Advertentie

Wie bepaalt ons zelfgevoel..!?


x

Wie bepaalt ons zelfgevoel?

 2022 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Relatie tot de buitenwereld.. In dit artikel, dat ik baseer op een eerder geschreven artikel uit 2018 en dat op de site gedachtevoer.nl is gepubliceerd, wil ik ingaan op hoe wij onszelf in relatie tot de buitenwereld beleven. Die buitenwereld heeft in de loop van ons leven, door opvoeding en de op het voordeel van onze slavencultuur gerichte scholing, een zeer dominante plaats ingenomen in het ervaren van het zelfgevoel van mensen. Allerlei historisch bepaalde autoriteiten van buitenaf meenden het onvervreemdbare recht te hebben en zagen het als hun plicht om ons duidelijk te moeten maken wie we zijn.

Arend Zeevat

De bovenstaande tekst uit de Joods Babylonische Talmud is voor hen de intentionele ‘rechtvaardiging’ voor hun satanisch geïnspireerde gedrag. Ze gebruikten daarbij meerdere psychisch emotionele manipulatietechnieken, die gebaseerd zijn op wat in de gedragspsychologie operante conditionering wordt genoemd.
Deze werden vormgegeven in verschillende sociale beïnvloedingsprogramma’s die via religieus en politiek georiënteerde instituten werden overgebracht. Wat kort gezegd neerkomt op een systeem van straffen van ‘incorrect’ en belonen van ‘correct’ gedrag.

Op deze wijze is ieder authentiek geestelijk geïnspireerd gedrag uit de mens gedrild. Daarbij werden de meest gewelddadige en gruwelijke technieken gebruikt. Een kijkje in de keuken van de huidige martelkamers laat zien dat het nog steeds gebeurd. Met behulp van bovenstaande werden en worden bevolkingen in het gareel gehouden en wordt ons duidelijk gemaakt wat onze plaats en vooral onze functie is in een door economische machtsbelangen gedicteerde maatschappij.

De manipulators deden en doen dit voornamelijk vanuit hun als superieur ervaren intellect, om ons daarmee tot een perfecte slaaf te kunnen maken en ons als vee te kunnen ge- of misbruiken. In vorige artikelen heb ik dit als mensenhouderij oftewel ‘human farming’ benoemd (HIER). Vooral ook door het organiseren van oorlogen waar geen enkel mens of ander levend wezen mee gediend is. In een ander artikel uit 2018 ‘Een vreemdeling in een vreemde wereld’ (HIER) heb ik het als volgt beschreven:

Herkenning van het leven
Het is echter in onze beleving van de buitenwereld van zulk een groot belang dat wij het levende dat in ons is ook kunnen herkennen in die buitenwereld. Dus in de levende natuur. Wat de afwezigheid daarvan voor een effect heeft, werd in 1973 in beeld gebracht in de film ‘Soylent Green’ (HIER). In deze film wordt getoond hoe in een van alle natuur ontdane wereld, de ‘useless eaters’ tot voedsel gemaakt worden voor andere ‘useless eaters’.

Wat in feite dus neerkomt op het door middel van een verdeel en heerspolitiek, de goyim elkaar te laten afslachten en opeten. Is dit niet het thema van de huidige geopolitieke machtsspelletjes op het ‘Grote Schaakbord’ (HIER)? Zijn het niet de marionettenspelers (het bancair-multinationale complex) die de mensheid zichzelf op laat eten in een eindeloze strijd over onbelangrijke zaken? En die de mensheid door de kracht van het in haar geïmplanteerde ego, tot een eeuwige strijd heeft verdoemd?

Dit proces zal eindeloos doorgaan totdat wij er door onze individuele bewustwording een eind aan maken. Wij zijn geen voedsel voor anderen en anderen zijn geen voedsel voor ons! Wij zijn geen onnodige eters! Wij zijn geen menselijk vee, dat door de zelfbenoemde veehandelaren kan worden verkwanseld.

Wat betreft het eenzijdige intellect is in de loop van de menselijke geschiedenis echter gebleken dat het een door satanische tegenkrachten gekaapte hoofdkwaliteit is. Wat dit betreft staan er op deze site vele artikelen die de mogelijke achtergronden van deze kaping belichten (HIER en HIER). Er zijn dus meerdere groepen van demonische entiteiten die vanuit een andere geestelijke dimensie in de menselijke evolutie van het bewustzijn schijnen te hebben ingegrepen.

Het eenzijdig menselijk intellect is rationeel/analytisch van aard en gericht op splitsing van delen van de schepping, als basis voor de verdeel en heersstrategie, maar die in wezen een geheel is. Door de uit onwetendheid geboren naïviteit is de mensheid meegegaan in hun verhaal ten aanzien van wat wij als werkelijkheid hebben te ervaren.

Maatschappelijke bepaling zelfgevoel
Zelf ben ik opgevoed in een arbeidersmilieu met het credo dat wanneer je als een dubbeltje geboren wordt, je wel heel erg hard moet studeren om iets in deze maatschappij te kunnen bereiken en daarnaast de bereidheid tonen om je ziel letterlijk aan de duivel te willen verkopen. En dan nog? Daarmee hopend om een deel te kunnen worden van dezelfde hoop waar de duivel altijd op schijt. In 2015 heb ik daar een artikel over geschreven dat op deze site is gepubliceerd (HIER). Het onderstaande citaat is uit dit artikel:

De Nederlandse uitdrukking ‘De duivel schijt altijd op dezelfde hoop’, verwijst naar het verschijnsel in onze wereld, dat de rijken alsmaar rijker worden. Geld schijnt geld aan te trekken. Althans voor sommigen. Zij krijgen dit echter ook niet zomaar. Ze moeten er iets voor doen, namelijk hun ziel aan de duivel verkopen. De ‘filosofische mindset’ van de heersende elite, met betrekking tot de door hun toedoen materieel en financieel minder bedeelden op deze planeet, zou men kunnen omschrijven als de ‘Filosofie van de useless eaters‘. Een macabere opvatting, die echter alleszins de achtergrond van het geopolitieke en sociaal-politieke beleid in deze wereld verklaart.

Het brein van hen die menen op alle vlakken (vooral qua intelligentie) superieur te zijn aan 99,9 % van de mensheid, is voornamelijk gevuld met machtsdenken. Deze elite bestaat uit een aantal zeer rijke familiedynastieën en daarom heen cirkelende meelopende dynastieën, zoals koninklijke en aristocratische families. Met behulp van list, bedrog en misleiding hebben deze vampiers zich in machtscentra ingevreten. Van daaruit hebben ze, door inteelt en kruisteelt met andere families binnen het netwerk, zich in de loop van de menselijke geschiedenis kunnen handhaven.

Authentiek zelfgevoel geproblematiseerd en gekaapt
Het authentieke zelfgevoel is in de afgelopen decennia in toenemende mate geproblematiseerd, evenals alle aspecten van het menselijk leven op aarde dat ook zijn. Het leven als een uiting van de scheppende kracht van het goddelijk Bewust ZIJN werd daardoor in zijn geheel geproblematiseerd. Slechts de zelfbenoemde intellectuele elite, dus de satanische ingewijden, konden de oplossing bedenken voor dit probleem.

De van iedere menselijkheid ontdane WEF-spreekbuis, Yuval Harari, is een triest voorbeeld van een mens met een groter hoofd dan een hart. In het artikel ‘Splitsing en heling? Van het hoofd naar het hart!’ (HIER) heb ik zijn bijzondere achtergrond belicht. Vanuit het van het hart gespleten hoofd werden er verschillende strategieën ontwikkeld, die in de loop van de afgelopen decennia stelselmatig werden uitgevoerd.

In het eerder genoemde artikel over de duivel die altijd eenzijdig op dezelfde hoop schijt, ga ik daar ook op in en beschrijf de historische ontwikkelingen ten aanzien van de huidige klimaatleugens. Het volgende citaat gaat daarover:

“Geschiedenis gekaapt milieubewustzijn
Het in de jaren ’60 begonnen milieubewustzijn, dat vooral groeide door de publicatie van Rachel Carson’s boek ‘Silent Spring‘ in 1962, was de basis voor een nieuw door de elite geschapen dialectisch probleem. Carson vroeg in haar boek dringende aandacht voor de ecologische gevolgen van de sterk toenemende milieuvervuiling ten gevolge van het materialisme, consumentisme en de daarmee samenhangende zwaar vervuilende productieprocessen en afvalproductie.

Deze op zich zeer terechte zorg betreffende de ecologische afbraak van het natuurlijk leven op aarde, werd wat betreft haar oorzakelijkheid door de heersende elite dusdanig verdraaid, dat zij het binnen haar zeer succesvolle dialectische model van probleem-reactie-oplossing wist in te kaderen. Hun doel was om het groeiende wereldbevolkingsaantal tot een dialectisch probleem te maken, om daarmee de noodzaak tot populatiecontrole van een ‘wetenschappelijk verantwoorde basis’ te voorzien. Zodat de voorgestelde maatregelen onder auspiciën van de VN ‘gelegitimeerd’ uit kunnen worden gevoerd.

De ‘Club van Rome’…
Dit begon in 1968 met het oprichten van de Club van Rome, een internationale denktank van wetenschappers, economen, bankiers, zakenlieden, politici, staatshoofden en voormalig staatshoofden. Een bijzonder elitaire club dus, die beleidsvoorstellen deed aan de VN. Zij bedachten problemen en gaven daar tevens de oplossingen voor aan. In hun eerste rapport ‘Limits to growth‘ in 1972 legden zij het fundament voor een op internationaal niveau overgenomen en geïmplementeerd politiek beleid.

In 1974 deden de VS als supermacht en vermeende politieagent der mensheid, ook een duit in het zakje. In de ‘National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests’ van de Amerikaanse National Security Council wordt het wereldbevolkingsvraagstuk tot een veiligheidsprobleem verklaard voor de nationale belangen van de VS.

Deze studie werd onder leiding van Henry Kissinger in 1974 voltooid. (Yes, de man achter dit Mind Control-verhaal HIER) Bevolkingscontrole in voornamelijk Derde Wereldlanden, waar de bevolkingsaanwas het grootst is, staat centraal in dit document. In 1991 bracht de Club van Rome een volgend rapport uit, genaamd ‘The First Global Revolution’.

“In het zoeken naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we met het idee dat de vervuiling, de dreiging van global warming, waterschaarste, hongersnood en dergelijke passend zouden zijn… Maar door hen als de vijand aan te wijzen, zouden we in de valkuil trappen van het verwarren van symptomen met de oorzaken. Al deze gevaren zijn veroorzaakt door menselijk ingrijpen en het is alleen door een gewijzigde houding en gedrag dat ze kunnen worden overwonnen. De echte vijand, dan, is de mensheid zelf.”

Club van Rome, The First Global Revolution, 1991

“Dus waarom de verschuiving van geopolitiek naar spiritualiteit? Omdat het na 44 jaar kijken en vechten tegen de ‘Deep State’ (of ‘Establishment’ zoals we het vroeger noemden) vrij duidelijk is voor mij dat hun controle meer geconsolideerd en verankerd is dan ooit, en de kansen op een succesvolle revolutie ertegen, te midden van een ongekende controlestaat, steeds kleiner worden. Ik wil niet defaitistisch klinken.

Dit betekent niet dat ik de hoop op een menselijke overwinning heb opgegeven – wat volgens mij God zou behagen. Maar ik erken ook dat er soms dagen komen – zoals toen Constantinopel viel in 1453, of de Alamo in 1836, of Richmond in 1865, of Berlijn in 1945 – dat de realiteit onder ogen moet worden gezien dat een bepaalde slag in de tijd is verloren.

In zulke omstandigheden geloof ik dat het antwoord niet wanhoop is, maar een wending tot God – niet alleen omdat wij Hem verantwoording schuldig zijn, maar omdat een beroep op goddelijke interventie in feite onze beste hoop kan zijn om een rampzalige uitkomst te voorkomen.” Bron

Is God werkelijk dood?
Volgens de gespleten alleen in hun hoofd ‘levende’ moderne denkers is God inderdaad dood en alleen te vervangen door kille met AI ondersteunde algoritmes. Zie de filosofie van Harari. De ongelijkwaardigheid en vooral ook de onrechtvaardigheid in deze wereld hebben me van jongs af aan al geïnspireerd tot het willen zoeken naar de oorzaken daarvan. Eerst in de buitenwereld en later in mijn eigen binnenwereld.

Mijn broers en zus hadden dat in veel mindere mate, waardoor zij er voor kozen een maatschappelijk geaccepteerd bestaan op te bouwen. Dit heeft mij laten zien hoe in deze tijd van scheiding der geesten, die scheiding dwars door gezinsculturen en ook vriendschapsverbanden heen gaat. Wanneer je je losmaakt van die familieverbanden en daarna van vriendschappen die niet meer bij je ontwikkelingsfase passen, kom je steeds meer op jezelf te staan.

Dit kan soms een pijnlijk gevoel van isolement en eenzaamheid opleveren. Werkelijk alleen zijn kan echter leiden tot een beleving van AL-EEN ZIJN en het wezenlijk aangaan van je existentiële eenzaamheid kan je de beleving van Een te Samen ZIJN brengen. Mensen die de hiervoor genoemde weg van onthechting gaan hebben het erg moeilijk in onze tijd. Het lijkt er zelfs op dat ze het moeilijker hebben dan ooit tevoren. Op zich is dat natuurlijk niet zo vreemd, daar in de huidige tijd op alle fronten er een concentratie van krachten plaatsvindt en de krachten van het duister nu zonder een verhullend masker opereren, die hun kwade intenties op het dienen van het algemeen belang doen lijken. Dus nu propageren zij open en bloot hun satanisch geïnspireerde belangen. Het onderstaande filmpje maakt dit meer dan duidelijk.

Een vertaald citaat uit het begeleidende artikel bij het voorgaande filmpje (HIER):

“Klaus Schwab, oprichter en voorzitter van het World Economic Forum, heeft onlangs in een interview met Chinese staatsmedia verklaard dat China een ‘rolmodel’ is voor andere landen. Schwab, 84 jaar, maakte deze opmerkingen tijdens een interview met CGTN’s Tian Wei in de marge van de APEC CEO-top van vorige week in Bangkok, Thailand. Schwab zei dat hij respect heeft voor de ‘geweldige’ prestaties van China bij de modernisering van zijn economie in de afgelopen 40 jaar.

 “Ik denk dat het een rolmodel is voor veel landen,” zei Schwab, alvorens te preciseren dat hij vindt dat elk land zelf moet beslissen welk systeem het wil aanpassen. “Ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn met het opleggen van systemen. Maar het Chinese model is zeker een zeer aantrekkelijk model voor heel wat landen,” zei Schwab.”

Hij is echter zeker niet de eerste elitespreekbuis die een voorkeur heeft uitgesproken voor het Chinees maatschappelijke onderdrukkingssysteem. David Rockefeller ging Schwab daar in de jaren ‘70 al in voor, na een bezoek aan China te hebben gebracht. Hij zei in een soort van reisverslag in de New York Times (HIER) over dit bezoek het volgende:

‘Wat de prijs van de Chinese Revolutie ook mag zijn, ze is er duidelijk niet alleen in geslaagd om efficiënter en toegewijder bestuur te produceren, maar ook in het bevorderen van een hoog moreel en een doelgerichte gemeenschap. Het sociale experiment in China onder leiding van voorzitter Mao is een van de belangrijkste en meest succesvolle in de menselijke geschiedenis.’

Bovenstaande laat opnieuw zien hoe de huidige geopolitieke ontwikkelingen al lang geleden zijn uitgedacht en voorbereid. Evenals in de vele door de elite opgestelde documenten hun strategie wordt benoemd. Verderop in dit artikel benoem ik twee daarvan. Een ander voorbeeld is wat een naar het westen overgelopen voormalige KGB-agent in 1984 in een interview zei over de socialistisch/communistische strategie om het ‘liberaal’ kapitalistische westen onder controle te krijgen.
Een artikel op de site ‘Nine-for-News’ gaat hier dieper op in (HIER). In meerdere vorige artikelen (HIER) heb ik de historische rol van de Fabian Society bij het ontstaan van de dialectische tegenstelling op geopolitiek niveau en de daaruit voortkomende geënsceneerde crises benoemd.

Individualiteitsbeleving
Het onthechtingsproces brengt je dus steeds dichter bij je eigen individualiteitsbeleving en leert jou je eigen kwaliteiten te zien en te waarderen. Het betekent dat je uiteindelijk alle opgebouwde afhankelijkheden, zekerheden en veiligheden los mag laten en onbevreesd de donkere nacht van je ziel mag gaan ervaren (HIER). Dat is de vrucht en tevens de prijs van een volwassen mens te ZIJN.

Alles heeft zo zijn prijskaartje. Prijskaartjes die de meeste mensen echter niet willen zien en zeker niet willen betalen. Dit verzelfstandigings- of individualiseringsproces is hetgeen waar wij in onze tijd allemaal mee geconfronteerd worden. Het leren waarderen van wie je bent, op basis van je eigen ontwikkelde zelfwaardering zonder bekrachtigende bevestiging van buitenaf, is de essentie van het een vrij mens ZIJN.

In eerste instantie vraagt dit een enorme moed om het aan te gaan, daarbij alle bijkomende prijskaartjes en moeilijkheden voor lief te leren nemen en te leren accepteren als noodzakelijke stappen op weg naar innerlijke vrijheid. Voor onze tijd is dit verinnerlijkingsproces echter van wezenlijk belang. Wanneer we dit in onszelf durven aan te gaan, kunnen we onszelf bevrijden van uiterlijk geprogrammeerde invloeden en een werkelijk vrije mens worden.

Ach gij Mens, God, Godin en Ster,
Gij zijt nabij maar ook zo ver,
Uw zuiver licht straalt overal,
Uw zielekracht zo puur als ’t heelal,

Gij was verloren en zonder thuis,
Geloof is heen er was geen kruis,
Bij’t valse geroep van de dertiende maan,
Zijn uwe naasten verloren gegaan,

Moest een ieder dan zo nietig zijn,
Zoveel lijden en zoveel pijn,
Een nieuwe tijd zal ons het leren,
Waarin de soort het mag proberen,

De grote soort uit vroeger dagen,
Om al wat u bent te belagen,
Ach Gij Mens, t’ is Uw gevecht,
Maar zijt gerust het wordt beslecht,

Gij heeft zoveel licht gekregen,
Gij verlicht de duistere wegen,
Ook zult gij strijden met open vizier,
Met puurheid verslaat gij dit hongerig dier,

We zullen dicht bij ons zelf staan,
Het beest gebieden zijnsweeg’s te gaan,
Gij zult hem verjagen die helse termiet,
Rap zult gij herstellen van pijn en verdriet,

Echt mooi Mens, God en Godin,
Gij ziet straks het einde en ook het begin..!!

Willem van Prooijen

Filteren
Door de overweldigende uitwerking die de buitenwereld op ons innerlijk heeft, zouden we dus bijna vergeten dat we ook nog een eigen uniek innerlijk leven hebben. De vele invloeden uit die buitenwereld hebben voor velen een afstompend effect op de eigen gevoelsmatige beleving van zichzelf. En dit wordt maatschappelijk gezien door geënsceneerde sociaalpsychologische beïnvloedingsprogramma’s door de machthebbers ook bewust zo gecreëerd. Waardoor velen zich, afhankelijk van de persoonlijke karakterstructuur vanuit een zelfbescherming een overcompenserende presentatie van zichzelf aan de buitenwereld laten zien.

Of zich vanuit eenzelfde soort zelfbescherming zich in zichzelf terugtrekken, of uit pure wanhoop innerlijk bevriezen. Vechten, vluchten of bevriezen. Het eigen mens zijn wordt zo aan het innerlijk en uiterlijk zicht onttrokken en verborgen achter een masker van onkwetsbaarheid. Ik heb beide reacties afwisselend in mijzelf herkend. Ik heb daardoor ingezien dat het van groot belang is om, door een liefdevolle zelfreflectie mijzelf te leren kennen. Daardoor een onderscheidingsvermogen te ontwikkelen voor prikkels uit de buitenwereld die mij wel of niet dienen in mijn verdere helingsproces. Het nalaten daarvan leidt tot de onmogelijkheid om zinvolle contacten met anderen aan te gaan.

Individualiteit onderdrukkende invloeden
De door de invloed van vaccinazi’s veroorzaakte en inmiddels epidemische vormen aannemende vaak fatale bijverschijnselen kan men mijns inziens in het licht zien van een onderdrukkende kracht, vertegenwoordigt door een satanisch geïnspireerde psychopathische elite, die bang is voor de ware individualiteit van mensen. De moderne vaccinazi’s hebben een nog veel destructiever kracht dan de vroegere, zoals de laatste twee jaar duidelijk is geworden. Er is zelfs sprake van dat de vaccins wereldwijd al 0,75 miljoen doden heeft veroorzaakt (HIER).

De ware individualiteit van mensen, die een uiting is van een goddelijke scheppingskracht, is met alle mogelijke middelen in een psychologische oorlogsvoering ten aanzien van de mensheid tot ultieme vijand verklaart. In het document ‘Silent weapons fot quiet wars’ (HIER in PDF-format te downloaden) wordt weergegeven hoe de machthebbers deze psychologische oorlogsvoering wensten vorm te geven. Het heeft veel overeenkomsten met de nogal omstreden ‘Protocols of the Learned Elders of Sion’ (HIER).

Hieronder enkele citaten uit het document ‘Silent Weapons for quiet Wars’, waarin aangegeven wordt hoe de elite mensen dom en machteloos wil houden door middel van een ontmenselijkend onderwijs. Het is een document dat de politieke doctrine weergeeft van de Bilderberggroep, zoals die tijdens haar eerste bijeenkomst in 1954 in hotel Bilderberg te Oosterbeek werd aangenomen.

(…) Bijgevolg werd, in het belang van de toekomstige wereldorde, vrede en rust, besloten om privé een stille oorlog te voeren tegen het Amerikaanse publiek met als uiteindelijk doel de natuurlijke en sociale energie (rijkdom) van de ongedisciplineerde en onverantwoordelijke velen permanent te verschuiven in de handen van de zelf-gedisciplineerde, verantwoordelijke en waardige weinigen. (…)

(…) Om een volledig voorspelbare economie te bereiken, moeten de lage klasse elementen van de samenleving onder totale controle worden gebracht, d.w.z. dat ze vanaf zeer jonge leeftijd zindelijk moeten worden gemaakt, opgeleid en een juk en langdurige sociale plichten opgelegd moeten krijgen, voordat ze de kans krijgen de juistheid van de zaak in twijfel te trekken.
Om een dergelijke conformiteit te bereiken, moet de gezinseenheid van de lagere klasse uiteenvallen door een proces van toenemende preoccupatie van de ouders en de oprichting van door de overheid beheerde dagverblijven voor de beroepsmatig verweesde kinderen.

De kwaliteit van het onderwijs aan de lagere klasse moet van de slechtste soort zijn, zodat de gracht van onwetendheid die de lagere klasse van de hogere klasse scheidt, voor de lagere klasse onbegrijpelijk is en blijft. Met een dergelijke initiële handicap hebben zelfs slimme mensen uit de lagere klasse weinig of geen hoop om zich te ontworstelen aan het hun toegewezen lot in het leven. Deze vorm van slavernij is essentieel om enige mate van sociale orde, vrede en rust te handhaven voor de heersende hogere klasse. (…)

De hierboven weergegeven citaten zijn in het licht van de huidige geopolitieke ontwikkelingen, betreffende de monetaire en anderszins gevoerde oorlog tussen het neosocialistische westen en het neocommunistische oosten, uitermate verhelderend. Ik noem het westen neosocialistisch, omdat door de politieke ontwikkelingen aldaar de ogenschijnlijk – maar immer illusionaire – democratische staatsvorm in een steeds openlijker centralistisch en dictatoriaal vormgegeven planeconomie getransformeerd wordt.

Daarnaast hebben het voormalig communistisch Rusland en China gedurende de afgelopen decennia, de meer zogenaamde westers kapitalistische vrije marktprincipes geïncorporeerd in hun systeem en hebben zich ondergeschikt gemaakt aan de door het WEF (lees, de op de achtergrond opererende bankiers) gedomineerde economische bepalingen.

De laatste ontwikkelingen op dit globaal humanitaire slachtveld hebben in de laatste decennia echter laten zien, dat er een bijzondere verschuiving plaatsvindt in de richting van een door socialistisch/communistische principes gedomineerde menselijke maatschappij. Klaus Schwab heeft zelfs duidelijk benoemd dat het Chinese onderdrukkingssysteem een rolmodel moet zijn voor de wereld na het afronden van de Great Reset (HIER). Van samenleven valt hier dus helemaal niets meer waar te nemen, daar macht en controle de dominerende factoren zijn.

Zo ontmoeten het dictatoriale westen en oosten elkaar in het midden, waar het hun maatschappelijke basisstructuur betreft, die beiden van hun eigen dictatoriale uitingsvorm hebben voorzien. Zo effenen zij de weg voor de collectivistisch georiënteerde door technocraten met behulp van technologie geschapen eenheidsworst, die men van de mensheid wil maken. Een grijze wereld die nu al door middel van de propagandamedia en reclame-industrie wordt geschapen.

Ieders aandeel is van belang!
Toch hebben we allemaal iets heel wezenlijks met de wereld te delen, dat alles te maken heeft met onze unieke individualiteit en de daarmee samenhangende kwaliteiten. Ieder mens draagt een stukje van de totale levens- en mensheidspuzzel in zich. Het zijn voornamelijk de in ons geprogrammeerde angsten die ons er van weerhouden om hetgeen wij bij kunnen dragen ook werkelijk te tonen. In het schrijven van het voorgaande spreek ik dus ook over mijzelf, in de hoop daarmee voor anderen een herkenning en inspiratie te bieden.

In ieder mens is een diep verankerde behoefte aanwezig aan vrijheid en vrije expressie van het eigen authentieke wezen. Deze wordt in onze tijd geconfronteerd met een toenemende weerstand vanuit de buitenwereld, die volledig door machtsbelangen en exploitatie van de menselijk sociale verhoudingen en de verhouding tot de natuur is bepaald. Waar begint de bevrijding? Het zich willen bevrijden van de toenemend knellende banden van een aardse machtsstructuur is echter een surrogaat.

Een surrogaat voor de bevrijding van de innerlijk knellende banden, die in onze vroege jeugd al door het heersende systeem via onze ouders en andere opvoedingsomstandigheden op een onbewust niveau rond onze ziel zijn aangelegd en bij hebben gedragen aan de uitbouw en het in stand houden van het onderdrukkende systeem.

Zoals ik in een eerder artikel al heb aangegeven, is de buitenwereld een bijzonder confronterende spiegel voor onze eigen binnenwereld. Wij reageren op de buitenwereld zoals wij dat vanuit het overlevingsinstinct in onze jeugd hebben geleerd. Het komt dus neer op een voortdurend herhalen van het verleden. Het door de Powers That Should Not Be in de buitenwereld afgedraaide programma van telkens weer vernieuwing en verandering belovende verkiezingen, sluit naadloos aan bij een illusionaire behoefte aan verandering en vernieuwing die wij in onszelf niet durven toe te laten.

Jezelf durven zijn
Vanuit mijn diep doorvoelde overtuiging kan ik zeggen, dat het een enorme opgave is om jezelf te durven zijn. Het vraagt veel moed, trouw aan en liefde voor jezelf. Het is echter de enige weg die wij als mens in deze tijd te gaan hebben. De buitenwereld heeft alleen maar meer teleurstellende illusies te bieden. Waarom zouden we ons daar dan nog langer door laten misleiden? Dit geldt natuurlijk niet alleen voor het grotere wereldverhaal, maar juist ook voor het eigen individuele  verhaal. Want wie ben je zonder het door jouw ego geschapen verhaal?

Wees jezelf
Er zijn al zoveel anderen

Samenvattend wil ik ten aanzien van de menselijke ontwikkeling tot nu toe stellen, dat gedurende de afgelopen millennia een mensbeeld aan ons werd opgedrongen, waarin de verhouding tot onszelf en de wereld om ons heen voornamelijk bepaald werd door religieuze, wetenschappelijke, dan wel politiek-economische machtskaders. Ons zelfbeeld, mens- en wereldbeeld werd omwille van het in stand houden en versterken van bestaande machtstructuren van buitenaf aan ons opgelegd.

We bevinden ons nu echter op een punt in de menselijke bewustzijnsevolutie, waarop ons krachten toevloeien die ons de mogelijkheid geven er voor te kiezen, om zelf te bepalen wie we zijn en hoe we de wereld en het leven op deze planeet willen ervaren. En bovenal hoe wij zelf ons leven en het samenleven met anderen willen vormgeven.

Deze ongekende vrijheid, die we echter wel van binnenuit zelf mogen gaan toelaten, betekent een absoluut vernieuwende fase in de menselijke evolutie. De mensheid mag de oude jas, van een onvolwassen geleid worden aan de hand van externe autoriteiten uittrekken en de nieuwe jas, van een volledig bewuste zelfbeschikking en vormgeving van het eigen creatieve potentieel, zich eigen gaan maken.

Vrijmaking
Het onszelf vrijmaken is iets dat we in deze tijd bitter hard nodig hebben om te kunnen ontwikkelen. Eigenlijk komt het erop neer tot het inzicht te komen dat we altijd al vrij geweest zijn, maar ons hebben laten misleiden om dat te ontkennen. We worden immers aan alle kanten gedwongen om onze individuele grenzen open te stellen voor de binnen stormende hordes van de ‘waarheid’ brengende media, die ons door overheden bepaald ‘echt nieuws’ bieden en ons waarschuwen voor al het nepnieuws dat in de waarheid zoekende nieuwe media wordt getoond. Daarmee worden van buitenaf onze eigen grenzen bepaald en aan ons opgedrongen.

Ook wordt ons daarmee een vorm van zogenaamd altruïsme aan ons opgedrongen, die ons leert onze eigen belangen volledig op zij te zetten voor anderen. Het jezelf weg moeten cijferen voor een ander, heeft alleen zin en draagkracht als je weet wie jezelf bent en vanuit welke intentie jij je eigen grenzen openstelt. Gezond egoïsme is nodig om je eigen individueel gevoelde grenzen naar de buitenwereld duidelijk neer te zetten.

Hoe vergelijkbaar zijn de ontwikkelingen van fascisme in het Duitsland van de jaren 1930 met de huidige ‘onderdrukking’ van vrijheden, bijv. in de VS..?

In de eerste plaats naar een allesbepalende wetenschap, religie en staat. Maar juist ook in individuele relaties. Het gezonde egoïsme hebben we dus nodig om onszelf niet volledig te laten nullificeren tot een digitale nul, die alleen dienst doet als decoratie in een computerprogramma. Of tot een voetveeg van mensen die graag jouw eventuele kwetsbaarheid willen misbruiken om zichzelf groter, sterker, machtiger en onkwetsbaar te doen voelen.

We zijn meer dan een digitale 1 of 0 in een op maakbaarheid, voorspelbaarheid en controleerbaarheid gericht en door satanisten ontworpen computerspel. In spirituele kringen wordt wel eens de uitspraak gebezigd dat grenzen niet bestaan. Wat natuurlijk op geestelijk niveau waar is.

Op aards fysiek niveau wordt deze geestelijke waarheid,wanneer deze als dictatoriaal dogma wordt gehanteerd, echter tot een mens ontkennende leugen. Zeker als deze op manipulatieve wijze wordt gebruikt om macht te vergaren en grondgebieden te veroveren. Of om binnen individuele relaties het valse zelfgevoel, cq ego, te versterken en het daarop gebaseerde gedrag van de ander op een narcistische wijze te kunnen bepalen.

(klik voor link naar de bookshop)

Zelf voel ik mij midden in het bovenbeschreven vrijmakende krachtenveld staan en zie de ontwikkelingen in mijn leven als een uiting daarvan. Het werken aan het op 11 september 2015 uitgegeven boek getiteld ‘Volgzaam slavendom of dienend meesterschap’ en het schrijven van vele artikelen, is voor mij een therapeutisch proces geweest. Waarbij ik hetgeen ik aan chaotiserende omstandigheden in de afgelopen jaren heb meegemaakt, van mij af heb kunnen schrijven en een zinvolle plek heb kunnen geven. Het maakte daardoor een wezenlijk deel uit van mijn zingevingsproces.

In de loop der jaren heb ik nieuwe kwaliteiten in mijzelf mogen ontdekken, die voornamelijk betrekking hebben op het op een begrijpelijke manier naar buiten brengen van wat er in mij leeft. Daarnaast heb ik in mijzelf de kwaliteit ontdekt van samenhangen te kunnen zien tussen mijn eigen innerlijke proces en wat er op wereldniveau speelt.

Gebrek aan zingeving veroorzaakt door overdaad aan regelgeving
Mijn openheid en ontvankelijkheid voor anderen en het door mij waargenomen onrecht in de wereld, heeft mij een sterk gevoel van verbinding met het wereldleed geschonken, een empathische kwaliteit. Door mijn aanvankelijk gebrek aan zelfbesef, assertiviteit en besef van eigen grenzen, heb ik me daar in het verleden teveel door laten overspoelen. Dit is voor mij de drijfveer geweest om op zoek te gaan naar de zin achter al dat ik waarnam. Zingeving is alleen zinvol indien men de gevolgen van de zelf uitgevoerde intenties durft waar te nemen.

We bewegen ons nu naar een nieuw tijdperk, waarin er geen regels meer zullen zijn die harteloos en op exploitatie gericht zijn. In dat nieuwe tijdperk zal ieder mens, indien hij/zij de duistere nacht van de ziel heeft doorgemaakt, ontwaken in het hart aanwezige morele besef dat aardse wetten en regels slechts bedoeld zijn om te controleren en gewetenloos te kunnen exploiteren. Daarom per definitie amoreel en onethisch zijn. Ze worden bedacht door hen die een gebrek aan geweten hebben en daarom het kwaad op aarde helpen verspreiden. Een ieder die vanuit de Bron in het hart leeft weet en ziet dit en zal het door de eigen daden niet willen bevestigen en bekrachtigen.

Voortgaande ontwikkeling
Onlangs schreef ik het artikel ‘De duistere nacht van de ziel’ (HIER). Daarin beschreef ik het zich verdiepende proces waar iedere zoeker naar een zuivere geestelijke waarheid uiteindelijk door heen mag gaan. Het is in mijn beleving, in ieder geval voorlopig, de laatste aardse bewustzijnspoort waar  geestelijk evoluerend mens doorheen mag gaan. Het is bedoeld om de laatste laagfrequente aards energetische ballast los te laten om daarna op een gezuiverde wijze de geestelijke sferen te kunnen binnengaan.

Zo heb ook jij je eigen levensweg bereisd en je eigen inzichten en kwaliteiten mogen ontwikkelen. Wees daar dankbaar voor en zie de zin ervan in. Als je dat doet kun je het met de mensen in je omgeving delen en hen daarmee verrijken! Zo kunnen we elkaar ondersteunen in deze steeds duisterder wordende tijden. Het is het in ons hart en ziel ontstoken Licht van Bewust Zijn, waarmee we elkaar kunnen verlichten! Om tot slot dan nog maar even een antwoord te geven op de titelvraag, wie bepaalt ons zelfgevoel: Jijzelf dus!

Alleen het hart weet wat rechtvaardigheid is.

Arend Zeevat

27 november 2022

3 gedachten over “Wie bepaalt ons zelfgevoel..!?

 1. Terugblikkende op jouw gedachtestromen, weergegeven in tekst valt het mij op dat de retoriek vaak herhaald wordt. Hetgeen niet betekent dat het dan slecht is, verre van dat maar kennelijk ontbreekt iets waardoor ik nu reageer en hou met te goede, in niets wil ik betweter zijn maar toevoegen als blijk dat iedere vorm van denken in deze tijd een steeds schaarser goed lijkt te worden en daarmee de ware aard van de Geuzen.

  Ook ik ben onderhevig aan veranderingen van inzicht en wijs dit niet af en meen daarmee de flexibiliteit van de geest te mogen aflezen. De leringen van Jordan Peterson hebben mijn ventielen wat dat betreft opengezet naast de wijze lessen van mevr. Karen Hamaker o.a. Dientengevolge ben ik tot de conclusie gekomen dat de oriëntatie die ik had, te vangen is onder de zelfbedachte term,’oud-links’ en ik o.a. de huidige woke gerelateerde denktrant schaar onder, ‘nieuw-links’, waar ik absoluut niets van wil weten.

  Om met de woorden van Karen te spreken kan het ego nooit groot genoeg zijn en een klein ego getuige kan zijn van minuscule en ziekmakend opgeblazen emoties die geen relatie hebben met iets wat in een groter verband zou moeten worden gezien. Daarnaast zijn de lessen van Jordan verantwoordelijk voor een component wat ik mis en dat is verantwoordelijkheid en moed. Een onderkende mannelijke kwaliteit wat is opgeofferd ten behoeve van de ‘zachtheid en mildheid en vooral de veiligheid’ van het gezin en ander hormonaal gerief. Daarbij moet ik sterk denken aan het artikel wat ik laatst las over Hugo de Groot die zoals iedereen wel weet, wist te ontsnappen in een boekenkist na gevangen genomen te zijn naar aanleiding van een boek welke ruim gezegd ging over de rebellie jegens de gevestigde orde met een beroep op art. 41 wetb. v. strafr. Kortweg gaat het over geweld.

  De streep in het zand noopt de moed om te daad bij het woord te voegen door te zeggen en te doen gelden, “tot hier en niet verder”. Daar is moed voor nodig en in werkelijkheid de redding van huis en haard en gezin. Daarmee verantwoordelijkheidsbesef. Daarnaast heb ik naast de schandelijke gevoegelijkheids drang en absurde geilheid om maar braaf te zijn tijdens de corjona plandenie, een verschijnsel zien ontstaan welke maakt dat iedere volgende leugen met de gewenste gedragingen wordt opgevolgd.
  Naar mijn idee zijn deze ontstaan met behulp van de nodige cognitieve dissonantie welke een neuraal pad hebben doen ontstaan waarlangs de daaropvolgende reeks onzin voor realistisch kan worden aangenomen. Daarbij doel ik op het Rusland verachten en Putin zien als duivel en de blindheid richting de VS de EU en de NATO.
  We mogen alleen maar hopen dat de eerstvolgende volksraadpleging geen fraude laat zien.

 2. Geliefde Arend
  Proficiat, dat Ge als een van zeer weinigen Uw authentieke IK herkend hebt, onontkomelijk onverwoestbaar zal koesteren en in o.a. dit soort woorden voorleeft aan de U omringenden …

 3. Hoi Arend :), je schrijft >>In ieder mens is een diep verankerde behoefte aanwezig aan vrijheid en vrije expressie van het eigen authentieke wezen<< ja ,Arend dat gevoel van vrijheid ervaarde ik al op zeer jonge leeftijd, De school een strak regime, heb veel gespijbeld. Dit was voor mij vrijheid, uren fietsen ,eigen gedachtes, lezen wat ik zelf wilde, dat was mijn vrijheid,

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.