HIER) heeft als doelstelling om een brein-computerverbindng tot stand te brengen. Hieronder een citaat uit een artikel op de site psychologytoday.com.

“Om een brein-computerinterface (BCI) te bouwen, ook wel brein-machine-interface (BMI) genoemd, zijn uniek gekwalificeerde, moeilijk te vinden domeinexperts nodig die zich over meerdere disciplines uitstrekken, zoals kunstmatige intelligentie (AI), neurowetenschappen, biofysica, robotica, neuro-anatomie, geneeskunde, moleculaire biochemie, machine learning, elektrotechniek, fysica, computervisie, microscopie, wiskunde, software engineering, datawetenschap en meer velden om er maar een paar te noemen – het is een gebied waar kunstmatige intelligentie versmelt met biologie.”

Voorspelbaarheid
Tegenwoordig wordt heel veel IT-infomatie opgeslagen in een zogenaamde cloud. Dus een wolk van informatie. Die waarschijnlijk door een kunstmatig gemaakt intelligent brein wordt gevoed en in stand gehouden. Deze zou eruit kunnen zien als op de weergegeven afbeelding op webbrain.com HIER (Je kunt daar naar believen schuiven met de links tussen personen en organisaties om de verbindingen te zien). Het is een typisch Ahrimanisch gematerialiseerde versie van een natuurlijk geestelijk fenomeen. Maar daar ligt dus het belangrijkste punt. De tegenkrachten kunnen absoluut niets authentiek nieuws scheppen. Al hun creaties zijn doodse imitaties van natuurlijk geestelijke fenomenen.

Eigenlijk heel triest en saai. Omdat zuiver geestelijk geïnspireerde mensen wel iets authentiek nieuws kunnen scheppen, is de demonisch geïnspireerde machtselite zo ontzettend bang voor dit scheppend vermogen in de mens. De doodse ‘scheppingen’ van de elite zijn patroonmatig en in veel gevallen voorspelbaar. Zij hopen door hun dialectische spel van probleem-reactie-oplossing dan ook voorspelbare reacties bij de mensheid te kunnen oproepen. Waarna zij de even voorspelbare oplossingen kunnen opdringen. Maar wat zou er gebeuren als mensen niet op de door hen veronderstelde en voorspelbare wijze zouden handelen? Tja, wat dan?

Ontmenselijkende ideologie
In de praktijk kunnen we nu dus de manifestatie zien van een zieke en ontmenselijkende ideologie die in een aantal verziekte ontmenselijkte geesten aanwezig is, die geïnspireerd zijn door andere verziekte en ontmenselijkte geesten in de afgelopen eeuwen. De moderne ontmenselijkte zieke geesten die hieraan bijdragen zijn allemaal als bovenbaas betrokken bij grote multinationale technologisch innoverende bedrijven. Om er maar eens een paar te noemen.

 • Elon Musk: Tesla, Neuralink, Space X, Boring Company en Open AI
 • Ray Kurzweil: bovenbaas bij Google, fervente transhumanist (HIER) en uitvinder van vele innovatieve computertechnologieën
 • Mark Zuckerberg: bovenbaas van Facebook en waarschijnlijk nog veel meer
 • Jeff Bezos: bovenbaas bij het grootste handelsbedrijf op het internet Amazon
 • Bill Gates: niet medisch onderlegde ‘vaccinazi-deskundige’, oprichter van Microsoft en een zogenaamde filantroop, die alleen ‘goede doelen’ financieel ondersteunt, die in zijn eugenetische kraam te pas komen..

Naar believen zelf aan te vullen met andere namen.. Zij maken naast een aantal niet benoemde ontmenselijkte geesten deel uit van een elitair genootschap dat meent, door haar superieure ‘intelligentie’, een oplossing te hebben voor de door henzelf kunstmatig geschapen problematische chaos op Aarde.

Het mag inmiddels voor steeds meer mensen wel duidelijker geworden zijn, dat zonder de door de financiële elite georkestreerde problemen wij in een paradijs op Aarde zouden kunnen leven. We kunnen die lui dus absoluut missen. Maar……? Ja, er is een maar. Want die ontmenselijkte elite zou zonder onze medewerking niet zover hebben kunnen komen als waar wij nu zijn. Daarbij kom ik dus op een gevoelig punt. Namelijk in hoeverre kunnen wij zonder alle door de tegenkrachten in de materie technologisch vormgegeven hebbedingen?

Langere planning
Dat de sociale ingenieurs, die deel uitmaken van de demonisch bezeten machtselite, hun plannen voor machtsovername van de Aarde en mensheid al lang van te voren in geschreven vorm duidelijk maken, moge ook blijken uit het onderstaande citaat uit het artikel ‘The Great Reset: H.G. Wells’ Dystopic Vision Comes Alive’ (HIER).

Hoewel hij vooral bekend is om zijn fictiewerken als The War of the Worlds, The World Set Free, The Invisible Man, The Island of Doctor Morrow, en The Time Machine, Wells ‘minder bekende non-fictie-geschriften zoals The Open Conspiracy, De New World Order, The Outline of History, The Science of Life en The World Brain, dienden als leidraad voor strategische blauwdrukken voor de hele 20e-eeuwse oorlog tegen soevereine natiestaten en het idee van een samenleving gebouwd op het uitgangspunt van de mensheid gemaakt in het beeld van God.

Duidelijke taal, nietwaar? In het volgende artikel is een video opgenomen, die in 50 minuten exact de spijker op de NWO-kop slaat. Zeer aanbevelenswaardig!

De bekende schuldvraag
Valt die elitaire psychopaten, want dat zijn het, die dit zo hebben vormgegeven iets te verwijten? Omdat zij daar de middelen en knowhow voor hebben? Nee natuurlijk niet! De mensheid heeft zich immers door haar laten misleiden op basis van dezelfde egocentrische mentaliteit, die door hen in uitvergrootte vorm als een panoramisch pantheon van aanbeden gematerialiseerde goden werd gemanifesteerd. Wat ik hiermee wil zeggen is, dat het geen enkel nut heeft om met de vinger naar de machthebbers te wijzen.

Want zij hebben ons slechts door hun gepropagandeerde maatschappijvorm, de ook in ons aanwezig schaamteloze hebzucht, behoefte aan directe bevrediging, niet te bevredigen begeerte, lust en daaruit voortkomende gewelddadigheid laten ervaren. De machthebbers zijn dus de spiegel waarin wij op individueel niveau allemaal mogen zien wat er ook in ons individuele onderbewuste aanwezig is. De machthebbers laten ons ervaren wat er in het gezamenlijk onderbewuste van de mensheid aanwezig is. Ook zij zijn dienaren in het evolutionaire ontwikkelingsplan. Zonder Licht geen duisternis en zonder duisternis geen licht.

Geld, seks en macht
De Trias Satanica (onvrije hang naar geld, seks en macht) zit in ons allemaal. De door de tegenstrevende krachten geïnspireerde machthebbers, als de vormgevers van het collectieve onderbewuste van de mensheid, zullen pas stoppen met hun misleidende spel als de mensheid de lessen die in het collectieve onderbewuste aanwezig zijn heeft geleerd. Als zij de in haar aanwezig zijnde schaduwkanten individueel, op een wezenlijk niveau heeft verstaan, getransformeerd en geïntegreerd. Zolang dat niet verstaan en geïntegreerd is zal (een groot deel der) mensheid nog meerdere evolutierondjes moeten gaan.

In mijn eerdere, hier op Want to Know gepubliceerde artikel ‘Gaan we nog een rondje?’, heb ik dat beschreven (HIER). Bovenstaande kan gezien worden als de laatste stuiptrekkingen van een macht verliezende patriarchaal ingestelde elite. Zij kunnen echter de evolutionaire bewustzijnsgroei van de mensheid in geen enkel opzicht tegenhouden en/of ongedaan maken!

Dit is exact waar Kaypacha het in zijn nieuwste Pele-report over heeft:

Hoogstaande beschaving
De geïndoctrineerde opvatting van de westerse cultuur is, dat het aan de top van een met name technologisch vormgegeven piramide staat. Maar in feite heeft die eerder benoemde tijdsreiziger een als zelfbenoemd ‘hoogwaardig’ te boek staande beschaving in verval kunnen waarnemen. Zeg maar als een uiting van een opgeblazen technologische egofantasie, zonder een echt vergeestelijkt aardse bestaansgrond. Het ligt er dus maar aan welke criteria men hanteert voor een hoogstaande beschaving/cultuur. Voor mij uit een hoogstaande cultuur zich in een liefdevolle zorg voor alle levensvormen en binnen de menselijke samenleving ten opzichte van de kwetsbaren en wordt de wijsheid van de oudsten gerespecteerd en geëerd.

Onze huidige cultuur is daar een exact tegenbeeld van! Ik heb mijzelf vanuit mijn wezenlijk perspectief, dat ik logischerwijs al mijn gehele leven in mij draag, eigenlijk altijd als een waarnemende buitenstaander ervaren. Als een reiziger op doorreis naar een nu nog onbekende bestemming. Ik vraag me dan ook wel eens af of ik toevalligerwijs niet zo’n tijdreiziger ben en per ongeluk ging reizen naar een verkeerd ingestelde tijd. Maar goed, nu ik dan toch hier ben maak ik er maar het beste van en zal alles dat ik waarneem terugrapporteren naar de Bron waar ik vandaan kom. Dat is dus een belofte en geen bedreiging. De volgende uitspraak van Gautama Boeddha gebruik ik daarbij als mijn richting gevende leidraad:

“De gelukkigste mensen hebben niet het beste van alles.
Maar zij maken van alles het beste”

Maar eigenlijk is dat terugrapporteren niet eens nodig. Want als ik met mijn tegenwoordigheid van Geest in ieder moment aanwezig ben, neemt de Bron het instant door mij waar. Dit is de essentie van een geheelde nonduale werkelijkheidsbeleving.

Het streven naar geluk
Eigenlijk geeft het bovenstaande de zoektocht van de mensheid weer naar geluk (HIER) en het in harmonie zijn met zichzelf en alle omringende levensvormen. Maar ook hier geldt, welke criteria hanteer je voor het ervaren van geluk. Door een misleidende sociale beïnvloeding werd het de mensheid in de afgelopen eeuwen op een nogal onvrij makende en indoctrinerende wijze geleerd,  om dat geluk in de materiële sfeer te zoeken. Daar heb ik inmiddels genoeg over geschreven (HIER). Albert Schweitzer wist dat als arts, werkzaam in Afrika, heel duidelijk te verwoorden.

“Wat ik over de blanke beschaving denk?
Tja, het zou geen gek idee zijn.”

Het is voor een geestelijk gezond mens bijna niet te bevatten hoe in de afgelopen 150 jaar de menselijke samenleving zo in verval heeft kunnen raken. Vele vormen van verslaving liggen daaraan ten grondslag. Verslavingen worden over het algemeen ontwikkeld wanneer er, door het verdwijnen van een wezenlijk geestelijke bestaansgrond, een innerlijke leegte is ontstaan. Deze vraagt om een invulling. Het materialisme heeft echter een tijdelijke invulling geboden. Iets wat nu, onder druk van de huidige omstandigheden, steeds meer mensen gaan inzien. Dat het materialisme een verslaving is maakt de onderstaande uitspraak duidelijk.

Dialectisch materialisme werkt zoals cocaïne, laten we zeggen.
Als je het eenmaal of tweemaal snuift, zal het je leven niet veranderen.
Als je het dagelijks gebruikt, zal het je tot een verslaafde maken, een ander mens.”

Nicolae Ceausescu (1918- 1989),
Roemeens president (1967 t/m 1989)
(Op 25 december ’89 tijdens de Roemeense revolutie, samen met zijn vrouw,
geëxecuteerd, na een veroordeling door militair tribunaal)

Het toenemende materialisme heeft er dus voor gezorgd, dat de wezenlijke verbinding met de innerlijke bestaansgrond verbroken werd en de innerlijke blik in de gevangenis werd geplaatst van een door materialisme vormgegeven menselijke samenleving. We mogen daar nu allen de, voor velen misschien wrange, evolutionaire lessen uit leren.

Minimalistisch leven
Zelf prijs ik mij gelukkig dat ik opgevoed ben in een armlastig veenarbeidersgezin in Zuidoost Drenthe. Hierdoor heb ik in mijn jeugd nooit de verziekende materiële overdaad kunnen ervaren, die in mij de basis had kunnen leggen voor een verspillend consumentengedrag. Het legde een innerlijk fundament voor een minimalistische levenshouding gedurende de rest van mijn leven. Het alles overweldigende – vanuit het westen ontstane – materialisme stond mij in mijn jeugd zozeer tegen, dat ik op 23-jarige leeftijd besloot mijn verruimende heil in het oosten te zoeken en naar India te gaan.

Saddhu (bedelmonnik)

Daar heb ik uiteindelijk 9 maanden als een saddhu, bedelmonnik, zonder geld en enige bezittingen rondgereisd. De ervaringen die ik daar heb opgedaan gaven me het gevoel een soort van geestelijk trainingsprogramma te ondergaan voor een latere periode in mijn leven. In mijn huidige levensfase ervaar ik de praktische waarde van het hierboven beschrevene. Zeker sinds de periode 2012/2013, die ik in het artikel ‘Hoe narcisten en psychopaten je bewust maken..!’ (HIER) heb benoemd. Daarin beschrijf ik hoe ik, in dit geval onder westerse omstandigheden, opnieuw in een situatie werd geplaatst van een totaal gebrek aan ´bezittingen´ en zonder enig economisch/maatschappelijk perspectief.

Natuurlijk werd ik daar niet door de omstandigheden in geplaatst, maar had mijn onderbewuste mijn leven zo gearrangeerd, dat deze omstandigheden ontstonden. Ondertussen kijk ik naar de kunstmatig ontstane Corona/psychose en welke fundamentele levensvragen daardoor bij velen worden opgeroepen. Vanuit mededogen kan ik waarnemen hoe mensen daarmee omgaan en zichzelf vastklampen aan iedere strohalm die voor hen een oude veiligheid en zekerheid in stand kan houden. Het punt is echter dat de meeste mensen zichzelf die fundamentele levensvragen niet durven te stellen. Dus wordt een al zo bekend rondje opnieuw gedraaid.

Wereldbrand of individueel vagevuur?
In mijn in 2015 geschreven artikel ‘Wereldbrand of individueel vagevuur?’ (HIER) heb ik het huidige proces al aangegeven. Citaat uit dat artikel:

Momenteel gebeurt er veel in onze wereld dat menigeen zal confronteren met een zeer fundamenteel gevoel van onzekerheid en machteloosheid. Waarheid en onwaarheid zijn voor velen moeilijk te onderscheiden. De daardoor opgeroepen onzekerheid en onmacht zijn gevoelens, die we diep onbewust vanaf onze jeugd al met ons meedragen. Onze opvoeding, scholing en maatschappelijke vorming heeft ons nooit kunnen laten zijn, die we in potentie zijn.

Ons maatschappelijke systeem zit zo geniaal onderdrukkend in elkaar, dat die onderdrukking van generatie op generatie is overgedragen, zonder dat het gros der mensen het doorhad. Dit komt voornamelijk doordat de in de buitenwereld steeds duidelijker herkenbare werking van satanische krachten, zich in de loop der eeuwen ook in ons onbewuste heeft verstopt.

De duivel is zo slim om zich op een plek te verbergen, waar de meeste mensen hem niet willen/kunnen vinden, namelijk in hun eigen innerlijk. Iedere nieuw geboren generatie werd en wordt door middel van ultiem gehersenspoelde deskundige autoriteiten, wijs gemaakt wat men moet denken, voelen en willen.”

Ook hierop is de uitspraak van Adam Weishaupt, de stichter van de Illuminati, van toepassing:

“De grote kracht van onze orde ligt in de verborgenheid; laat het nooit worden weergegeven,
op geen enkele plaats onder haar eigen naam,
maar altijd onder een andere naam en een ander bezigheid.”

Het Ego, de fundamentele, maar dominante bouwsteen onder onze persoonlijkheid!

Overtuigen heeft geen zin
Hoezeer we ook zouden willen dat iedereen ineens helemaal wakker wordt en mensen in onze dagelijkse omgeving overtuigend willen beïnvloeden in die richting, dat zal niet lukken. Wakker worden kan op fysiek niveau door een wekker mogelijk gemaakt worden. Maar sommigen slapen nu eenmaal dwars door het geluid van een wekker heen. Geestelijk gezien heeft iedereen een individueel ontwikkelingstempo volgens een individueel levensscript. Het getuigt mijns inziens van een spirituele ego-arrogantie om te menen dat men anderen overtuigend kan beïnvloeden.

Dit is een lastig thema, want velen willen zo graag in paradijselijke omstandigheden leven en voor anderen hetzelfde wensen. Daarbij is hoop een lastig en een nogal beladen begrip. Zelf gebruik ik liever het begrip vertrouwen. In het eerder geschreven artikel ‘Over Corona en… Over vertrouwen…!’ (HIER) ben ik ook dieper ingegaan op dit thema. Citaat uit dit artikel:

“Rudolf Steiner over vertrouwen.

Wij moeten (mogen, AZ) uit de ziel weren,
alle angst en vrees die op de mens afkomt vanuit de toekomst.

Wij moeten (mogen, AZ) kalme helderheid verkrijgen,
in alle gevoelens en gewaarwordingen omtrent de toekomst.

Wij moeten (mogen, AZ) met volstrekte gelijkmoedigheid uitzien,
naar alles wat ons tegemoet zal komen.

Wij moeten (mogen, AZ) steeds bedenken dat, wat er ook komt,
ons gegeven is door een wereldleiding vervuld van wijsheid.

Dat is het wat wij in onze tijd moeten (mogen, AZ) leren,
te leven vanuit een vertrouwen, zonder een enkele bestaanszekerheid.

Het vertrouwen in de altijd aanwezige hulp in de Geestelijke Wereld.
Waarlijk iets anders is in deze tijd niet mogelijk, willen we de moed niet verliezen.
Laten we ons daarom geducht scholen en streven, naar het Ontwaken van ons Innerlijk!

Vertrouwen hebben in het Leven, dat eeuwig is, is gezond makend en gezond houdend.
Twijfel aan het leven, maakt vatbaar voor de dood. Die is slechts een overgang
naar een andere staat van leven, c.q. staat van Bewust ZIJN.”

Slotwoord
Vergeef me, dat ik mijzelf zo uitvoerig meende te moeten uiten middels dit lange artikel. Ik wilde delen wat er in mij leeft. Ik heb bij mijzelf nu eenmaal bemerkt dat het schrijvend delen van mijn innerlijke processen mij vrijwaart, van het verliezen van mijn innerlijke weg. Ik heb het schrijven als een heilzaam middel mogen leren zien om zelf niet gek te worden, zoals die arme tijdreiziger. Die ik zelf diep van binnen natuurlijk ook werkelijk ben! Net als wij allemaal trouwens! Innerlijk weten we immers wat juist en niet juist, waar en onwaar is. Vertrouw op dat innerlijk weten en laat je niet gek maken..!

– Flashmob Flash Mob – Ode an die Freude ( Ode to Joy ) Beethoven Symphony No.9 –

Arend Zeevat

16 januari 2020

6 gedachten over “De werkelijkheid op zijn kop; is dat ’n strop..?

 1. De vloed aan bevestigende berichten, die het bovenstaande artikel ondersteunen blijft toenemen. Zoals het onderstaande bericht op Zerohedge:

  https://www.zerohedge.com/political/orwellsian-purge-why-hg-wells-shape-things-come-has-arrived-today

  Citaat daaruit:

  “It is no coincidence that our entertainment industry today, so heavily saturated with the influence of Wells’ propaganda, is obsessed with the theme of a post-apocalyptic world…

  “It has become apparent that whole masses of human population are, as a whole, inferior in their claim upon the future, to other masses, that they cannot be given opportunities or trusted with power as the superior peoples are trusted, that their characteristic weaknesses are contagious and detrimental to the civilizing fabric, and that their range of incapacity tempts and demoralizes the strong. To give them equality is to sink to their level, to protect and cherish them is to be swamped in their fecundity. “

  – H.G. Wells’ in “Anticipations of the Reaction of Mechanical and Scientific Progress upon Human Life and Thought” 1901” (…)

  (…) “This is the sci-fi fantasy of H.G. Wells and is the central theme to everything he wrote including his works of non-fiction. The subject on ways to reduce the world population was a troubling dilemma for Wells…not the reducing part, but the thought that there would be those so foolish as to forbid it.”(…)

 2. Arend jou zin>>Ik heb het schrijven als een heilzaam middel mogen leren zien om zelf niet gek te worden, zoals die arme tijdreiziger<<. Ja, de woorden, om zelf niet gek te woorden,herken ik zelf ook,maar ik heb ook de overlevingsdrang ervaart en die vertaalde ik in de woorden die jij ook heb geschreven: ik doe wat ik wil,en wil wat ik doe. Arend ik hoop dat je nog vele columns mag schrijven, want voor mij ben je een van de betere schrijvers.

  1. Het bijzondere van schrijven, zoals ik het ervaar, is het ‘moeten’ samenvatten/beschrijven van een onderwerp, om een coherent verhaal te maken. Om sequentieel de chaos te vermijden, moeten regels en woorden ‘kloppen’. En een stijlvorm kiezen en vanuit liefdevolle creatie, trachten de materie/het geschrevene over te brengen op de lezer. Mooie denkkronkel ertussen door bijv.
   Grappig overigens ook, dat er in dit verband ooit werd geschreven over de ‘zwaartekracht’ bij schrijven en daarna bij het lezen.. Het is dus eenvoudiger e.e.a. op ‘papier’ te zetten, dan het is ‘op te tillen/lezen/begrijpen’…
   Maar dit proces van observatie-in-creatie is imo helend, doordat je dit genoemde proces in gaat. Alsof je iemand mee laat rijdt in een/je auto, en daarbij ook nog eens ‘mede-passagier’ bent.. 😉

  2. Heel mooi verwoordt Guido. Het gebruik van taal en schrift is in mijn beleving via een doods medium, waarmee verwoorde zielskrachten middels letters worden overgedragen. Om in de daarvoor ontvankelijke lezer weer tot leven te kunnen worden gewekt. Het heeft natuurlijk alles met energetische resonantie te maken.

 3. Zojuist keek ik nog even naar de mindmap die via de volgende directe link te bekijken is.

  https://webbrain.com/brainpage/brain/6FBA86B0-0C57-9FCA-5CF9-D742DA541AAA#-690

  Het is echt een heel interessant iets. Je kunt zoals in het artikel al is aangegeven de verbindingen tussen verschillende individuen en organisaties bekijken. Daarnaast kun je op basis van het invoeren van een zoekterm ook je eigen verdere onderzoek doen. Wat dit geheel voor mij duidelijk maakt is dat, zoals de term mindmap al aangeeft, het een weergave is van de energetische frequentie-uitwisselingen op hoofdniveau. Uitwisselingen wat betreft ideeën, ideologieën en de individuen of organisaties die zich met de praktische uitvoering daarvan hebben beziggehouden.

  Het laat dus zien hoe de verbindingen vanuit het denkende hoofd eruit zien. Zo een verbindingskaart zou nooit gemaakt kunnen worden van de hartsverbindingen tussen mensen. De levendig energetische frequentie van hartsverbindingen is niet in een doods schematisch beeld weer te geven. Die is alleen maar te ervaren en te beleven in het Hier en Nu.

 4. Vanavond tussen 21.00 en 22.00 uur bij het ingaan van de eerste avondklok sinds WOII, kunnen we op vreedzame en ludieke wijze laten horen er niet van gediend te zijn. Hoe? Lees de volgende oproep.

  “ZATERDAG 23 JANUARI. De dag van het TEGENGELUID van 21:00-22:00
  Vanaf je balkon, uit je tuin, vanuit open ramen. Maak herrie met pannen, deksels, pollepels e.d.

  WIE DOET ER MEE?

  Zoals iedereen weet gaat vanaf morgenavond de AVONDKLOK in. Wij vinden dat er veel te veel gerommeld wordt met onze VRIJHEDEN en dat de MAATREGELEN die gesteld worden hun DOEL voorbij streven. Voordat we het door hebben zullen we in een STRENG GECONTROLEERDE MAATSCHAPPIJ leven waarin de SAAMHORIGHEID steeds verder afneemt en de VERDEELDHEID tussen mensen steeds groter wordt. De INFORMATIE die ons verschaft wordt is EENZIJDIG, ONDUIDELIJK en ONVOLLEDIG. Mensen raken steeds meer en meer in ANGST, DEPRESSIE en FINANCIËLE PROBLEMEN. Kinderen groeien op in een SOCIAAL GEÏSOLEERDE OMGEVING. De ADVIEZEN die gegeven worden zijn er niet om ons GEZONDER te maken en houden maar maken en houden ons juist ZIEK!

  De MAATSCHAPPIJ is ZIEK! De WERELD is ZIEK! En wie profiteert daarvan wanneer iedereen aan de MEDICATIE zit? De FARMACEUTISCHE INDUSTRIE. Verplichte VACCINATIES, ZIEKMAKENDE MAATREGELEN. BEPERKINGEN VAN ONZE VRIJHEDEN.. Wanneer is het GENOEG? Wanneer er TOTALE CONTROLE heerst? ROMEO’S worden ingezet om VREEDZAME DEMONSTRATIES aan te pakken. BOETES worden uitgedeeld wanneer je gebruik maakt van je RECHT om VRIJ te bewegen. THUISWERKEN zo goed als VERPLICHT. En s’avonds de deur niet meer uit vanwege een AVONDKLOK. Je THUIS wordt langzaamaan een GEVANGENIS. Het gaat allemaal van KWAAD TOT ERGER. Het is tijd om op te staan! Onze stem te laten horen!
  BE A VOICE, NOT AN ECHO!

  WIJ GAAN ONZE STEM LATEN HOREN EN ROEPEN HIERBIJ IEDEREEN OP DIE NIET VAST WIL KOMEN TE ZITTEN. STA OP VOOR RECHTVAARDIGHEID, STA OP VOOR JEZELF, STA OP VOOR ELKAAR!

  HOE?

  Pak Zaterdagavond 23 januari pannen, pannendeksels, pollepels e.d. Vanuit onze tuinen, balkonnetjes, open ramen zullen wij ons laten horen. ZATERDAG 23 JANUARI. De dag van het TEGENGELUID van 21:00-22:00

  WIE DOET ER MEE?

  “Neem een voorbeeld aan de Denen. Die kwamen succesvol op voor hun rechten waardoor het wetsvoorstel voor de noodverordening is ingetrokken na een demonstratie van 9 dagen”

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.