Advertentie

De donkere nacht van de ziel…


x
x

De donkere nacht van de ziel

2022 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Levensfasen en transformerende crises; de mensheid maakt momenteel op zowel collectief als op individueel niveau een uiterst belangrijke inwijdingscrisis door. Tijdens iedere geestelijke ontwikkelingsweg maken mensen die deze weg gaan, crises door. Crises die er op gericht zijn om de evoluerende ziel verder te helpen op de weg naar de Bron. Er zijn gedurende het leven vaak meerdere soorten kleinere en grotere crises, die alle hun rol kunnen spelen in de geestelijke ontwikkeling. Zo ontstaat er vaak een crisis als men van de ene levensfase overgaat in de andere. Dit is een weerspiegeling van het collectief evolutionaire proces.

Daarbij mogen de in de voorbije fase opgebouwde innerlijke zekerheden worden losgelaten om plaats te maken voor een meer flexibele innerlijke houding en kwaliteiten die men nodig heeft voor de nieuwe levensfase. Er komen dan geestelijke kwaliteiten beschikbaar, die nodig zijn voor de nieuw aan te vangen levensfase. Zo verrijkt de menselijke ziel zich meer en meer gedurende het leven.

Dat leren komt vooral neer op het inzien van wat evolutionair niet meer passend is, dus dát los te laten wat door het verzet tegen een vernieuwende verandering leed veroorzakend is. Iedere levensfase heeft een eigen dynamiek met bijbehorende verruimende leermogelijkheden, die passend zijn bij die specifieke fase. Vaak worden de kwaliteiten die men daarbij ontdekt en ontwikkelt, daarna tot een verstarrende zekerheid gemaakt, daar men zich er volledig mee identificeert.

Het Ego: fundamentele, maar een uiterst dominante bouwsteen onder onze persoonlijkheid!

Althans.. het is het ego die dat doet. Bij de overgang naar een volgende levensfase wordt dit tot een blokkade voor verdere groei, wanneer men zich eraan vast blijft houden; omdat het een energetisch patroon vertegenwoordigt dat bij een vorige fase hoort. Geestelijke crises zijn er dus om de vrijmaking van iedere vorm van identificatie tot stand te brengen.

Stilstand in geestelijke ontwikkeling, collectief verstarrend..!
Het is een bekend gegeven dat mensen die op een bepaalde, vaak jonge, leeftijd emotioneel getraumatiseerd raken in hun emotionele ontwikkeling, op dat niveau blijven steken. In hun latere leven zullen zij in hun sociale relaties dan ook vaak vastlopen, omdat ze niet geheeld of slechts gedeeltelijk geheeld zijn en daarbij menen de innerlijke leerweg al geheel gegaan te zijn.

Zo scheppen zij een illusionaire droomwereld waarin zij de hoofdrol spelende held of heldin zijn. Men zou dit ‘kinderlijk magisch denken’ kunnen noemen. Alle andere voorbijkomende karakters spelen dan slechts een bijrol als figurant, die de droom mag helpen verwerkelijken. Heel zijn betekent in mijn beleving echter vol van het ware zelf gewassen te zijn en geen uiterlijke hulpjes meer nodig te hebben om je ZELF te ervaren en tot uitdrukking te kunnen brengen. Dus te kunnen ZIJN zonder een bevestigende bekrachtiging van buitenaf.

Op collectief niveau kunnen we een meer dan sprekend voorbeeld van verstarrende stilstand zien. Kijk maar naar de bewustzijnsstaat waarin het door satanisch tegenstrevende krachten gekaapte Khazarisch/’joodse’ deel van de wereldbevolking zich bevindt. Zij vertegenwoordigen een oude bewustzijnsstaat die in het Oude Testament van de bijbel wordt weergegeven.

Deze valt samen te vatten in het credo ‘oog om oog en tand om tand’. Het straffen en belonen is door hen geperfectioneerd, waarbij zij vanuit de hen zelf aangemeten slachtofferrol, het hen vermeend aangedane leed tot in de lengte van dagen mogen vergelden. Zie hierover ook mijn artikel ‘God zegene het slachtoffer’ (HIER), uit 2017. Citaat hieruit:

“De oneindige slachtofferrol.. Wat is het toch dat velen maar steeds in een lijdzame en ogenschijnlijk behaaglijke slachtofferrol willen blijven hangen? Wat is het dat mensen maar geen verantwoordelijkheid voor hun eigen leven, eigen daden en de gevolgen daarvan willen nemen? In meerdere vorige artikelen heb ik geschreven over het door Kwade krachten toegemeten gepatenteerde slachtofferschap aan de joden. Deze slachtoffermythe keerde gedurende de geschiedenis steeds weer terug. Ze heeft in onze moderne tijd na WOII in vele landen een wettelijk beschermde basis gekregen.”

Ieder bewustzijnsmatig verder geëvolueerd mens, zal hierbij inzien dat een dergelijk destructieve levenshouding iedereen blind zal maken en rijp voor een kunstgebit. In ieder geval hangt hun macht vooral samen met de vele bloedoffers die zij hebben laten plengen op oorlogsslachtvelden en andere locaties.

In het opzienbarende artikel ‘Beelden van kindoffer aan Moloch’ (HIER) op de site van Niburu kun je lezen dat tot in de 20ste eeuw satanische offerrituelen door Khazaarse Joden in de VS werden uitgevoerd. De film ‘Constant Gardener’ (HIER) geeft een duidelijk beeld van de moorddadige praktijken onder het mom van medische ondersteuning van de eerder genoemde groep in Afrika. Deze groep maakt deel uit van van de globalistische satanische doodscultus.

In het artikel ’De grote revolutie’ van Hugo van der Zee, dat eerder dit jaar hier op WantToKnow is verschenen (HIER), gaat de auteur ook diep in op het fenomeen van de joodse overheersingsdrang. In mijn beleving worden er wereldwijd veel meer kindoffers gebracht dan men vermoedt. Over het algemeen denkt men bij satanische kindoffersrituelen aan een offer in fysieke vorm. Iets dat ook op meerdere plaatsen gebeurt..!

Maar in mijn beleving is het gehele officieel geïnstitutionaliseerde onderwijssysteem ook een jarenlang ritueel offer van de ziel en de geest van kinderen aan de parasitaire tegenkrachten, die alle creatieve levenskrachten uit kinderen en later volwassenen wegzuigen. Natuurlijk is het niet zo zwart/wit zoals ik het geschreven heb, maar ik ga ervan uit dat het in grote lijnen wel juist is. Bron

Schijnheling
Wanneer men meent wel al volledig geheeld te zijn, maar dat nog niet werkelijk is, dan schept men veelal een voor de buitenwereld ervaarbaar masker, waarachter de incomplete aspecten van de ziel worden verborgen. Daar worden dan dikke verdedigingsmuren om heen gebouwd, die bij het minste gevoel van dreiging in volle pijnlijke glorie voor hen die de vermeende bedreiging vormen, te ervaren zijn.

Zij die er een oog voor hebben, voelen meestal snel aan, dat het mensen betreft die niet echt volwassen zijn geworden; hierdoor laten ze vaak kinderlijk gedrag zien, dat bij de fase hoort waarin ze getraumatiseerd zijn. Dit is meestal de basis voor narcistische en psychopathische gedragskenmerken. Zij zijn door hun onvervulde emotionele kindbehoeften uit overlevingsdrang eraan gewend geraakt, om alles op alles te zetten en ervoor te zorgen, dat zij later in hun leven alsnog die erkenning en bevestiging krijgen die ze als kind hebben gemist.

Velen zullen dit in hun individueel sociale leven herkennen, maar het is heel zeker ook te herkennen in de geopolitieke machtsverhoudingen. Alles gaat daarbij om macht te kunnen voelen, die het gevoel geeft in controle te zijn over anderen en de omstandigheden waarin men verkeert. Het geeft een machtsgevoel dat onkwetsbaarheid LIJKT te geven..!

Op het macroniveau van de geopolitiek werkt dit machtsspel gevaarlijker en destructiever uit, dan op het microniveau van individuele levens. Met name vanwege het wapentuig dat men in kan zetten om de bedreigende tegenstander te vernietigen, waardoor de levens van velen tegelijkertijd overhoop worden gegooid of in het ergste geval beëindigd. Hoewel op het microniveau van de individuele relaties de destructie ook enorm kan zijn, met een uiterst destructieve invloed op alle betrokkenen.

(klik voor link naar onze bookshop)

Gedurende mijn leven heb ik een leertraject mogen volgen, in het leren omgaan met conflicten. Daarbij heb ik mogen leren inzien, dat in feite álle door mij ervaren conflicten met ‘de buitenwereld’, een één-op-één projectie zijn van mijn innerlijke conflicten.

Het niet onder ogen durven of willen komen van dat innerlijke aspect deed mij uit pure onmacht c.q. overlevingsinstinct de projectie ervan, naar buiten toe vormgeven. In het voorwoord van mijn boek ‘Volgzaam slavendom of dienend meesterschap’ (HIER) heb ik dit als volgt verwoord:

”De grootste problemen kwam ik echter tegen in het om leren gaan met de menselijke bewoners van deze planeet, die er veelal onbewust in steeds grotere mate een puinhoop van hebben gemaakt. Ik heb daarom de oorzaken van die sociale en daaruit voortvloeiende ecologische puinhoop willen onderzoeken. De sociale disharmonie heb ik als een schril contrast ervaren met de wereld waar ik vandaan kwam, voordat ik hier landde.

Iets van die andere wereld, die ik de geestelijke wereld noem, heb ik onbewust altijd als een ideaalbeeld in mijn ziel met mij meegedragen. De herinnering aan die geestelijke wereld heeft mij in het eerste deel van mijn leven er sterk naar terug doen verlangen, maar anderzijds later in mijn leven op zoek doen gaan naar mogelijkheden om iets daarvan hier tot uitdrukking te brengen.

Gaandeweg heb ik mogen leren zien hoe ik zelf, door te handelen vanuit het in mijn jeugd ontwikkelde overlevingsinstinct – wat ik hierna steeds de emotionele programmering noem – onbewust ook heb bijgedragen aan het vergroten van de ellende die er al was.”

Macht
Macht is de energetisch beïnvloedende werking die uitgaat van iemand, die ten koste van alles en iedereen wil krijgen wat hij/zij verlangd te hebben. Daartoe wordt door hen een hele psychisch/emotionele gereedschapskist gebruikt, waar onder andere manipulatieve beïnvloeding van de werkelijkheidsbeleving van de slachtoffers (gaslighting), liegen, intimidatie, geweld, vleierij als het zo uitkomt en nog een aantal andere zaken in zitten. Dit maakt hen sociaal uiterst destructief, dus in feite antisociaal.

(Klik voor de link naar dit artikel op de illustratie)

In feite is het een geestesziekte, die we binnen alle geledingen van de maatschappij tegenkomen. In meerdere vorige artikelen ben ik hier dieper op ingegaan. Een voor velen moeilijk aan te ontworstelen ‘probleem’ hierbij is, dat zij die door ontstane afhankelijkheden gevangen zijn in het web van hen die bovengenoemde psychisch/emotionele terreur op anderen toepassen, in een overleving- c.q. slaapstand worden geplaatst. Dit soort energetische patronen komt men in alle soorten menselijke verhoudingen tegen. Dus zowel op individueel microniveau als op sociaal-maatschappelijk macroniveau. Zelfs op geopolitiek niveau.

Het uitstekende artikel ‘The Gaslighting of the Masses’ beschrijft het bovenstaande op verhelderende wijze. Ook hier op WantToKnow is veel gepubliceerd over dit thema HIER. Op individueel microniveau heb ik zelf hierin ook de nodige ervaring opgedaan. Wanneer je als naïeve en onwetende mens ervan uitgaat dat iedereen te vertrouwen is, dan is het een harde en pijnlijke leerschool, waarin je tot de ontdekking komt dat het niet zo is.

Het eigen gebrek aan zelfvertrouwen en het diep menselijke verlangen om geaccepteerd en gerespecteerd te worden,  wordt hiermee op een pijnlijke wijze blootgelegd. Het is maar weinigen gegeven, die op integere en authentieke wijze hun geuite mooie woorden, van welke aard dan ook, zelf daadwerkelijk te leven. Zelf zal ik ook niet altijd gepraktiseerd hebben wat ik meende te moeten ‘prediken’, maar ik weet van mijzelf dat ik nog nooit en te nimmer iemand bewust kwaad heb willen doen.

Stockholm-syndroom..
Het energetische patroon waarbij men in de eigen ziel excuses, vaak rationalisaties gebaseerd op cognitieve dissonantie verzint, om zelf buiten de vuurlinie te kunnen blijven, wordt ook wel het Stockholm-syndroom genoemd. De mensheid lijdt daar momenteel collectief aan. Hieronder een relevant citaat uit mijn artikel ‘Wat is veiligheid en zekerheid in handen van geesteszieke mensen’ uit 2021 (HIER):

“Collectief Stockholm-syndroom
Dit collectieve Stockholm-syndroom is het resultaat van het globaal maatschappelijk indoctrinatieprogramma dat geïnitieerd is en met allerlei machtsmiddelen in stand wordt gehouden door bovengenoemde dik betaalde beroepsmatige geesteszieken. Het is het bij meerderen bekende fenomeen van gaslighting, dat door amateur- en beroepsnarcisten en psychopaten hierbij wordt toegepast.

Het komt neer op een soms dwangmatig en nu dus structureel gewelddadig overbrengen van een door angst ingegeven werkelijkheidsbeleving. Gebaseerd op de angst voor onthulling van de eigen door demonen gevulde innerlijke leegheid. Zij weten dit het best over te brengen op daarvoor gevoelige en vaak naïeve anderen. Die angst voor onthulling van het eigen door een minderwaardig zelfbeeld ingegeven opgeblazen ego, roept een houding van onaantastbaarheid en onkwetsbaarheid op. 

Geen enkele kritiek op het eigen functioneren wordt geduld en wordt ten sterkste met alle beschikbare middelen bestreden. Het is één al verdedigingsmechanisme. Een verdedigingsmechanisme dat er op gericht is om de eigen werkelijkheidsbeleving met kracht op te dringen aan anderen.?”

Donkere nacht van de ziel?
De meest ingrijpende levenscrisis wordt ‘de donkere nacht van de ziel’ genoemd. Dit vanwege het mogen loslaten van alle gerichtheid op een houvast in de buitenwereld, maar ook van de eigen geconditioneerde binnenwereld. De op geconditioneerde zekerheden gebaseerde bodem in de ziel, wordt in dit proces volledig vernietigd of blijkt hol, leeg of niet meer genoeg houvast te bieden. Een citaat uit een artikel hierover (HIER):

‘De donkere nacht van de ziel’
is een term die gewoonlijk wordt gebruikt om een periode van spirituele transformatie te beschrijven. Tijdens deze donkere periode voelt men zich depressief, verloren en eenzaam. 
Alles lijkt zinloos, hol en leeg; het leven heeft geen zin en niets is nog zinvol. Wat je voorheen zinvol vond, wordt betekenisloos. Je voelt je erg verward en je wilt alleen zijn.

Ieder mens moet streven naar het verhelderen van zijn/haar illusionaire, verstoorde werkelijkheid door de astrale niveaus. Het ego wenslichaam wordt beheerst door de energieën en impulsen van de drie lagere chakra’s en deze geneigdheden moeten opnieuw weer onder controle gebracht worden van de Ziel Zelf. Deze periode wordt vaak de Duistere Nacht van de Ziel genoemd of het door het dal van de schaduwen gaan

Je hebt geen interesse en energie meer om dingen te doen. Het voelt als een depressie omdat je dezelfde symptomen hebt als een depressief persoon. Maar er is een verschil tussen de twee. Laten we, voordat we verder gaan, eerst wat dieper ingaan op wat de Donkere Nacht van de Ziel is en hoe die verschilt van een klinische depressie.

Wat is de Donkere Nacht van de Ziel?
De term ‘Donkere Nacht’ werd in de 16e eeuw populair gemaakt door de heilige Johannes van het Kruis, een Spaanse monnik, in een van zijn gedichten, ‘Noche Oscura’ (wat in het Spaans ‘donkere nacht’ betekent). Het gedicht beschrijft zijn spirituele reis en de ontberingen die hij moest doorstaan, in zijn vereniging met God.

Op de een of andere manier wordt de term ‘Donkere Nacht van de Ziel’ steeds meer gebruikt in plaats van de term ‘Donkere Nacht’. Deze term kan echter enigszins misleidend zijn, omdat hij suggereert dat onze ziel lijdt. Maar onze ziel sterft niet; wat sterft is ons ego. Onze ziel is altijd vol levenskracht, vreugde, vrijheid en liefde.

Ze breidt zich altijd uit en is verbonden met de Hogere Macht. Maar het probleem is dat de meesten van ons niet afgestemd zijn op hun ziel. We handelen vanuit ons ego en daarom lijden we. De ‘Donkere Nacht van de Ziel’ betekent het begin van een verschuiving in perspectief van ons ego naar onze ziel. We beseffen dat het perspectief van het ego niet meer voor ons werkt, maar we zijn nog niet verbonden met onze ziel. We zitten dus vast tussen deze twee toestanden en hebben geen duidelijk gevoel van identiteit of een stabiel thuis om in te verblijven.”

Hieronder de Nederlandse vertaling van het oorspronkelijk Spaanse gedicht:

= De donkere nacht van de ziel =

Door Johannes van het Kruis (vertaald in het Engels door David Lewis)

I.

In een donkere nacht,
Met angstige liefde ontstoken,
O, gelukkig lot!
Ging ik onopgemerkt op weg,
Mijn huis is nu in rust.

II.

In het donker en in veiligheid,
Door de geheime ladder, vermomd,
O, gelukkig lot!
In duisternis en verhulling,
Mijn huis is nu in rust.

III.

In die gelukkige nacht,
In het geheim, door niemand gezien,
Ik zie mezelf niet,
Zonder ander licht of gids
Behalve dat wat in mijn hart brandde.

IV.

Dat licht leidde mij
Zekerder dan de middagzon
naar de plaats waar Hij op mij wachtte,
Die ik goed kende,
en waar niemand verscheen.

V.

O, leidende nacht;
O, nacht mooier dan de dageraad;
O, nacht die de minnaar
De minnaar met zijn geliefde,
En haar veranderde in haar liefde.

VI.

Op mijn bloemrijke boezem,
Heel gehouden voor hem alleen,
Daar rustte en sliep hij;
En ik koesterde hem, en het wuiven
Van de ceders wakkerde hem aan.

VII.

Als zijn haar zweefde in de wind
Dat van het torentje blies,
Hij sloeg me in de nek
Met zijn zachte hand,
En alle gevoel verliet mij.

VIII.

Ik bleef in vergetelheid verloren,
Mijn hoofd rustte op mijn liefde;
Verloren voor alle dingen en mezelf,
En, te midden van de lelies vergeten,
gooide ik al mijn zorgen weg.

Zelf heb ik het overweldigende gevoel daar nu ook middenin te zijn..

Bezittingsloos worden
Vaak gaat het doormaken van de donkere zielennacht gepaard met het verlies, of de noodzaak tot het loslaten van alles dat men meende te bezitten op zowel materieel als immaterieel vlak. Ook relaties die altijd leken te werken, werken ineens niet meer. Dit inzicht, heeft vooral te maken met het durven  toelaten van een werkelijk geestelijke verdieping. Waardoor men niet meer rond blijft draaien in de mallemolen van alles wat bekend is, waar men aan gehecht is geraakt en zich om veiligheid- en zekerheidsbehoeften mee geïdentificeerd heeft.

Dit is voor velen een uiterst pijnlijk emotioneel proces. Het is echter een noodzakelijk verdiepend ontwikkelingsproces om het creatieve Leven verder te kunnen laten stromen. HIER kun je meer informatie vinden over deze existentiële of bestaanscrisis.

Tegenstrijdigheid
De tijd waarin we nu leven heeft alles weg van een donkere nacht van de ziel, voor de mensheid als geheel en voor ieder individu. Waar het nu op aankomt, is alles wat er gebeurt, zo bewust mogelijk door te maken en te beleven, zonder te willen vluchten in wat dan ook, er tegen te willen vechten of je door angst te laten bevriezen. Natuurlijk is het van het grootste belang, dat de uitdagingen waar we nu voor staan, op basis van vrijwilligheid onder ogen te zien. Vaak is het zo dat wanneer men niet vanuit individueel ontwikkeld besef, de nodige innerlijk vrijmakende veranderingen wil doorvoeren, deze van buitenaf door de omstandigheden worden afgedwongen.

Dat is exact wat er nu gebeurd. Omdat in de loop van de voorbije geschiedenis de meeste mensen zich hebben laten verleiden zich innerlijk af keren van het Licht in hun ziel, worden we nu op karmische wijze met de gevolgen daarvan geconfronteerd. Het is echter nooit te laat om tot inkeer te komen en alsnog op een liefdevolle en vergevingsgezinde wijze verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van de daden in het verleden.

De redding in deze situatie is het vol-ledig ervaren van het mens-zijn en de onvoorwaardelijke Liefde toe te laten. Alleen door het bewust ervaren van de innerlijke leegte, die door de geïnternaliseerde conditionering van ‘buitenaf’ verborgen en toegedekt is, kan men de volheid van het individuele geestelijk wezen beleven en tot uitdrukking brengen.

We zijn nu op het donkerste moment van de duistere nacht van de ziel. Wat een uiterst moeilijk proces is, van alles dat men meent te weten en hebben los te laten. Maar het gezegde luidt, dat wanneer de nood het hoogst is, de redding nabij is. De redding van de ziel door het Licht in de ziel.

Het is nodig om diep te gaan in de innerlijk duistere afgrond,
om een wezenlijk verlichtende verdieping te kunnen ervaren
!

Tot slot een muzikale interpretatie van het gedicht van Johannes van het Kruis, door Loreena McKennit.

– Dark Night of the Soul by Loreena McKennitt (with lyrics) –

 

Arend Zeevat

22 oktober 2022

 

The Day I Died - The Dark Night of The Soul | Wake Up World

4 gedachten over “De donkere nacht van de ziel…

  1. Hoi Arend 🙂 bedankt voor deze boeiende column . Het spaanse gedicht zooo mooi, het raakt mij in mijn hart. En weet, na donkere nachten van de ziel verschijnen er op en af weer dagen met licht gevuld , een herboren ziel.

  2. Een van de meest moeilijke, want satanische aspecten van de collectieve donkere nacht van de ziel die de mensheid nu onder ogen mag komen, is het enorme leed veroorzakende misbruik van en handel in kinderen. De schokkende openbaring die in de volgende video wordt gedaan door een jonge vrouw die dit heeft ondervonden en heeft ‘overleefd’ is menselijk gezien niet in te voelen of te begrijpen. Maar het is een aspect waar wij als mensheid collectief naar mogen kijken om de kracht te vinden het te stoppen en de slachtoffers steunend te helpen.

    https://www.youtube.com/watch?v=Ng–1uY5Atc

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.