Advertentie

De zoeker heeft.. zichzélf gevonden..!


De zoeker heeft zichzelf gevonden!

2022 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be
x

Arend Zeevat

Zoek en gij zult het juiste vinden.. Hier op Aarde is het door de impact van misleidende conditionering erg gemakkelijk om de essentie van jezelf en het leven te verliezen. Zelf weet ik daar alles van en ben dus een ervaringsdeskundige. Leugens en bedrog vormen, tezamen met voorgetoverde illusies en propagandistische halve waarheden en hele leugens, het belangrijkste beïnvloedende aspect van die conditionering. Zij omvatten alle facetten van het menselijk leven en tevens zijn evolutionair historische achtergrond. Maar daardoor bovenal het verloren raken van zijn goddelijk/geestelijke basis.

Dit heeft ertoe geleid dat met name in onze moderne tijd velen op zoek zijn gegaan naar hun ware wezen, dat echter hier op de materieel gevormde Aarde niet te vinden is. Een fundamenteel aspect van het verloren raken van de verbinding met de essentie van het ware Zelf, is de wijze waarop mensen geleerd is hoe ze met hun seksuele energie om moeten gaan. In alle oudere culturen werd de seksuele energie als heilig beschouwd, wanneer ze tot een verinnerlijkt geestelijke voedingsbron en uiting daarvan ervaren werd.

Het is sinds deze energie meer op de buitenwereld werd gericht en er daar naar de bevrediging van de tot instinctief verworden lust werd gezocht. De enorme satanisch geïnspireerde drang tot het pornoficeren en erotiseren van het gehele leven in de 20ste eeuw hebben dit wezensvreemde effect op de mens drastisch versneld. Daarmee werd tevens het geestelijk vermogen tot een waar, liefdevol scheppen van schoonheid sterk afgebroken.

– Lucifer and Astrotheology – ROBERT SEPEHR –

Misleidend en vervreemdend effect op de zoektocht..
Sinds ergens halverwege de 20ste eeuw de oosterse levensbeschouwingen meer en meer hun invloed kregen op het denken en het bewustzijn van de westerse mens, zagen ook meer en meer mensen dat als een richtingaanwijzer naar waar zij hun ware wezen wel zouden kunnen vinden. Men kan dus vinden wat men zoekt afhankelijk van waar en hoe men zoekt! Zoekt men een voortdurende illusionaire werkelijkheid, dan zal men die ook zeker vinden.

Ook op geestelijk/spiritueel gebied, waar mensen zichzelf ook vele illusies voorhouden die misleidend zijn ten aanzien van hun ware staat van bewustzijn. Het menselijk ego weet nu eenmaal alles te gebruiken om zichzelf mee in stand te houden en te versterken. De stimulering van bewustzijnsverruiming werd halverwege de vorige eeuw in toenemende mate, eerst ook nog met materiële veelal plantaardige middelen, tot stand gebracht. Het droeg in ieder geval bij aan een verruiming van het heersende materialistische mens- en wereldbeeld.

Later werden de psychoactieve stoffen in die plantaardige middelen in laboratoria synthetisch nagemaakt. Dit omdat er door de verslavende werkingen van die stoffen veel geld mee te verdienen was. Zo ontstond er een ‘bewustzijnsverruimende’ subcultuur, die de machthebbers erg goed uitkwam. Want zij sloegen daarmee meerdere vliegen in één genadeloze klap.

Het eerder beschreven verslavende aspect van de synthetische stoffen leverde hen naast veel geld ook een totaal van hun geestelijk wezen vervreemde en ziek gemaakte jeugd op, die het zicht op het ware en zuivere leven helemaal kwijt raakte. Het op deze wijze verdiende geld werd door de satanisch geïnspireerde marionettenspelers in zwarte budgetten gestopt, waar democratisch en menselijk gesproken, moreel/ethisch niet te verantwoorden activiteiten mee werden gefinancierd. Dit is puur satanisch.

Het meervoudige verdienmodel van ziekten
Wat echter in nog grotere mate satanisch is, is hoe in onze moderne tijd bewust ziekten in elkaar worden geknutseld en verspreid. Sinds twee jaar zijn we opgezadeld met de leugens rond de Corona-psychose. Het konijnenhol van dit leugencomplex lijkt met de dag dieper te worden.

Ik stuitte bijvoorbeeld op de volgende video, waarin de Amerikaanse Stew Peters de arts Dr. Bryan Ardis (HIER) interviewt. Het zal voor velen totaal onbegrijpelijk en niet navoelbaar zijn welk kwaad in deze video besproken wordt. Iedereen zou deze video eigenlijk moeten bekijken en voor zichzelf beoordelen. Het geneest je helemaal van ieder vertrouwen, voor zover je dat nog had, in de door Big Pharma beheerste en geïndoctrineerde medische wereld. Het getuigt van zo een diep geworteld satanisme, haat tegen de mensheid en het verklaart mogelijk een heleboel.

Maar zoals met alle informatie is het goed om ook deze video met kritische ogen te bekijken en met kritische oren te beluisteren. De onthullingen van dr. Ardis hebben al de nodige kritische reacties opgeroepen, zie HIER, HIER en HIER. Een verder verduidelijkend artikel ten aanzien van bovenstaande op de site van Frontnieuws is HIER te lezen. Het gebruik van slangengif, zoals dat in de video wordt benoemd, heeft een diep occult symbolische waarde. Op de site Xandernieuws staat een uitgebreid artikel over dit slangengifverhaal (HIER). Hierna enkele citaten uit dit artikel:

Lezers vroegen gisteren of ik aandacht wilde besteden aan deze video ‘Watch the Water’, waarin onder meer dr. Bryan Ardis aan het woord komt. Hij kwam deze week met de beschuldiging dat het Covid-19 virus, de ‘vaccins’ en op zijn minst één Covid behandeling (Remdesevir) gebaseerd zijn op peptiden/proteïnen van SLANGENGIF (van de Koningscobra). Volgens Ardis zouden deze moleculen in het water of in de lucht kunnen zijn losgelaten om de Covid-19 angstpandemie te ontketenen..!

Aanvankelijk was ik vanwege het hoge potentiële ‘hoax’-gehalte nogal sceptisch en afwachtend – totdat ik in een Nederlandse boek van 5 jaar oud de nu exact zo uitkomende voorspelling las dat reptielen DNA met behulp van nanotech met het menselijke DNA zou worden geïntegreerd. (…)
(…) Zoals we al eerder vermeldden is er geen fysieke aanwezigheid van jullie nodig bij de satanische (antichrist) rituelen, om toch in jullie energieveld te kunnen indoctrineren en zelfs over te nemen… Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal baant de reptielenenergie, middels jullie aura, dieper een weg naar binnen. Steeds minder voelen jullie daardoor je eigen essentie, omdat het meest wezenlijke in de mens wordt uitgeschakeld.” (…)

Ik geef bewust zoveel mogelijk informatiebronnen weer, om de lezer van dit artikel de gelegenheid te bieden een zo compleet mogelijke visie te kunnen vormen op de bodemloze kwaadaardigheid die zich nu openbaart.

Het gehele menselijk wezen gekaapt
Het verhaal van dr. Ardis, indien het waar is, toont onweerlegbaar aan, dat de vermeende ‘heersers’ dezer planeet werkelijk de Goddelijke schepping aan het overnemen en omvormen zijn naar een satanisch evenbeeld. Ze bedrijven een soort van satanische alchemie. Daartoe hebben gedurende de evolutionaire geschiedenis van de mensheid, de krachten van het duister een inwijdingstraject laten ontstaan voor hen die zich hebben laten verleiden om daar aan deel te nemen.

De kostprijs voor deze inwijdingsweg is het afstand moeten doen van de individuele ziel en deze steeds meer over moeten laten nemen door duivelse krachten. In mijn beleving is vanaf de Atlantische cultuurtijd dit satanische inwijdingstraject in iedere daarop volgende cultuurperiode aangepast aan de vernieuwende en uitbreidende mogelijkheden, die iedere nieuwe cultuurtijd bood.

Zij ging dus evenwijdig op met de uitbreiding van de zielkwaliteiten die geïnitieerd en gedragen worden door de krachten van het Licht in iedere nieuwe cultuurtijd. Op deze wijze menen de satanische krachten het gehele menselijk wezen in alle verschillende subtielere dimensies in bezit te kunnen nemen, daarmee de scheppende krachten die in hem huizen op alle niveaus voor eigen gewin te kunnen misbruiken.

Eerst werd het gehele zielwezen van de mens steeds meer aan het stoffelijke gebonden, door het zielenleven in die richting te manipuleren. Nu in onze tijd de mens zich totaal met het stoffelijke heeft geïdentificeerd en wakker aan het worden is voor het illusionaire karakter daarvan, wil men de mens via zijn subtielere energetische lichamen totaal loskoppelen van zijn ware wezen door op ieder energetisch niveau de verbindingsmogelijkheid met de andere niveaus af te snijden. Dit wordt onder andere ook beschreven in het artikel ‘De armen zullen sterven, de rijken niet’ op de site van Niburu (HIER).

Dit levert voor hen heel veel levensenergie op. In onder andere mijn vorige artikel ‘Wees een baken van Licht en Liefde!’ (HIER) ben ik hier ook dieper op ingegaan. De wortel van deze ogenschijnlijk ‘negatief destructieve’ ontwikkeling in de mens is veelal het verlangen. De wijze waarop mensen met hun illusionaire verlangens hebben leren omgaan, is dwangmatig de eveneens illusionaire bevrediging ervan na te jagen.

Het verlangen

De aard van het verlangen
Laat hunkeren naar meer
Teleurstellingen blijven hangen
Na iedere bevrediging, keer op keer

Waar ligt uiteindelijke vervulling
Wanneer ieder nieuw egobegin
Bijdraagt aan toenemende verhulling
Van de werkelijke levenszin

Liefde mag men leren
Door verdriet en pijn
Als leermeester te accepteren
Uitkomend bij het echte Zijn

De één leert sneller dan de ander
Wat voor te leren les niets uitmaakt
Uiteindelijk gaan we met elkander
De weg die het hart sterker maakt

Het leven is een ontdekkingsreis
Langs ongebaande paden
Met ieder een eigen wijs
Plantend nieuwe zaden

Voor nieuwe ontwikkelingen
Nu nog onbekend
Door toekomstige onthullingen
Raken we eraan gewend

Liefde is alomvattend
Alleen te ervaren en te schenken
Verstand denkt erover geringschattend
Daar het alleen kan denken

Verstand en gevoel
Alleen gaand zonder zin
Komen samen in het doel
Van de ultieme levensmin

Arend Zeevat
– 24 juli 2016 –

Maar de mensheid wordt nu collectief ingewijd in de non-dualistische wijsheid,
zoals de Indiase Advaita-leraar Nisargadatta Maharaj (1897– 1981) die verwoordde:

“Geen enkel verlangen is het hoogste geluk”

De inwijdingsweg naar ware vrijheid
Op deze site werd onlangs het zeer verhelderende artikel ‘Maakt de mensheid ’n onbewuste initiatie door?’ van Hugo van der Zee (HIER) gepubliceerd. Daarin beschrijft hij hoe de mensheid een inwijding aan het doormaken is, die satanisch van aard is. Deze inwijding in het slavendom is een exact tegenbeeld van de inwijding tot dienend meesterschap. Het meest essentiële verschil tussen de inwijdingsweg naar volledig slavendom en die naar dienend meesterschap leidt, is het Bewuste ZIJN. De duistere weg is geheel onbewust en de licht brengende weg is geheel bewust.

Daar wij volgens de antroposofie nu leven in een tijd waarin de bewustzijnsziel ontwikkeld wordt en geboren mag worden, is dat op een wezenlijk onderscheidingsvermogen gebaseerde Bewuste ZIJN van essentieel belang voor de verdere evolutionaire ontwikkeling. In de volgende video legt Robert Sepehr uit hoe dit sinds het ontstaan van het Christendom in zijn werk ging.

– Secrets of Esoteric Christianity –
ROBERT SEPEHR

Natuurlijke ondersteuning
De energetische krachtenwerkingen vanuit de kosmos transformeren in steeds sterkere mate de aardse sfeer en al het leven dat daarin ingebed is. Een mooie verwijzing hiernaar kan men lezen in het artikel ‘Bizarre bliksemflitsen en mentale problemen signalen van komende magnetische poolomkering’ (HIER), dat ook op de site Xandernieuws is verschenen. Citaat uit dit artikel:

Het toeval wil dat wij in een tijd leven waarin ALLE cycli (o.a. van de IJstijden) aan hun einde zijn, en de cataclysmische overgang naar een nieuwe fase op deze planeet daarom extreem heftig en verwoestend zal zijn. Daar bereid je je niet op voor met enkel ‘prepper’ maatregelen zoals het inslaan van voedsel, medicijnen en andere survival materialen. Hoe nuttig die ook zijn in het geval van een natuurramp, kernoorlog of andere calamiteit – ze zullen op zichzelf gezien uiteindelijk slechts zeer, zeer weinigen door de laatste eindtijdfase heen kunnen helpen.

Versterking ook op spiritueel vlak
De versterking van ‘ALLES’ vindt namelijk ook plaats op spiritueel vlak. Mensen worden ertoe gedreven ingrijpende persoonlijke keuzes te maken die van beslissende invloed zullen zijn op hun mentale, psychische en spirituele toestand, op hun bewustzijn, wat – in tegenstelling tot enkel materiële maatregelen – van doorslaggevend belang zal zijn om de almaar heviger en ontwrichtender wordende ‘eindtijd’ te kunnen doorstaan en overleven.

Manuela van der Knaap beschrijft in haar recente nieuwsbrief betreffende de komende volle maan in Weegschaal op 16 april, ook de huidige kosmische energiën en hun uitwerkingen (HIER).

Ingewijd worden
Het thema ‘inwijding’ speelt in onze tijd dus een cruciale rol. Want om verder mee te kunnen gaan in de voortschrijdende evolutie naar het Bewust ZIJN, is het van vitaal belang dat ieder de werking van het individuele bewustzijn onderzoekt. Tevens welke beïnvloedende factoren die evolutionaire ontwikkeling blokkeren of zelfs verhinderen. Dit kunnen we het beste doen in de praktijk van het alledaagse leven. In het eerder op deze site gepubliceerde artikel ‘Leven in een geestloze maatschappij..‘ (HIER) beschreef ik dat als volgt:

In vroegere culturen gebeurde de inwijding van de menselijke ziel, die er innerlijk klaar voor was, onder het toeziend oog van ingewijde priesters in afgezonderde tempels en mysteriescholen. Waar deze hermetische wijsheid kon worden geleerd en geoefend. In onze tijd, daarbij het wezen van de in het individueel innerlijk wakker geworden mens als uitgangspunt nemend, gebeurt dat in de praktijk van het dagelijkse leven. Het dagelijks leven als inwijdingsweg. In mijn in 2010 geschreven artikel ‘De puzzel wordt completer’ (HIER), ben ik daar dieper op ingegaan. Citaat uit dit artikel:

Het dagelijks leven als inwijdingsweg
In de alchemie werd hiervoor het begrip transmutatie gebruikt. Hetgeen voor de alchemisten duidde op de mogelijke omzetting van lood naar goud. Het innerlijke zuiveringsproces dat in onze tijd steeds meer mensen in zichzelf aan het ondergaan zijn, is in mijn beleving de moderne variant van de alchemie. De alchemist verhitte en voegde in zijn besloten laboratorium stoffen samen om het daaruit ontstane uiterlijke zuiveringsproces te benutten als een spiegel voor zijn eigen zielmatige zuivering. In de moderne tijd is de wereld als geheel één groot alchemistisch laboratorium.

In het boekje met als titel ‘Het dagelijks leven als inwijdingsweg’, beschrijft Hans ten Dam hoe het gewone leven vol spiritualiteit is en spiritualiteit het gehele dagelijkse leven omvat. Hij spreekt daarin over levenskunst en moderne inwijding. Juist door voortdurende en wakkere zelfobservatie bij alle dagelijkse bezigheden en ontmoetingen kan ware zelfkennis ontstaan, die uiteindelijk transformerend blijkt te werken. Het boekje heb ik jaren geleden gelezen en herkende het als mijn weg. (Het is overigens HIER nog te bestellen)” ”

Atlantis

Is Atlantis de moeder van, door het Kwaad gekaapte beschavingen?
In meerdere vorige artikelen ben ik ingegaan op het bestaan van het verloren continent Atlantis. Daarbij heb ik mij onder andere gebaseerd op de video’s van de Amerikaanse cultureel antropoloog Robert Sepehr (HIER). Hij heeft diepgaand onderzoek gedaan naar de Atlantische beschaving en haar doorwerking in onze huidige tijd. In mijn beleving hebben de satanische tegenkrachten sinds het vergaan van Atlantis een toenemende invloed gekregen op een steeds groter deel van het menselijk wezen, zoals ik dat hiervoor ook heb beschreven.

Daarom ga ik ervan uit dat vele wezens die in de tijd van Atlantis waren geïncarneerd ervoor hebben gekozen om hun toen mislukte opdracht, die zij met behulp van duistere occulte magie meenden te kunnen verwerkelijken, nu opnieuw op te pakken in de veronderstelling dat zij nu de mensheid wel volledig in hun macht zullen kunnen krijgen.  Jij, ik en meerdere andere mensen van goede wil, die Waarheid, Schoonheid en Liefde als uitgangspunt hebben verkozen kunnen echter eraan bijdragen dat het hen ook deze keer niet zal lukken! Dat kunnen wij doen door vanuit de Waarheid in ons hart te leven en de krachten die daarin huizen te versterken.

De weg en het doel

De weg en het doel
Komen samen in mijn gevoel
Waar de toekomst een doel belooft
Ben ik te veel in mijn hoofd

Waar alleen de gegane lijdensweg mij verdooft
Word ik van mijn hoofd beroofd
Zoeken en vinden
Ook ik zal het verbinden

Het hoofd en het hart tezaam
Transformeren alle blaam
Inspireert het zuivere handelen
Om met God hand in hand te wandelen

Te wandelen in goeder trouw
Als man en vrouw
Verenigd voor altijd
Tezaam een nieuw doel en de weg bereidt

In werkelijkheid is elke stap die wij doen
Een stap in het ongekende.
Wonderlijk dat zekerheid onrust brengt,
En het toelaten van onzekerheid rust!

Op een dag worden wij wakker in onszelf,
Vrij, lachend niets meer om op te houden,
Niets meer om van weg te hoeven.

Wij gaan in de voetstappen van ons goddelijke Zelf
Op weg naar Huis.

Dit is vrijheid

Arend Zeevat

 

Einde van de zoektocht
Langs vele misleidende dwaalwegen heeft de rusteloze menselijke geest van de zoeker gezworven en nergens gevonden wat hij zocht. Hij had overal gezocht, behalve in zijn eigen innerlijk. Toen hij uiteindelijk daar ging zoeken, was zijn succes verzekerd. Het grote geheim van het Leven had al die tijd in hemzelf verborgen gelegen, namelijk de Liefde van zijn ware goddelijke zelf. De zoeker kwam aan het einde van zijn zoektocht tot het volgende overweldigende inzicht, dat tot zijn innerlijke wederopstanding leidde. De boodschap is dan ook: Geef het zoeken op.

Alle daarin verspilde energie kan zich dan openbaren in de innerlijke wederopstanding. We mogen nu allemaal ons ego ten grave dragen en in het Licht van de scheppende Geest hernieuwd weder opstaan. Samen zullen we dan kunnen gaan bouwen aan een door geestelijke scheppingskracht  geïnspireerde nieuwe vorm van samenleven. Het zal een samenleving zijn, waarin iedere ziel de individuele kwaliteiten in vrijheid mag gaan ontdekken en tot leven brengen. Er zullen dan een bezielde rust en vrede heersen, waarin het gehele leven in al haar uitingen zich kan bedden en ervaarbaar kan stromen.

Ex deo nascimur (Uit God ben ik geboren)

In Christo morrimur (In Christus zal ik sterven)

Per Spiritum Sanctum reviviscimus (In de Heilige Geest zal ik weder opstaan)

 x

 – Gustav Mahler: Symphony No. 2 ‘Resurrection’- 

Liefde is iets vreemds, het ontsnapt aan elke correctie en geen enkel systeem van begrip kan het verminderen.

Arend Zeevat

Pasen 2022

1 gedachte over “De zoeker heeft.. zichzélf gevonden..!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.