Advertentie

Hoopvolle tekenen…!


 

x

x

Hoopvolle tekenen!

2017 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Onze maatschappij wordt gedicteerd door een economische, tot dodelijke kanker verworden dictatuur! Waarin een ieder wordt gedwongen, in het vormgeven van de ingeboren kwaliteiten zich te voegen naar de spelregels die door deze dictatuur opgesteld zijn. Opleidingen en werkgelegenheid sluiten hierbij alleen maar aan bij de door externe autoriteiten bepaalde spelregels van gecontroleerde en gemanipuleerde economische noodzakelijkheid. Velen voelen zich daardoor verloren in een wereld die de individuele kwaliteiten van mensen niet op waarde weet te schatten. Voor zover dat wel wordt gedaan, worden deze kwaliteiten ingepast in het systeem van uitbuiting en slavernij.

Ik ga er vanuit dat de meeste mensen een authentieke wens hebben om zichzelf op een vrije manier tot uitdrukking te willen brengen, een bijdrage te willen leveren aan deze samenleving en dat ook daadwerkelijk vorm willen geven. Die kwaliteiten worden helaas door een systeem-bevestigend onderwijs onderdrukt en ontkracht. Zo worden de meeste mensen gedwongen om gedurende hun leven in een door het systeem aangemeten keurslijf op zoek te gaan naar hun juiste plek in de maatschappij.

De toenemende automatisering en robotisering nemen echter steeds meer menselijke arbeid over. In sommige situaties is daar niets mis mee, maar over het geheel genomen draagt dit fenomeen bij aan een dehumanisering van de samenleving. We zouden kunnen zeggen dat men de menselijke wereld aan het ombouwen is tot een mechanische spiegel (hier), waarin wij onze mechanisch geworden gedachten, gevoelens en wilsuitingen mogen gaan herkennen.

Het is daarnaast opmerkelijk om waar te nemen, dat er op beleidsniveau nauwelijks gekeken wordt naar de directe relatie tussen de toenemende invloed van apparaten en de werkgelegenheid. Maar ja, veel van die ambtenaren zijn zelf apparaten geworden. In het Russisch hebben ze daar de veelzeggende term apparatsjik voor ontwikkeld (HIER).

Deze Russische term was oorspronkelijk gerelateerd aan de binnen het Sovjet-communisme opererende bevel-is-bevel-uitvoerders. Maar aangezien de globale agenda van ‘The Powers that shouldn’t be’ de gehele wereldsamenleving richting een dictatoriaal wereldcommunisme stuurt, heeft de term apparatsjik nu een veel ruimere toepassing.

Eigenlijk kan men binnen de huidig vormgegeven sociaal-maatschappelijke structuur niet eens meer spreken van een samenleving. Want het begrip samenleving impliceert dat er samen geleefd wordt. Werkelijk samen leven wordt binnen de setting van onze destructief vormgegeven sociaal-maatschappelijke structuur bijna onmogelijk gemaakt. De samenleving is daardoor verworden tot een samendoding. Gezien de invloed van oorlogen, kunstmatig geschapen ziekten en natuurrampen, de technologisch destructieve werking op de gehele sociale structuur, is het begrip ‘samendoding’ een zeer toepasselijke term. We dragen allen een medeverantwoordelijkheid voor deze ontwikkelingen!

Werkelijk samen leven

Het is o.a. David Icke die ons al jarenlang probeert bewust te maken van precies dátgene wat wij je hier op de site ook willen laten (in)zien..! Wake up en kijk de leugen keihard in het gezicht! En omarm en koester de waarheid

Door de kunstmatige inrichting van de levende ‘sociale’ structuren is de menselijke samenleving dus verworden tot een dodelijke economisch gedicteerde maatschappij. Het kunnen voorzien in al onze meest fundamentele levensbehoeften is door een maatschap van banken, multinationals en als marionetten fungerende politici volledig gekaapt. Voedsel, water, behuizing, kleding, gezondheidszorg en een bij de eigen kwaliteiten aansluitende invulling van het leven zijn, zoals eigenlijk het gehele leven van wieg tot graf gemonopoliseerd. Het is met patenten voorzien binnen de spelregels van de economische dictatuur geplaatst.

De menselijke levensbehoeften zijn op de marktplaats van de economie geplaatst en onderworpen aan het misleidende vrije marktbeginsel. Dat houdt in dat zij die daar de meeste winst uit menen te kunnen halen dit ook, zonder enige moreel/ethische beperking, gerechtigd zijn om te doen. Daarmee is het leven op zich tot een economische handelswaar verworden. Wat een ongelooflijke arrogantie ligt er aan ten grondslag, om dit ongestraft menen te kunnen doen. Hierdoor wordt een ieder vastgezet, of laat zich vastzetten in een fundamentele overlevingsmodus.

Na mij de zondvloed..
Wat er aan bijdraagt dat voor velen het motto geldt: ‘Ieder voor zich en god voor ons allen’, of ‘na mij de zondvloed’. Het verantwoordelijkheidsbesef ten aanzien van zichzelf en anderen is daardoor hopeloos verdwenen. Daarmee ook het wederzijdse betrokken zijn en meevoelen met elkaar. Het wel aanwezig zijn van die sociale kwaliteiten is de basis voor een werkelijk gezond samen leven met elkaar. Onverschilligheid is des duivels dienaar!

Verderop in dit artikel laat ik echter zien dat er wat dit betreft een heel belangrijke kentering aan het plaatsvinden is. Gelukkig zijn er nog zeker menselijke individuen, die hun menselijkheid niet aan de treurwilgen hebben gehangen en hun sociale gevoel wel laten spreken. Ieder mens draagt een wens in zich om zichzelf ten dienste te stellen van het grotere geheel.

Zelfs de geperverteerde en psychopathisch ingestelde machthebbers menen, vanuit hun verwrongen werkelijkheidsbeleving, de mensheid een dienst te bewijzen. Met hun handelswijze menen zij het beste met de aarde en de mensheid voor te hebben. Dit is vanuit een authentiek menselijk gezichtspunt niet voor te stellen. Toch ga ik er vanuit dat zij dit vanuit hun demonisch geïnspireerde visie wel menen te doen. Juist omdat zij daar zo van overtuigd zijn, zijn ze zo volhardend in het doorvoeren van hun agenda van controle en manipulatie.

Carl Jung’s quotes tonen een diep begrip van de oerelementen, de oer-bouwstenen van ons bestaan.

Het laat zien wat een rotsvaste overtuiging en een duidelijke visie aan kracht heeft. Het laat ook zien wat hun belang is bij het voorkomen dat de rest van de mensheid eenzelfde soort krachtige overtuiging en visie krijgt. Maar dan wel in een andere voor haar bedreigende uitingsvorm. Namelijk in de vorm van een gemeenschappelijk rotsvaste overtuiging ten aanzien van een werkelijk welzijn van de gehele mensheid en al het leven op deze planeet. De elitaire machthebbers weten wat hun satanisch geïnspireerde kracht is en weten wat die kracht aan visie, ‘ideaal’, doorzettingsvermogen en het verenigen van middelen teweeg kan brengen.

Dus doen ze er alles aan, met alle hen ten dienst staande middelen, om een vereniging van vrijheidslievende, het leven lief hebbende en vredelievende krachten te voorkomen. Zij weten wat ze willen en trachten te voorkomen dat krachtige individuen tot een hoger weten komen, waar zij anderen mee kunnen inspireren. Het gaat er dus om uit te vinden wat jij wilt en hoe je dat in vereniging met anderen, die ook weten waar ze voor willen gaan staan, ten uitvoer kunt brengen.

 

Eigen onzekere zoektocht
Zelf ben ik een typisch voorbeeld van iemand die twaalf ambachten heeft geleerd en tevens dertien ongelukken heeft ondergaan. Ik heb tijdens een groot deel van mijn leven nooit geweten wat ik wilde en ben daar dan ook voortdurend naar op zoek geweest. Desondanks, of misschien wel dankzij, heb ik mijn leven leren beschouwen als het opdoen van levenservaring op zoveel mogelijk maatschappelijke gebieden. In mijn werkzame leven heb ik tijdens mijn jeugd als vakantiewerker in verschillende fabrieken gewerkt en daar de typisch slaafse productiesfeer kunnen proeven.

Als werkstudent heb ik, door het tijdelijk missen van een studiebeurs, bij-beunend veel op Schiphol gewerkt in de bagageafhandeling en bij het schoonmaken van vliegtuigen. Daarna heb ik een tijd bij de KLM Catering gewerkt, met het voordeel van goedkoop kunnen vliegen. Wat wil een Arend nog meer? Voor mij waren dit slechts economisch noodzakelijke bezigheden om mijzelf in mijn levensonderhoud te kunnen voorzien, daar ik totaal geen benul had van wat mijn kwaliteiten waren. Mijn opvoeding had mij geleerd dat werken en geld verdienen toch wel het belangrijkste zijn in het leven. Maar ook dat ik als dubbeltje geboren zijnd nooit een kwartje zou kunnen worden.

De eerder genoemde activiteiten sloten echter totaal niet aan bij wat ik onbewust voelde van wat ik eigenlijk wel wilde. Toch heb ik van al die werkervaringen wel iets geleerd en daarmee een breed maatschappelijk praktisch georiënteerde opleiding gehad. Ik was, door de in mij geprogrammeerde emotionele onzekerheid, een zoekende in het oerwoud van mijn eigenlijk innerlijk en in de woestijn van de buitenwereld. Ogenschijnlijk was het een onmogelijke opdracht om dat wat ik onbewust als kwaliteiten in mij droeg, die door een dikke mist van een getraumatiseerde jeugd aan mijn bewuste blik waren onttrokken, helder te krijgen.

De intensieve Tarzan-en-Jane-ontdekkingsreis..
Tijdens de laatste jaren van mijn HAVO-opleiding voelde ik vaag dat ik iets met mensen wilde gaan doen. In eerste instantie dacht ik aan het onderwijs, daarna aan de geestelijke gezondheidszorg. Maar dat was het ook niet, getuige het verdere verloop van mijn leven. Mijn zoektocht veranderde, na vele teleurstellingen in de woestijnachtige buitenwereld, in het banen van een weg door de bijna ondoordringbare jungle van mijn binnenwereld. Vaak voelde ik me een Tarzan, die op zoek was naar zijn Jane. Het werd een intensieve ontdekkingsreis, met vele zijpaden die uiteindelijk wel weer op een hoofdweg uitkwamen.

Alle reden om met glyfosaat bespoten GMO-mais, waarmee deze laboratoriumratten zijn gevoed, voor menselijke consumptie te verbieden zou je zeggen..?

Achteraf bezien besef ik dat ik te veel gericht was op een aansluiting te vinden bij een maatschappij, waarin ik mijzelf en mijn onbewuste idealen niet herkende. Ik heb het gevoel dat dit voor veel mensen herkenbaar is. Na twee intensieve en bijzonder leerzame reizen door India voelde ik al iets meer van een levensrichting en werd het innerlijk oerwoud lichter en minder dicht. In eerste instantie richtte ik me daarna op een werkelijke verbinding met de aarde door middel van de biologisch-dynamische landbouw. In dat kader deed ik een deeltijdopleiding en werkte als stagiaire op een gemengd bedrijf, dat verbonden was met een therapeutische woonwerkgemeenschap.

Daar kwam dus het werken met mensen ook weer in beeld. Tevens heb ik voor mijn sociale ontwikkeling in verschillende woongroepen geleefd en gezien hoe de sociale interactie daar verliep.De reden waarom ik dit stukje persoonlijke geschiedenis deel hoop ik in de rest van dit artikel duidelijk te maken. Het is in ieder geval een weergave van hoe de door de elitaire ‘machthebbers’ geprogrammeerde ontkrachting van een individu in de praktijk heeft uitgewerkt in het verloop van een mensenleven. Het heeft mij op een basaal ervaringsniveau een inzicht gegeven in hoe de economische dictatuur een mensenleven kan bepalen.

Mon-satan..

Tijdens de beginperiode van mijn werken in de bd-landbouw in de tweede helft van de jaren ’80, werd ik voor het eerst geconfronteerd met de toen al smerige praktijken van Monsatan (of ‘Monsanto’ zoals velen het noemen…). Ik herinner me nog goed toen een artikel gelezen had, over de Monsatan-praktijken ten aanzien van het opkopen van zaden van Ethiopische boeren.

Het ging daarbij om het graan ‘Sorghum’.. Monsatan maakte deze zaden met behulp van genetische manipulatie tot termintor seeds (HIER). Dit houdt in dat de zaden onvruchtbaar werden gemaakt, zodat ze door de boeren niet meer gebruikt konden worden om nieuw zaaigoed voor het volgende groeiseizoen uit te kunnen winnen.

Iets dat ze vanuit hun traditionele landbouw wel gewend waren te doen. De boeren werden echter door de patentering op die genetisch gemanipuleerde zaden wel gedwongen om ieder jaar weer nieuw zaaigoed bij Monsatan te kopen. Deze zaden waren eveneens immuun gemaakt voor het meest smerige verdelgingsmiddel dat er bestaat en waar nu in vele landen nog tegen het gebruik ervan gestreden wordt. Ik heb het hier over het beruchte glyphosaat of Roundup (HIER). Het achterhouden van eigen zaaigoed door de boeren werd door Monsatan juridisch aangevochten. Er zijn vele voorbeelden van deze juridische wurgprocedures in de landbouwpraktijk van andere landen in de jaren daarna.

Deze ongelooflijk criminele praktijk, die puur en alleen gericht was op het afhankelijk maken van de boeren en het daarmee samenhangende maffiose geldgegraai, raakte mij toen al in mijn sterke gevoel voor rechtvaardigheid. Temeer daar dit alles onder de altruïstisch ogende, maar psychopathisch ingevulde noemer van het oplossen van het wereldvoedselprobleem werd aangeprezen.

Maar ja, daar zit dan weer een agenda achter van depopulatie. Want de ongebreidelde bevolkingsaanwas in voornamelijk ontwikkelingslanden werd, in een Amerikaans studierapport in 1974 uitgebracht door Henry Kissinger, tot een nationaal veiligheidsprobleem verklaard (HIER).

Zelf kon ik toen aan de waarneming van dit onmenselijke onrecht nog niet zoveel doen en tegenover zetten, anders dan mijn eigen bewustwording ten aanzien van mijzelf als mens in deze totaal verziekte wereld ter hand te nemen. Dit deed ik door veel zelfreflectie en veel te lezen om herkenning te vinden bij anderen. In eerste instantie in gedrukte vorm en daarna via het internet.

De praktijken van Monsatan zijn dus al decennia lang gericht op het afhankelijk maken van boeren en door het gebruik van onnatuurlijke reproductietechnieken, giftige chemicaliën, verschralen en uiteindelijk laten afsterven van de natuurlijk biologische bodemstructuur. In een land als India, met een kwart van de wereldbevolking binnen haar grenzen, krijgt Monsatan ook steeds meer een chemische en genetisch gemanipuleerde voet in de grond (HIER).

Overal chemisch verderf
Na mijn landbouwperiode diende zich toch weer een periode van het werken met mensen aan. Ik kreeg de mogelijkheid om een opleiding te doen voor Sociaal Pedagogisch Werker. Het sloot aan bij mijn sterke behoefte om een bijdrage te willen leveren aan het psychisch/emotionele welzijn van anderen. De opleiding bleek echter, zoals als vele andere opleidingen die ik had gedaan, toch voornamelijk theoretisch te zijn en weinig aan te sluiten bij de door mij ervaren menselijke realiteit en werkelijke ontwikkelingsbehoeften van mensen.

Daarna heb ik jarenlang mogen ervaren hoe in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) de farmaceutische maffia hetzelfde deed en doet met de geestelijke gezondheid van mensen, als Monsatan/Bayer (HIER) heeft gedaan en nog steeds doet met de lichamelijke gezondheid van mensen. Ook in die ggz gaat het om eindeloos financieel kunnen graaien door de farmaceutische maffia, de managers binnen instellingen (HIER) en de ‘zorg’verzekeraars. The name of the game is money and power!

Monsatan/Bayer heeft niet alleen de lichamelijke gezondheid van mensen op het spel gezet en kapot gemaakt. Door haar verwoestende werking teen aanzien van het sociaaleconomische welzijn van kleinschalige gemeenschappen (HIER) in de zogenaamde ontwikkelingslanden, heeft ze naast een ecocide ook een sociaal gefundeerde genocide bewerkstelligd.

Doen mensen er toe..?
Welke andere ideeën er zijn betreffende een meer sociaal gefundeerde economie kan men HIER lezen. In een artikel genaamd ‘Economie – alsof mensen er toe doen’, dat helaas alleen nog tegen betaling op het www te vinden is, laat Tijn Touber zien hoe multinationals door hun juridische vormgeving totaal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor hetgeen zij aan misdaden plegen. Citaat:

 De geschiedenis van dergelijke ondernemingen laat zien, dat zij in toenemende mate meer privileges kregen. De gedachte is, dat deze ondernemingen de maatschappij – lees: de economie – een dienst bewijzen en dat wij ze hard nodig hebben. De privileges die voor ondernemingen gelden, gelden niet – altijd – voor individuen. Neem het idee van beperkte aansprakelijkheid. Stel je voor dat je de afwas niet meer doet en het vuilnis niet meer buiten zet, omdat je beperkt aansprakelijk bent. ‘Schat, waarom verschoon je de baby niet?’ ‘Omdat ik slechts beperkt aansprakelijk ben’.

Het systeem van aandeelhouders is er ook niet beter op geworden. Waren aandeelhouders ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie nog betrokken bij ‘ons schip’, een aandeelhouder in Shell maakt het weinig uit wat het concern doet, als er maar winst wordt gemaakt. Shell is op zijn beurt afhankelijk van deze anonieme aandeelhouders zonder maatschappelijke betrokkenheid. Zo kan het gebeuren, dat we op de pagina economie lezen dat Shell enkele miljarden winst heeft gemaakt en een pagina verder dat hetzelfde Shell duizenden banen schrapt – dé manier om kosten te besparen en winst te maken. Geen aandeelhouder die zich bekommert om ‘zijn schip’ en ‘zijn manschappen’.

Wakker worden
Door mijn levensinvulling en mijn innerlijke ontwikkeling heb ik getracht om op basis van de ervaringen die ik heb opgedaan in deze wereld en de lessen die ik daaruit heb geleerd, iets daarvan mee te geven aan anderen. Tijdens mijn reizen door India in de begin jaren ’80 van de vorige eeuw werd ik wakker gemaakt door de mensen die ik ontmoette en door mijn intens beleefde ervaringen met de natuur.

Het me verdiepen in de toen al beschikbare literatuur ten aanzien van het complotrealisme, heeft mijn ogen verder open doen gaan ten aanzien van hetgeen er in deze wereld speelt en al langere tijd heeft gespeeld. Ik kon er toen echter nog maar met zeer weinigen over spreken en voelde me dus veelal een zonderling. Sinds het internettijdperk is aangebroken en met name sinds 9/11, heb ik een werkelijk waanzinnige verruiming in bewustzijn bij velen waargenomen.(HIER)

De enorme klap van de 9/11-aanslagen, was vooral een mentale. Het bewustzijn op de hele planeet kreeg een keiharde wake-up call.

Waardoor zaken die er in deze wereld spelen in steeds bredere kring bespreekbaar zijn geworden. Dit heeft een enorm effect op de verhouding tussen de verschillende sociaal-maatschappelijke en vooral economische spelers. Vanuit hun wakkerheid en ervaren kracht zijn mensen de strijd aangegaan met de maffiose bovenbazen die het liefst hun onderdanen maar dom willen houden.

Binnen de corrupte structuren van deze maatschappij zijn er op velerlei gebieden klokkenluiders geweest die in verschillende landen hun gevoel voor rechtvaardigheid wilden laten spreken. Ze werden echter als individuen door de corruptiemachine omver geblazen, soms met dodelijke afloop (HIER). Het gevoel voor rechtvaardigheid en daarvoor te strijden is een groot en belangrijk goed! Wanneer dit op een individueel niveau wordt gedaan is het echter onbegonnen werk, zoals ik helaas zelf ook heb mogen ervaren.

Daarom is het ook van zo een groot belang, dat een aantal internationale organisaties zich hebben verenigd. In oktober 2016 hebben zij gezamenlijk een juridisch proces bij het Internationale Gerechtshof in Den Haag (HIER) aangespannen tegen één van de grootste criminele organisaties, die zowel op grote schaal ecocide als sociale genocide heeft gepleegd op alle continenten van deze wonderschone planeet Aarde. De naam van deze organisatie hoef ik waarschijnlijk niet eens meer te benoemen. In april van dit jaar deed het Internationaal Gerechtshof uitspraak in deze zaak (HIER)

De positieve boodschap
Waar het mij om gaat is, dat ik middels dit artikel een positieve bijdrage wil leveren aan de bewustwording van onszelf en onze gezamenlijke kracht. Zelf heb ik in de afgelopen ruim dertig jaar mogen ervaren hoe het bewustzijn ten aanzien van onszelf en de wereld al zo enorm is gegroeid! Dit heeft mij in mijn eigen ontwikkeling ook een sterk dragende kracht gegeven. We zijn niet alleen en hoeven het ook niet allemaal alleen te doen.

Ten aanzien van het eigen leven moet je het echter wel zelf doen! Vanuit dat zelf doen met betrekking tot het eigen leven kunnen we komen tot een gezamenlijk doen ten aanzien van ons samen leven. Het Monsatan-tribunaal in Den Haag heeft aan die gezamenlijke kracht een nieuwe impuls gegeven. Laten we samen zo verder gaan. Maar ook vindt de biologische en biologisch-dynamische landbouwtoepassing steeds meer gevolg in verschillende landen, zoals bijvoorbeeld in India (HIER en HIER). Maar ook globaal gezien neemt de toepassing van die vorm van landbouw toe. Citaat uit Wikipedia (HIER)

In 2016 werden biologisch-dynamische technieken gebruikt op 161,074 hectare in 60 landen. Duitsland neemt daarbij rekening voor 45% van het mondiale totaal; de rest gemiddeld 1750 ha per land. Biodynamische methoden van het cultiveren van wijnstokken zijn toegepast door een aantal opmerkelijke wijngaarden.

Terugkijkend op mijn levenservaringen kan ik zeggen, dat ik heb leren zien wat voor mij als mens en in feite voor ieder mens van wezenlijk belang is. Namelijk het kunnen beschikken over een natuurlijke en gezonde voeding voor lichaam en ziel, om daarmee op een zo vrij mogelijke manier het eigen zijn en de eigen kwaliteiten tot uitdrukking te kunnen brengen. Niet alleen ten behoeve van jezelf, maar ten behoeve van de gehele mensheid en al het leven op aarde. Het is echter niet voldoende om alleen wakker te worden ten aanzien van wat er in de buitenwereld gebeurd, maar ook vooral wakker te worden voor hoe die buitenwereld zich in onze binnenwereld reflecteert (HIER).

Wanneer we allemaal er op gericht zouden zijn om het mooiste en beste in elkaar aan te spreken en naar boven te halen, dan is dat het belangrijkste en meest krachtige wapen tegen Monsatan, de Rothschilds en de rest van die elitaire kliek! Maar laat duidelijk zijn dat vlak voor het ochtendgloren (van een nieuwe tijd en een nieuwe wereld) het duister het meest intens is. Maar dat is ook het moment waarop:

Laat echter ook vooral duidelijk zijn dat vertrouwen in de toekomst altijd beter werkt dan angst voor de toekomst! De volgende uitspraak van Rudolf Steiner geeft de geesteshouding weer, die ons kan helpen om alle angst uit ons te weren.

Wij moeten uit de ziel weren, alle angst en vrees die op de mens afkomt vanuit de toekomst.

Wij moeten kalme helderheid verkrijgen, in alle gevoelens en gewaarwordingen omtrent de toekomst.

Wij moeten met volstrekte gelijkmoedigheid uitzien, naar alles wat ons tegemoet zal komen.

Wij moeten steeds bedenken dat, wat er ook komt, ons gegeven is door een wereldleiding vervuld van wijsheid.

Dat is het wat wij in onze tijd moeten leren, te leven vanuit een vertrouwen, zonder een enkele bestaanszekerheid.

Het vertrouwen in de altijd aanwezige hulp in de Geestelijke Wereld.

Waarlijk iets anders is in deze tijd niet mogelijk, willen we de moed niet verliezen.

Laten we ons daarom geducht scholen en streven, naar het Ontwaken van ons Innerlijk!

 

 

In Licht en Liefde

Arend Zeevat /10 oktober 2017

 

 

16 gedachten over “Hoopvolle tekenen…!

 1. Mijn visie is uiteraard mijn eigen visie, voortkomend uit mijn eigen ervaringen. Wat ik heb gezien is dat het geweld dat gebruikt wordt om de mensheid/deze realiteit op het verkeerde been te houden zwaar onderschat wordt, we hebben te maken met een ongekende kracht die ons 100% van de tijd bombardeert met in het kort gezegd een vette leugen. Hiertegen lijkt geen kruid gewassen. Lijkt…. Vechten tegen de leugen is als neuken voor de maagdelijkheid, je verliest er al je energie op, en ja, je wordt er vaak toe uitgedaagd, een deel van de alternatieve media is daarvoor ingericht, dikke vette zuigantennes.
  De enige methode om deze neprealiteit te doorbreken is je energie te geven aan iets wat echt is, en zelfs daar zal je over na moeten denken. Leer eerst jezelf goed te centreren en aan te sluiten op je zielsenergie, bescherm je van invloeden van buitenaf en zet het eerste stapje in de richting van waar jij van WEET dat het juist is, wacht niet op de bevestiging van anderen, laat je ook niet ontmoedigen door kritiek. Controleer steeds bij jezelf of het resoneert wat je doet en borduur er op voort, je zal snel zien of er anderen resoneren, laat ze jou niet leiden, anderen zijn anderen en kunnen hun eigen obstakels hebben.
  Kijk na een jaar terug waar je startte en waar je nu bent, zie of het de moeite waard was.
  https://www.youtube.com/watch?v=QY2iKzm62AM

  1. Zodra je succesvol lijkt te worden in wat je doet krijg je de weerstand, allerlei lieden die jou willen torpederen. Geef ze geen aandacht. Zodra je echt succesvol wordt dan komt de volgende lading, allerlei lui die zich aan je willen verbinden, soms met de mooiste plannen en idealen, de meesten harpoenen zich aan jouw boot en laten je zinken, hun plannen zijn niet zuiver en hun intenties ook niet. Zodra je hebt bewezen dat je een onzinkbaar schip bent moet je nog steeds op je hoede zijn voor piraten met een greenpeacemuts op. Daarnaast krijg je de herkenning van anderen die hetzelfde parcours hebben afgelegd, voorzichtig kan je dan verbindingen maken en de basis sterker maken.

 2. Hoop is gebaseerd op verwachtingen, passief. Werkelijk actie ondernemen is actief, daaruit kan ook hoop ontstaan. Een beetje roepen op social media is passief, doen is actief. Het kleinste stapje kan al een verschil in de balans maken, de meerderheid kent hun eigen kracht niet en onderschat het gevaar dat ze bedreigt. Als een kikker wordt men gaar gekookt, niet bewust van het proces.
  https://www.youtube.com/watch?v=A4wdbibV3IM

  1. Cozmic,

   wie ben je aan het waarschuwen, die anderen of je zelf, die anderen zijn onverbeterbaar, de samenleving wordt gestuurd door sexuele perversiteiten biotopen, zombi genders, sexuele aliens, alleen te stoppen door ze uit teroeien, er vindt een genocide plaats op de autenthieke white Europeans, het groepje autenthieke inwoners slinkt snel, ik had vroeger overal familie, neven en nichten ooms en tantes, zo hier en daar is er misschien nog een spoortje DNA van mij te vinden, maar het is over, misschien goed, ik kan daar niet over oordelen, maar het is wel jammer, want het waren echte Nederlanders met veel liefde en ook opofferings gezindheid voor hun vaderland, ben zelf ook vertrokken, dus heb niet echt recht van spreken, maar ik moest weg, anders was ik er zeker niet meer geweest, het ging om overleven, dan heb je geen keus, groet Jenne

  2. Jenne, silence is concent, I do not concent. Soms reflecteer ik me even publiekelijk, kan het geen waarschuwen noemen. Ik “hoop” soms wat inspiratie te bieden, niet geschoten is altijd mis, baat het niet dan schaadt het niet.

  3. Cozmic
   Ik luister alleen naar muziek van voor dat die créatieve wereld in handen van het kwaad terecht kwam !
   Peter O’toole heeft op zijn grafsteen / Sépulture monumentale, de volgende zinssnede staan “” We send it back while its not perfect “” .
   In de oude boeken van John Kievit, over Dik Trom, vergeten nu, sprak men altijd over Dik als een bijzondere Jongen, en zij zijn vader ja dat is ie, moet altijd via jou aan deze schrijver denken, want dit geld ook voor jou, dat is ie, groet Jenne

  4. Cozmic, ik denk dat onze muziek belevenis anders is, ik zoek het ergens anders, luister graag naar mijn cd tjes van muziek of the world, daar kan ik mij dan allemaal hele verschillende denkbeelden bij vormen die zich in mijn brein bevinden, bijvoorbeeld dans muziek van voor de tweede wereld oorlog, dan komen de verhalen van Nero Wolf zijn boeken boven drijven, en zie ik zijn knecht detective Archie dansen in een muziek hall, of gamalang muziek uit het oude oost Indie Java, dan zie ik Corto Maltese in het prachtige bordeel zich bezig houden met de prachtige dame die dit in handen heeft, ik heb veel gelezen en gezien op al mijn reizen, en ik activeer mijn herinneringen dan met deze muziek, ja en Hotel California, heeft echt bestaan, en als ik tekst hoor denk ik ja zo was het,
   maar het zit hem in de beleving en zijn finesses, heb je een scherpe opmerkzame brein,
   ja

  5. slip of the vingers, ja al die gezichten die ik gezien heb, die tegen me hebben gelachen en gesproken, die komen dan weer terug naar me, en ja overal is geluid en soms muziek, ik ben nog van de tijd van de echte mannen, niet van die jongens die mannen moeten voorstellen, ik bedoel maar kijk naar wat ons moet vertegenwoordigen in de wereld, Geer en Goor, Rutte met poep op zijn cravatte, maar ik vindt de door jouw vaak aangegeven muziek heel leuk, met leuke teksten dat nou weer wel, ja en dan over die lat, ik denk niet dat jij mij nu al de maat kunt nemen, groet Jenne

  6. De lat te hoog leggen was “a message to myself” , niemand de maat nemend. 99% van de populaire muziek is van de troubadours van de Lucifer, slechts een heel klein gedeelte vanuit het andere kamp, meestal onbekend maar zeker niet onbemind.

  7. Mijn beste Cozmic, vanmiddag weer eens naar mijn oude platen geluisterd, 1961 John Coltrane “my favorit things”, en dan Thelouious Monk, alles improvisaties, zo mooi zo echt, het grijpt je aan, het is alsof je op een wolk zit, wel ver terug in de tijd, ik ga liever terug als vooruit, ha ha van wege de verwachtingen, maar je kunt er niet voor weg lopen, en nu Chet Baker ” every time we say Goodbye”, er is zoveel sentiment in mijn leven geweest, en nog heb het druk met mijn eeuwige verliefdheid, gegroet Jenne

 3. Ik heb een paar dagen door gebracht bij een groep oude vrienden niet ver van het oude Franse Protestanse centrum Mende, het Hugenoten land, viel me op veel Duitsers van Hugenoten afkomst hebben zich hergevestigt in het land van hun voor vaderen, ontmoete ook een paar Zuid Afrikaners, ook van Hugenoten afkomstig, geen Telefoon geen internet, alles per brief zo als het hoord onder vrienden, een mooi land, met zijn uitgestrekte hoogvlaktes, waar je nog steeds behoorlijk eenzaam kan zijn, en wat een spirit huist daar, en autodidacte intelligentia, je denken neemd toe, vreemd gevoel het is allemaal intenser, misschien de hoogte 2500 boven de zee spiegel, ’t is vreemd moest aan Arend denken, die maar geen kwartje kan worden, als je leven in een devoluerende spiraal zit, moet je er coute que coute uitbreken, anders gaat je hele psyche op de loop, en ja dan nu Nederland, hoe moet je daar in Gods naam nog leven, voor jonge mensen gaat het, maar voor de iets ouderen die tot bezinnig komen, en na gaan denken, er is geen uitweg, het is lopen of stilstaan, inplaats dat de overheid probeerd rust te brengen, terug naar een wat rustiger vaarwater, blijven ze de mensen maar beliegen en bedriegen, ook het zogenaamde positieve internet, doet hier aan mee, vertel de mensen nu toch eens waar dit heen voert, wath is going up has to come down, en dan zit je met grote schulden, nog meer zelfmoorden, en psychies gestoorde mensen, ik ben echt huiverig als ik mijn familie leden probeer te overtuigen, lachen ze je uit, en noemen je een doemdenker, we gaan het zien en beleven.

 4. Arend :
  Een interessante analyse.. maar ik zie weinig tot geen hoopvolle tekenen. Het komt er op aan achter de schermen te kijken… en te weten wat er werkelijk gaande is.
  Een poging daartoe bevindt zich in de volgende link :
  http://derhonigmannsagt.org/2017/10/15/die-religioesen-urspruenge-des-globalismus/
  Het betreft een interview met de schrijver Hervé Rijssen. Ik verwijs naar de volledige tekst. Deze geeft een goede samenvatting van de strategie van de globalisten of van de NWO, en vooral wie er achter schuil gaat.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.