Advertentie

We zijn al thuis, maar zijn het vergeten..!


x

x

We zijn al thuis, maar zijn het vergeten

 2019 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Wat is thuis? In de Engelse taal kent men de uitdrukking ‘Home is where the heart is’. Vertaald betekent dat ‘Thuis is waar het hart is’. In het Nederlands kennen we de uitdrukking ‘Oost west, thuis best’. Deze Nederlandse uitdrukking duidt op de gevoelswarmte en geborgenheid die met dit thuis worden geassocieerd. Niet ieder is echter in een warm nest geboren, getuige de vele emotioneel verminkte mensen die op aarde rondlopen. Zij zullen misschien zeggen ‘Oost west, thuis is ook niet alles’….

Het maakt duidelijk dat ervaringen in de jeugd nogal bepalend kunnen zijn voor het verdere leven en de beleving daarvan. De in de jeugd aangebrachte littekens op de ziel kunnen een heel leven blijven schrijnen. Dat schrijnende gevoel kan voor sommigen zo ondraaglijk zijn, dat zij daardoor ontmoedigt worden en hun fysieke leven zelf beëindigen. In de hoop elders een beter thuis te kunnen vinden. In het artikel ‘Ontsporing op meerdere lijnen’ heb ik daar over geschreven (HIER).

Het ‘home-sweet-home-gevoel’ vertaald naar het speciale ministerie dat werd gecreëerd na 911. ‘Homeland Security’ en de bestrijding van: ‘The Warrrr on Terroorrrr’…

Anderen geven zich over aan oppervlakkig vermaak, verslavingen of andere vluchtwegen om het gevoel van zinloosheid en depressie te onderdrukken. Er wordt mensen wat dit betreft in deze veruiterlijkte op materialisme gebaseerde matrix onbeschrijflijk veel aangeboden als vluchtweg. Allemaal vluchtwegen die van het individuele innerlijk leven afleiden. Zo worden technologische zombies gecreëerd, die zich volledig met hun vervreemdende technologische ‘communicatiemiddelen’ hebben vereenzelvigd.

De vernietiging van ons fysieke thuis
Het is voor velen inmiddels wel een bekend gegeven dat we ons hebben laten verleiden om, door de aan ons opgedrongen materiële hebzucht gefundeerde levensstijl, zelf actief mee te werken aan de vernietiging van ons aards fysieke thuis. De mens is de enige soort die het aan hem geschonken aardse thuis dusdanig vervuilt, dat hij daarmee zijn nest, al het leven en zichzelf vernietigt.

De op afhankelijkheid en slavernij gebaseerde menselijke maatschappij ondersteunt hem daar op verschillende manieren volledig in. Ja, hij wordt door agressieve lobby- en reclamecampagnes zelfs daartoe gestimuleerd. Hetgeen in het kader van de Hegeliaanse dialectiek weer wordt gebruikt om de geplande machtsagenda verder uit te rollen, door wereldwijd bizarre ‘ecologisch gefundeerde’ wetgevingen door te drukken in de vorm van Agenda 21 en 2030 (HIER).

Daarbij worden zelfs 16-jarige kinderen misbruikt om deze agenda aan de mensheid te helpen brengen. Zoek maar eens op de naam Greta Thunberg. Deze officiële agenda’s hebben echter helemaal niets met de bescherming en het herstel van ons aardse thuis te maken. De mensheid is in een demonische fuik gezwommen. Daarin zijn al haar materiële en geestelijke behoeften gekaapt, om zo een totale controle over haar te kunnen verkrijgen.

Moordmachine 5G..
Daarnaast presenteert de technologische vooruitgang steeds weer nieuwe wonderen, die als een heilmiddel worden aangeboden c.q. opgedrongen, maar in wezen de mens en de natuur in versneld tempo helpen te vernietigen. Het laatste voorbeeld is het 5G-communicatiewerk, dat een zogenaamde slimme infrastructuur voor communicatiedoeleinden moet gaan vormen. Daarin zal alle communicatieve apparatuur en iedere daarop aangesloten mens sneller en efficiënter met elkaar informatie kunnen uitwisselen.

In een artikel op de site ‘The Final Wakeup Call’ (HIER) wordt op een zeer verhelderende wijze uit de doeken gedaan wat de ware destructieve aard van deze 5G moordmachine is. Ook hoe het aarde omvattende 5G-netwerk op een bijzonder destructieve wijze bijdraagt aan het minder slim worden van de mensheid en de haar levensondersteunende natuur.

Dit gezondheid en welzijn van al het leven schadende technologische gedrocht had oorspronkelijk een militaire achtergrond. Het is niet of nauwelijks getest op schadelijke invloeden en wordt daarom op een bijzonder achterbakse en misleidende wijze aan de mensheid gepresenteerd. Het past perfect in de voortgaande depopulatieagenda van de heersende machthebbers.

Occulte oorlogsvoering tegen de mensheid
Hieruit zou je kunnen concluderen dat er een psychologische oorlogsvoering tegen de mensheid gaande is. Vanuit een spiritueel perspectief zou je kunnen zeggen dat het een occulte oorlogsvoering is, waarbij duistere occulte krachten omwille van machtsdoeleinden het wezen van de mens en uiteindelijk zijn scheppingsbron willen veroveren en vernietigen (HIER). In het bovengenoemde artikel over 5G wordt dezelfde conclusie getrokken.

Het is echter de individuele verantwoordelijkheid van ieder mens om een innerlijke vrede te ontwikkelen en van daaruit het individuele leven en de aardse gebeurtenissen te ervaren. Het leven en hetgeen er zich op aarde afspeelt krijgt dan een heel andere dimensie. Dus zich hier en nu innerlijk vrij te maken van de daar plaatsvindende strijd is de enige oplossing voor alle in wezen niet bestaande problemen, zoals ik dat in mijn artikel ‘Terug naar eenvoud’ heb geschreven (HIER).

 Wanneer het individuele psychisch/emotionele leven wordt doorzien, doorleeft en getransformeerd – door het te vergeestelijken – wordt het minder ontvankelijk gemaakt voor manipulatie! De heling van de zielenlittekens schept zo een nieuwe werkelijkheid die eeuwig is. De onbedwingbare kracht, die eigen is aan de scheppingsbron in het hart, kan dan worden gevoeld en liefdevol stromend gedeeld worden.

Mary McLaughlin – Bring the peace

Hebben we ons thuis ooit wel echt verlaten?
Uitgaande van de aan het begin van dit artikel benoemde Engelse uitdrukking dat het thuis is waar het hart is, dus dat dit liefdevolle hart het ware thuis is, dan kan men zich afvragen of dit thuis ooit wel echt verlaten is. We dragen het hart toch altijd in ons mee. Zou het zo kunnen zijn dat het leven in de zinsbegoocheling van de illusionaire materialistisch vormgegeven matrix ons op een misleidende wijze heeft voorgespiegeld, dat alleen de materie echt is? En daaruit voortvloeiend dat alles wat geestelijk wordt waargenomen een illusie is? Een omdraaiing van 180 graden dus!

Door onze innerlijke levenshouding 180 graden te veranderen kan het contact met het thuis in het hart weer worden hersteld. Het vraagt een enorme moed, wakkerheid oftewel tegenwoordigheid van geest en doorzettingsvermogen om dit tot stand te brengen. Want het komt neer op het tegen de stroom van een meerderheid van niet-wakkeren in te zwemmen. Deze niet-wakkere meerderheidsstroom is zeer krachtig en wil een ieder het liefst meesleuren in de afgrond van niet Bewust-Zijn.

Fictie en werkelijkheid
De wetenschappelijke ontwikkelingen en de daaruit voortkomende technologie hebben ons een wereld voorgetoverd, waarin alles maakbaar is. Waarin al onze in het dagelijkse leven niet te realiseren dromen te verwerkelijken zouden zijn. Hoe verleidelijk is zo’n wereld, die van jongs af aan in ons geïndoctrineerd is met de boodschap dat alleen geld, seks en maatschappelijk succes werkelijk van belang zijn.

Steeds meer mensen komen tot het inzicht dat deze conditionering op een misleidende fictie is gebaseerd, waar niets werkelijk wezenlijks aan ten grondslag ligt en hen in toenemende mate van zichzelf, anderen en het leven in het algemeen doet vervreemden. Hen doet geloven dat zij geen werkelijke waarde hebben, anders dan een simpel hersenloos en gevoelloos radertje te zijn in de door machthebbers gebouwde maatschappelijke machine.

Deze machine raast voort met een ogenschijnlijk niet te stoppen vaart over rails, die al lang geleden zijn aangelegd. En zeker niet door de Nederlandse Spoorwegen. In het voorwoord van mijn op 11 september 2015 verschenen boek ‘Volgzaam slavendom of dienend meesterschap’ (HIER) heb ik geschreven dat wij allen met een intrinsiek weten in deze aardse realiteit geboren worden. In dat innerlijk weten is alles aanwezig wat nodig is om een zo compleet, innerlijk verrijkend en liefdevol mogelijk leven te kunnen leiden. Daarom wordt het ook ge-weten genoemd! We zijn het alleen door alle aardse beslommeringen vergeten. Hieronder een citaat uit het voorwoord van dat boek.

“Mijn grootste uitdaging was dan ook om bovenstaande in mijn eigen zijn te herkennen en me daar vrij van te maken, om zo de regisseur van mijn eigen levensspel te worden. Me dus niet meer te laten bepalen door regels die niets met mijn moreel/ethisch gefundeerde geweten te maken hebben.

Het woord ‘geweten’ geeft natuurlijk aan dat we op deze planeet landen met een al aanwezig weten. Een weten dat we vergeten zijn. We mogen het ons nu dus opnieuw gaan herinneren.”

De fictie van het ego
In de psychologie is het ego een heel bekend fenomeen. Vele psychologen hebben er hun eigen licht op doen schijnen. Maar hebben zij daarmee ook hun eigen ego gezien en onderkend? Men kan vanuit meerdere theoretische overwegingen van alles en nog wat schrijven over menselijke zaken, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat men hetgeen men schrijft bij zichzelf heeft gezien.

Waar het dus om gaat is dat er een grondige zelfreflectie plaatsvindt. Waarbij men de algemeen menselijk waargenomen fenomenen die benoemd worden, ook bij zichzelf weet waar te nemen. En er op een volwassen en liefdevolle wijze mee weet om te gaan en zo op een geheel uniek individuele wijze bijdraagt aan de verheffing en vergeestelijking van de mensheid als geheel. Het ego is een illusionaire fictie die door de stimulerende invloeden van een maatschappelijk gedragsregulerende indoctrinatie, zoals hierboven beschreven, zichzelf als waar beschouwt.

Het is echter een waarheid waar geen enkele geestelijke bestaansgrond voor bestaat. In mijn dagelijkse leven heb ik vele activiteiten ondernomen binnen verschillende groepen. Ik heb vele bestuursactiviteiten mogen ervaren. Binnen al deze activiteiten, zij het professioneel of op vrijwilligersgebied, nam ik steeds dezelfde egofenomenen waar die mij duidelijk maakten dat werkelijk het grote zich weerspiegelt in het kleine en omgekeerd.

De dictator zit in ons allemaal
Dictatoriale neigingen bestaan in ieder mens. De overschatting van het egobelang is in ieder mens aanwezig. In wezen schuilt er in ieder mens een kleine dictator die als hij/zij de kans zou krijgen om de gehele sociale omgeving naar de eigen egopijpen te kunnen laten dansen, dat ook zeker ook zou doen. De eerlijkheid gebiedt mij om mijzelf daar niet van buiten te sluiten.

Uit ervaring weet ik dat het een uitvloeisel is van een mateloze onderdrukking van de individuele uniciteit van de mens. Daarom uit dit fenomeen zich op een overcompenserende wijze in het willen bepalen van het eigen leven en tevens dat van anderen. Zodat die anderen vooral maar geen bedreiging meer zullen zijn voor het eigen egocentrische ‘welbevinden’. Benjamin Franklin deed de volgende uitspraak over vrijheid.

“Degenen die anderen hun vrijheid  weigeren,
verdienen die niet voor zichzelf;
en onder de heerschappij van een rechtvaardige God,
kunnen zij deze niet lang behouden.”

Het gaat er dus om in hoeverre men deze menselijke eigenheid in zichzelf (h)erkent en deze op liefdevolle wijze weet om te vormen. Dat kan men alleen doen wanneer men gezeteld is op de troon van Liefde in het hart. Al het andere is onwezenlijk, onwaar en misleidend.

In de hieronder weergegeven twee video’s laat Jan van Delden op zeer humoristische wijze zien hoe men op een liefdevolle wijze met het eigen ego om kan gaan. Hij laat zien hoe men dat ego niet afbreekt, maar het in zijn waarde laat en er gewoon niet al te veel aandacht meer aan besteedt. Dat houdt dan wel in dat men zich op een andere positie in zichzelf bevindt. Namelijk de positie van liefdevol en oordeelloos waarnemer van alle uiterlijke en innerlijke fenomenen. Binnen het Bewust ZIJN kan alles alleen maar ZIJN.

Lezing Jan van Delden bij Miracles in Contact op 3 November 2013, te Amersfoort. Deel 1

En dit is deel 2 van deze lezing:

In de film ‘The Great Dictator’ uit 1940 vertolkt Charlie Chaplin de meesterlijke hoofdrol van een omhooggevallen onbeduidend persoon, die op een positie komt waar hij een dictator zou kunnen zijn. Hij kiest op grond van zijn geweten en liefde voor de mensheid er echter voor om dat niet te doen. Hij houdt tijdens zijn beëdiging tot opperhoofd een daverende speech, waarin hij de meest wezenlijk menselijke waarden verwoord.

The Great Dictator Speech – Charlie Chaplin

Wat is mens zijn?
Mens zijn betekent voor mij in de eerste plaats vrij te zijn om mijn individuele kwaliteiten te delen met anderen en zij mogen hetzelfde doen. Juist in een tijd waarin algehele onvrijheid steeds sterker wordt, is het ervaren van innerlijke vrijheid een halszaak. Probleem hierbij is echter dat de meeste mensen bang zijn voor vrijheid, daar het hen zelf verantwoordelijk maakt voor de keuzes die ze maken en de gevolgen die daaruit voortvloeien. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan onverbrekelijk samen. In het artikel ‘The Elite Controllers Fear The Individual And Individual Intelligence’  (HIER) op zerohedge.com wordt helder uit de doeken gedaan hoe het thema vrijheid in de psychologie van de meeste mensen werkt. Uit dit artikel het hieronder door mij vrij vertaalde citaat:

“Het is belangrijk te vermelden dat ik geloof dat de gewone mensen niet onbekwaam zijn voor het hebben van een intelligente gedachte, maar dit onder de druk van hun zelfbenoemde opzichters hebben opgegeven, en een ondergeschikte positie in de samenleving hebben geaccepteerd. Ze zijn geprogrammeerd om hun nieuwsgierigheid te onderdrukken, en hebben er daarom voor gekozen om zich te verbergen voor het nemen van verantwoordelijkheid.

Ik verwijs naar deze houding als een angst voor vrijheid, want vrijheid vereist veel werk, een sterke morele basis, een actief intellect, en een voortdurende verdediging van zelfbestuur. Het is moeilijk te bereiken en nog moeilijker te houden, dus de meesten zijn bereid om de gemakkelijke weg te nemen. Hierdoor is tirannie van de massa’s altijd de resulterende maatschappijstructuur.”

Niemand is meer hopeloos een slaaf,
dan hij die valselijk gelooft vrij te zijn.
De waarheid is uit de diepte van hun geest gehouden,
door meesters die hen met leugens overheersen.
Ze voeden hen met onwaarheden,
totdat verkeerd er in hun ogen uitziet als juist.

Johann Wolfgang von Goethe

Degenen die essentiële vrijheid op zouden willen geven,
om een weinig tijdelijke veiligheid te kopen,
verdienen noch vrijheid noch veiligheid.

Benjamin Franklin

Op grond van al het hiervoor beschrevene wil ik daarom een ieder uitnodigen om zich te bezinnen op wat je nu werkelijk en wezenlijk tot mens maakt. Tevens wil ik een ieder oproepen om te stoppen met het zoeken naar de Waarheid, Schoonheid en Liefde buiten jezelf en deze in je individuele hart te ervaren. Je kunt dan het thuis in je eigen hart vinden. Een thuis waar je niet uit te zetten bent en dat niet onteigend kan worden door welke financieel-economische dictator dan ook. Het gaat dus om uit alle tijdelijkheid en vergankelijkheid te zakken in het eeuwig liefdevolle ZIJN!

Ook Kaypaacha onderstreept het bovenstaande in zijn laatste Pele-report. Daarin geeft hij op grond van de kosmische gebeurtenissen voor de komende week aan dat het Leven Liefde is!

Astrology for the Soul November 20, 2019

We zijn dus allemaal al thuis!

 Xavier Rudd – Follow The Sun

Arend Zeevat

22 november 2019

2 gedachten over “We zijn al thuis, maar zijn het vergeten..!

  1. Ego is gewoon je ik want iedereen is anders door wat we hebben meegemaakt, gelezen, gedacht, waar en wanneer we geboren zijn enz. We besluiten iets door middel van ons ego, hopelijk met wat hogere hulp omdat we onszelf belangrijk vinden. Als we geen ego’s hebben zijn we robots. Iedereen heeft zelfs een super-ego die zich in de mentale gebieden bevindt en soms wordt je er mee verbonden tijdens grote vreugde of diep leed, het mooiste wat je kan beleven op aarde. De super-ego kent geen “goed of kwaad” en is altijd Zuiver. Ik zou zeggen: hou van je liefhebbende EGO!

    1. Oh ja, het boek Helder Weten van Gijsbert van der Zeeuw geeft zijn ervaringen uit onzichtbare werelden. Hij gaf ook lezingen: https://www.youtube.com/watch?v=A8PK3Ig9ibg als iemand geïnteresseerd is. Ik had het boek al meer dan 10 jaar en eindelijk gelezen omdat de kat erover geplast had! Mijn ego zegt: Hij is geweldig en heeft een heel vriendelijke stem.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.