Advertentie

Peter (Vereecke) in wonderland..


Bijzonder dat in zeer korte tijd en volledig onafhankelijk van elkaar, 4 schrijvers een boek geboren laten worden, waarin ze de huidige wereldsituatie in een groter perspectief plaatsen. Boeken die er ieder voor kunnen zorgen, dat iedereen die zich in korte tijd wil inlezen over de invloed die de manipulatieve krachten op onze Aarde hebben, dit kunnen doen. We hebben het over het boek van Jaap Rameijer over ‘Van Annunaki tot Illuminatie’ waarover je HIER kunt lezen.

Dan is er het boek van Peter Toonen, die verhaalt over ‘13.000 Jaar in een piramide’ (HIER). En dan is er het nieuwe boek van Harriet Algra, waarover je (HIER-onder aan het artikel) kunt lezen. Daarbij komt het indrukwekkende video-verslag van Janet Ossebaard, dat verhaalt over ‘De Val van de Cabal’. En natuurlijk is er dan nu dit ‘verhaal’ van Peter Vereecke. Een bijzonder samenloop van omstandigheden, waarop we onze hypothese baseren, dat er méér is tussen hemel en Aarde, dan je zomaar even zou denken. We geven graag het woord aan Peter Vereecke, bij het verschijnen van zijn nieuwe boek:

Peter Vereecke verhaalt:

“De Latijnse zegswijze ‘in angello cum libello’ formuleert krachtig, wat lezen doorgaans betekent: met een boekje (libellum) in een hoekje (angellum) wegkruipen. Echter, met mijn bescheiden werkje ‘Peter in Wonderland’ beoog ik nu preciés het tegenovergestelde: ik wil uit de hoek komen. Een hoekje, waarin ik en zovelen, door de ‘goegemeente’ geplaatst worden. Dikwijls louter en alleen, omdat we vragen stellen of ter discussie stellen.

We leven dan wel in het zogenaamde ‘vrije westen’ maar in de praktijk is er nog veel te weinig openheid voor anders denken = kritisch denken = ‘complot-denken’.  Zoals de ondertitel ‘een klein boekje over een groot plan’ laat vermoeden en op de achterflap te lezen is, gaat het over mijn proces van ‘wakker worden’. Ik heb het vooral geschreven voor mensen die nog niet zien wat voor mij en zovelen onder jullie nu wel zonneklaar geworden is:

Er is een elite (club EL) en ze hebben een plan (NWO – New World Order) dat sinds 9/11 in volle uitrol is. En dit complot heeft allerminst het beste voor met de mensheid, met de aarde en alles wat erop leeft. Je kunt m’n boekje beschouwen als een ‘ complot-denken for dummies’ maar dan wel met alle respect voor de mensen die nog ‘slapen’.

Tot voor 15 jaar, was ik ook zelf nog een ‘slaap-wandelaar’. En wie heeft mij heel geleidelijk, maar uiteindelijk onweerstaanbaar wakker gepord? Ik was het alvast niet zelf … !  Je kan het boek ook en vooral gebruiken om door te sturen naar mensen in je familiale, amicale, professionele, relationele, recreatieve, … omgeving.

Ook naar mensen uit de politiek, administraties, actiecomités, pers, medische wereld, onderwijs… Het is telkens aan ieder van hen om er al dan niet aandacht aan te geven. Ik ga het boek zo wijd en zijd mogelijk verspreiden in de hoop dat het mensen mag uitnodigen om de ogen te openen en zelf kritisch te beginnen nadenken.

Het tij is in die zin aan het keren, maar initiatieven als dit van mij, kunnen dit bewustzijnsproces misschien bevorderen. Dat is alvast mijn diepste intentie en voornaamste betrachting. Over een aantal behandelde thema’s en over het complot-denken in het algemeen heb ik in de loop der jaren een aantal lezingen gemaakt.

Deze wil ik graag meer brengen voor al wie er interesse voor heeft. Voor hen die interesse hebben: ze weten me te vinden. Misschien een idee om het initiatief te nemen en in jouw buurt een bijeenkomst te organiseren. Je mag mij hiervoor altijd contacteren.

Wie graag een uitgeprint exemplaar van mijn boekje wil voor zichzelf of om weg te geven, schrijf je € 25,- (boekje + porto) op mijn rekening IBAN – BE18 7374 2802 4465 – KREDBEBB en dan krijg je het opgestuurd, mits je niet vergeet je adres erbij te vermelden..! Je kunt het boekje ook gratis op deze link (HIER) downloden als pdf.  Dan kun je het lezen op computer/tablet en/of smartphone..

Ik eindig graag met deze fundamentele oproep aan wie oren heeft om te horen: Durf  ZELF  denken.

met vrije en soevereine groet,

Peter Vereecke.

* * *

Peter (Vereecke) in ‘wonderland..’

2019 © Peter Vereecke | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Peter Vereecke, van ‘burgemeester tot dorpsgek’.. ?

Na het lezen van dit boekje van Peter Vereecke, blijft een grote bewondering over. Vooral voor zijn oprechte wijze van ‘afpellen’. Want dat is feitelijk wat ieder mens dient te doen, wanneer hij voelt dat hij ‘wakker’ wordt.. Afpellen die blabla-lagen van make-believe, die over onze alledaagse wereld liggen. Een wereld die we inderdaad heel duidelijk met de film ‘The Matrix’ kunnen vergelijken, omdat we gevangen zijn in een gecamoufleerde werkelijkheid. De essentie ligt om zo te zeggen, mijlenver van die dagelijkse realiteit vandaan. Wat ‘buiten’ ons gebeurt is per definitie een afspiegeling van ons innerlijk en mensen die dit nog niet beseffen, zijn nog immer niet volledig ontwaakt.

Zaken krijgen alleen betekenis, wanneer we ze herkennen en/of een energetische lading geven in de vorm van een bestaand of nieuw ‘woord’.. Boom, tafel, computer etc. Die dingen zijn stoffelijke zaken, waarvan we de eventueel aanwezige Ziel of bezieling, niet kunnen zien. Ons verbinden met de essentie en onszelf niet laten afleiden, is het begin van het ontwaken.

Want dán is elke ervaring een gevoel van spiegeling van binnen. Wat doet iets jou als mens? Het is ook het levensverhaal van Peter Vereecke in dit boek. We laten graag daarom de eerste 8 pagina’s van het boek aan je lezen, om te zien hoe dit proces zich bij Peter Vereecke voltrok.

– Ter Inleiding –

Van burgemeester tot dorpsgek

Ieder mens groeit op in vertrouwen. Hij gelooft dat wat hem voorgehouden wordt waar en juist is. Ook ik baseerde de eerste 44 jaar van mijn bestaan rustig op deze overtuiging. Ik had een heel normaal leven: getrouwd, twee kinderen, leraar Latijn en daarna verzekeringsagent, actief in de parochie, het verenigingsleven en de plaatselijke politiek, voorzitter van de kerkfabriek en burgemeester… Ik voelde me lang goed in mijn vel.

Zo rond 2.000 AD echter begon ik mij meer en meer allerlei vragen te stellen. Dat is normaal, zo dacht ik: het manneke zit in zijn midlife crisis! Maar het bleef maar duren en ik begon ook meer en dieper te graven naar antwoorden. Via de konijnenpijp van mijn onderzoek belandde ik in een totaal andere wereld. Net als Alice in Wonderland. Ik ontdekte geleidelijk aan deze twee fundamentele principes:

Niets is wat het lijkt
&
niets gebeurt zomaar.

Leven we dan werkelijk in een leugenpaleis? Naarmate dit vermoeden groeide, nam in die eerste jaren ook de weerstand hiertegen toe. De gedachte dat ongeveer alles anders is, dan ons wordt voorgehouden, was behoorlijk onthutsend en verbijsterend.. Zeker voor iemand als ik die katholiek, klassiek en conservatief is opgevoed in eerbied en respect voor het gezag. Je wil, kan, durft het lange tijd niet aannemen.

Niemand geeft graag toe het verkeerd voor te hebben en nog minder bedrogen te zijn, zeker niet door uitgerekend diegenen wiens autoriteit door iedereen aanvaard wordt..! Iedereen worstelt met die psychologische drempels, die bekend staan als ‘cognitieve dissonantie’. Nog dieper wroetend doemde geleidelijk deze vraag op: Is het werkelijk mogelijk dat er in deze wereld een beperkte groep is, een soort ‘elite’, die ons mensen al duizenden jaren in een onzichtbaar keurslijf van onwetendheid, slavernij en angst houdt?

Voor deze elite bestaan er meerdere benamingen, maar sinds kort heb ik er zelf een uitgevonden, die ik vanaf nu zal gebruiken. Ik noem hen ‘club EL’. Op het einde leg ik uit waarom volgens mij die vlag hun lading behoorlijk correct dekt. Terzelfdertijd werd het mij met de dag duidelijker dat het voor ons van (levens)belang is om in het verweer te treden tegen deze machtige kliek en ‘op’ te staan om onze vrijheid, waarheid én gezondheid terug op te eisen.
Het is er dringend en dwingend de hoogste tijd voor!

Ik onderging in die jaren een heel ingrijpende transformatie: Heel mijn bestaand denkpatroon werd ontmanteld en vervangen door een nieuw. Ook mijn leven veranderde: In plaats van een volgzaam en voorbeeldig radertje in de bestaande orde werd ik revolutionair, vrijheidsstrijder, waarheids-zoeker.
Wie zei dat ook alweer: “ ‘t Kan verkeren?” Als je zo denkt en vooral spreekt, krijg je al vlug het etiket ‘complotdenker’ opgespeld. Deze term is in 1963 uitgevonden door de CIA om al wie zijn twijfels had bij de ware toedracht van de moord op JFK in een verdacht en belachelijk daglicht te stellen.

Een complot-denker is sindsdien gaan betekenen: ‘een fantast die achter van alles van alles veronderstelt dat er niet is’. Deze truc om een kritische denker zo te stigmatiseren werkt fantastisch! Mensen in je omgeving én familie beginnen je vanaf dan meer en meer dit soort signalen te geven: jij hoort er niet meer bij, jij bent een spelbederver, jij zet onze zekerheden op de helling. Sommigen beschouwen het als een psychiatrisch fenomeen en anderen vinden dit gebrek aan vertrouwen in de autoriteiten zelfs maatschappelijk gevaarlijk.

Meestal word je als complotdenker gewoon genegeerd. Als het dan al eens tot een gesprek hierover komt dan gaat het zelden of nooit over de argumenten zelf. Men maakt je belachelijk, men wordt boos en soms valt men je zelfs aan. De eerste keer schrik je toch wel wat! Het kan behoorlijk ver gaan:  doodsbedreigingen, smadelijke artikels, rechtszaken, … Ik heb het allemaal meegemaakt. Het hoort er blijkbaar bij. In zekere zin maakt het je zelfs sterker!
Maar ja: Geleidelijk aan werd het voor mezelf tot mijn eigen verwondering duidelijk. Ik ben een ‘complot-denker’.

In de eerste plaats omdat er een complot IS. Dit wil ik doorheen dit boekje trachten duidelijk te maken. Ik aanvaard dit verwijt ook als geuzennaam én in de betekenis van ‘kritisch denker’. Ik beschouw mezelf als een scepticus in de ware betekenis van dat woord. ‘Skepsein’ betekent onderzoeken, en daarmee ben ik nu al ruim 15 jaar bezig geweest. Ik geloof niets meer … zomaar, zonder dat ik het zelf heb onderzocht. Ik nodig je uit om samen met mij te reconstrueren waarom ik uiteindelijk niet anders kon dan tot de ‘ongelofelijke’ conclusie komen:

Er is een samenzwering tegen de mensheid.

Het is hier niet mijn bedoeling dit groot complot in geuren en kleuren uit de doeken te doen met alle bewijzen. Er bestaan genoeg publicaties, die dit uitstekend doen. Dit boekje is een uitnodiging aan jou om alles eens anders en kritischer te bekijken. Ik richt mij dus in respect vooral tot al die nuchtere én verstandige mensen die het ‘complot-denken’ niet kennen of er een vertekend beeld van hebben, maar die er meer willen over weten.

Belangrijk: Ik wil hierbij niemand overtuigen van wat dan ook. Dat is overigens onmogelijk. Inzicht dien je zelf te verwerven. Het kan je niet door iemand anders ingelepeld worden. Ik heb het bewust beperkt en eenvoudig gehouden. Zelfs een beetje speels qua illustraties, lettertype en layout omwille van de verteer-baarheid. En persoonlijk: Het gaat over mijn queeste en de evolutie van mijn inzichten.

Lees dit boekje op je gemak. Met stukjes en beetjes.
Kijk bij wijze van controle regelmatig eens rond naar wat er in de wereld gebeurt.
Ik wil je andermaal waarschuwen. Je zal regelmatig de reactie hebben: Dit kan niet waar zijn – dat is te gek voor woorden! Dat soort van weerstand heb ook ik telkens weer moeten overwinnen. Besef dat jij nu in enkele uren kunt lezen waar ik ruim 15 jaar tijd voor nodig gehad heb om alles te onderzoeken én te verwerken. Probeer evenwel te blijven ‘open’ staan en zeker ook het einde te lezen.

Ik kan me heel goed inbeelden dat deze lectuur je bij momenten wat kan ontmoedigen of zelfs depressief maken. Dat is normaal. Door dit proces moet je heen.
Maar een echte complot-denker is geen zwartdenker. Er komt onvermijdelijk heel veel negatiefs en zelfs bedreigends naar boven als je het deksel van de beerput open trekt. Maar het inzicht hoe onze wereld in elkaar zit werkt finaal en totaal bevrijdend. Er is dus een ‘happy end’ en dat lees je waar het thuis hoort: op het eind!

Ik schreef dit boekje vanuit een innerlijke drang. Ik hecht er uitdrukkelijk geen grote verwachtingen aan. Een zaaier moet enkel rondstrooien. Op een ander niveau wordt bepaald welke de vruchten zullen zijn. Dit boekje zal uiteraard de wereld niet veranderen. Daarvoor moet het tij keren. Dat is nu aan het gebeuren en misschien kan wat ik schrijf dit proces bevorderen. Wel hoop ik dat er door dit bescheiden werkje wat begrip en respect komt voor de groeiende groep ‘complot-denkers’. Ik ben inderdaad geen geïsoleerd geval…

Ik heb afgelopen jaren veel mensen mogen ontmoeten, die net als ik in dit bijzonder tijdsgewricht ‘wakker’ geworden zijn. In zekere zin hebben zij deze tekst samen met mij geschreven of mij hierin aangemoedigd. Moge dit werkje hen bevestigen en van nut zijn in de weerstand die ook zij vanwege hun omgeving ervaren. Mijn hoogste verwachting evenwel is dat ook jij, beste lezer, geprikkeld wordt om jezelf vragen te stellen en dat idealiter ook jij zelf de aandrang vindt om op kritisch onderzoek te gaan als het kind op de cover: met je ogen en aandacht wijd en onbevooroordeeld open. Mijn uitnodiging en oproep in een notendop is:

Durf ZELF denken!

 

2 gedachten over “Peter (Vereecke) in wonderland..

  1. Heel hartelijk gefeliciteerd Peter met de publicatie van je boek. Ik herken je drang tot het schrijven van wat je bezighoudt. Jij hebt mij uiteindelijk geholpen mijn boek in Vlaanderen onder de aandacht te brengen. Het is waar, je kunt het alleen maar publiceren vanuit je enthousiasme, het loslaten en dan maar kiek’n wat ’t wordt. Succes ermee.

  2. De term complotdenker is in 1967 door de CIA gemunt, omdat vele Amerikanen bleven twijfelen aan de officiële lezing van het in 1964 verschenen Warren-rapport n.a.v. de moord, zeg maar gerust staatsgreep van het militair-industrieel complex, op president John F. Kennedy (JFK). Deze onderzoekscommissie o.l.v. de toenmalige opperrechter Earl Warren is op 29 november 1963 ingesteld door president Lyndon Baines Johnson (LBJ) en een van de leden was de latere vice-president onder Nixon en diens opvolger als president Gerald – Jerry – Ford. Het rapport heeft een omvang van 888 pagina’s – toeval natuurlijk!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.