Advertentie

Chaos..?!


Hoe is het mogelijk dat we te maken hebben met een wereldwijde chaos op het gebied van COVID-19, terwijl er feitelijk géén consensus bestaat over wat er nou preciés aan de hand is.. Medische deskundigen en -wetenschappers buitelen over elkaar heen, maar dan niet over details, maar over de FEITELIJKE ESSENTIE van wat hier nu speelt. De aannames waar menig medische expert zich van bedient, zijn feitelijk uiterst kwalijk, want wat voorop zou moeten staan, bij de redeneringen die volgen uit de aannames, is dat het ‘ook maar een aanname is’ en de feitelijke werkelijkheid er weleens compleet ánders kan uitzien. 

En daar ga je dan met je Outbreak Management Team, wanneer je jezelf van aannames bedient en VERZUIMT te melden, dat dat héle team, ook maar een club stakkers zijn, die in het duister tasten..! Sorry voor het woord stakker’, maar we bedoelen natuurlijk een, op dit gebied, intellectueel onvolledig geïnformeerd persoon.. En ja, dan ben je écht niet goed wijs in onze ogen, wanneer je met veel aplomb gaat beweren, dat het allemaal ‘zus-en-zo’ in elkaar steekt..

Deze week overleed Dr. Luc Montagnier, viroloog en Nobelprijswinnaar 2008 (medische wetenschap) Een uiterst erudiet mens, dat niet schreeuwend van de daken ‘zijn’ ontdekkingen deelde met de wereld. Waarheid was voor hem, ‘simpele waarheid’ en zijn research leidde tot HEFTIGE CONCLUSIES over zowel de bron van de COVID-plandemie, namelijk door de mens vervaardigde ‘virussen’, alswel de behandeling ervan met vaccins, waardoor VEEL HEFTIGER VARIANTEN ontstaan, dan de oorspronkelijke virus-vormen. Waarheid was voor hem, ‘simpele waarheid’ en zijn research leidde tot HEFTIGE CONCLUSIES over zowel de bron van de COVID-plandemie, namelijk door de mens vervaardigde ‘virussen’, evenals de behandeling ervan met vaccins. Hij was een integere wetenschapper die met zijn moedige uitspraken mee aan de wieg heeft gestaan van de ontmanteling van deze covid-plandemie

* * *


CHAOS..?!

2022 © Lillian Richell / deze versie WantToKnow.nl/be

x
Bestaat SARS-Cov-2 nu wel of toch niet? Half januari 2022 ontstond er commotie in het alternatieve mediacircuit, nadat dokter Joseph Mercola een artikel publiceert, getiteld: ‘Yes, SARS-CoV-2 Is a Real Virus’. Deze alternatieve arts publiceert kritische artikelen over de huidige situatie op zijn website (HIER). Wat belangrijk is hierbij in acht te nemen, dat Mercola bij de gezondheidsautoriteiten bovenaan in de lijst van de te bestrijden desinformateurs staat! Zijn artikelen zijn slechts 48 uur bereikbaar, daarna moet hij ze verwijderen (hij verstopt ze nu achter een betaald lidmaatschap). Ze zijn doorgaans goed gedocumenteerd en inhoudelijk helder opgebouwd. Hij heeft een reputatie en een groot gehoor.

Wat is er zo schokkend aan dat artikel? Allereerst, omdat we nog moeten bekomen van de onthulling dat dit virus niet aangetoond is. Ook het fysieke bewijs blijkt tot op heden nog nergens geleverd te kunnen worden (HIER). De  tweede schok ligt in de wetenschappelijke waarde van dit artikel. Aanvankelijk had ik dit artikel naast me neer gelegd met de gedachte “Ik wacht het even af.” Totdat ik, nog op dezelfde dag, Nederlandse vertalingen ervan zag op De Binnenlandsche Bataafsche Courant [HIER] en Frontnieuws [HIER]. En tja, ik heb ook uitgebreid geschreven over het niet geïsoleerde en niet gezuiverde virus. Dat betekent ‘in de pen klimmen’.

Alleen, ik wil dit onderwerp niet in de welles-nietes sfeer benaderen, omdat er veel meer aan de hand is dan alleen een wetenschappelijke controverse. Ik wil de ruimere context opzoeken waarin gebeurtenissen en voorvallen begrijpelijk worden, mijn visie onderzoeken buiten de polarisatie om en niet vervallen in een re-actie, maar op zoek te gaan naar een respons, een voor mij authentiek antwoord. Gezien de reputatie van dr. Mercola verdient dit artikel een grondige analyse, want als hij met steekhoudende argumenten komt dan moeten we dat eerlijk onder ogen zien. We zullen het zien.

Eeen wetenschappelijke dEscussie
Als we onze weg zoeken tussen twee tegenstrijdige beweringen met het label ‘wetenschappelijk’, dan concentreren we ons op de bewijsvoering: de definities, de methoden en de middelen die zijn gebruikt in het onderzoek. In dit geval kennen we deze onderdelen. Deze kan je terug lezen in mijn artikel ‘Het virusverhaal’ [HIER]. Maar ik ga hier even kort op herhaling. De bewering dat SARS-Cov-2 niet bestaat is gebouwd op drie pijlers:

 1. Je bewijst het bestaan van het virus door het te isoleren uit patiëntmateriaal en het vervolgens te zuiveren, zodat je de pure virusdeeltjes overhoudt. Dit is een technologisch proces. Wanneer je het gezuiverd hebt, beschrijf je het virus qua vorm, eigenschappen, gedrag en genetische codering. Hiermee toon je het bewijs van bestaan. Dit is niet gebeurd.
 2. Je bewijst de ziekmakende werking van het gezuiverde virus door het toe te dienen aan gezonde proefpersonen die dan hetzelfde ziektebeeld moeten krijgen. Dit beschrijf je in detail. Dit is niet gebeurd.
 3. De inmiddels 165 WOB-verzoeken wereldwijd (and still counting) om het virusbewijs te laten zien is in alle gevallen beantwoord met: “We hebben het niet.”

Als dr. Mercola dan een artikel publiceert met de titel ‘Ja, SARS-CoV-2 is een echt virus’, dan mogen we verwachten dat hij deze drie pijlers bespreekt met als uitkomst dat SARS-Cov-2 wèl bestaat. Wat lees ik hierover in zijn artikel? Niets …… Wat schrijft hij dan wèl? Zijn betoog bestaat voornamelijk uit enkele citaten uit een blog van Steve Kirsch en fragmenten uit een interview van Jeremy Hammond. Ter ondersteuning van zijn betoog voert hij nog een aantal studies op.

Om zijn bronmateriaal even in perspectief te zetten: Steve Kirsch is een ondernemer uit Silicon Valley [HIER] die diverse technologie bedrijven heeft opgezet. Deze man heeft recent de Vaccine Safety Research Foundation [HIER] opgericht met onder andere dr. Robert Malone en de artsen Peter McCullough en Bryam Bridle aan boord. Jeremy Hammond is een onafhankelijke journalist en politiek analist. Beiden zijn noch arts noch wetenschapper noch beoefenen zij enige vorm van wetenschapsjournalistiek. Hieronder geef ik mijn analyse van Mercola’s betoog. Mercola begint met te zeggen dat er verwarring is over de termen isolatie en zuivering (purificatie):

“At least part of the confusion appears to be rooted in how the term “isolated” is defined. Some insist a virus is not isolated unless it’s also purified, while others say a virus doesn’t have to be purified in order to be “isolated.”

vertaald: “Ten minste een deel van de verwarring lijkt voort te komen uit de manier waarop de term “geïsoleerd” wordt gedefinieerd. Sommigen houden vol dat een virus niet geïsoleerd is tenzij het ook gezuiverd is, terwijl anderen zeggen dat een virus niet gezuiverd hoeft te zijn om “geïsoleerd” te zijn.

Dat sommigen erop aandringen dat een virus pas geïsoleerd is als het ook gezuiverd is. En dat er anderen zijn die beweren dat een virus geïsoleerd genoemd mag worden zonder dat het gezuiverd hoeft te zijn. Vervolgens schrijft hij:

“Steve Kirsch claims to have asked several experts about this, noting that all, including, Dr. Robert Malone and Dr. Li-Meng Yan, say that the virus has indeed been “isolated.” “So, it has been ‘isolated’ according to their belief in what the term means,” Kirsch writes.”

Steve Kirsch beweert dat hij verscheidene experts hier naar gevraagd te hebben en dat ze allemaal, inclusief Dr. Robert Malone and Dr. Li-Meng Yan, zeggen dat het virus inderdaad is geïsoleerd. Dus het virus is geïsoleerd volgens hun geloof in wat de term ‘isolatie’ betekent. Kirsch voegt dit nog toe:

“Others interpret the term differently and would claim the virus hasn’t been isolated. In fact, according to their definition, no virus in history has ever been isolated. That’s important to know. They use that as justification for their belief that there is no virus here since viruses don’t exist at all.”

Anderen interpreteren de term anders en zouden beweren dat het virus niet is geïsoleerd. In feite is er volgens hen in de hele geschiedenis nooit een virus geïsoleerd. Dat is belangrijk om te weten. Ze gebruiken dit als rechtvaardiging dat er geen virus is vanuit hun overtuiging dat virussen helemaal niet bestaan.

Hier gebeurt iets raars.
Kirsch heeft ‘t over een verschil van interpretatie van de term ‘isolatie’. Het is niet een kwestie van interpretatie, maar definitiewijziging door virologen, die hiermee de officiële procedures van Koch en Rivers verlaten hebben. Deze wijziging is niet het resultaat geweest van een brede wetenschappelijke discussie met een algemene overeenstemming als besluit. Deze verandering is halverwege de vorige eeuw gedaan, omdat er met de officiële procedures geen virussen konden worden aangetoond.

Het is een mening van Steve Kirsch dat het ‘interpretatieverschil’ wordt gebruikt als rechtvaardiging dat er geen virus is, omdat anderen de overtuiging hebben dat virussen helemaal niet bestaan. Hier worden de zaken compleet omgedraaid èn door elkaar gehaald: omdat een bepaalde groep mensen niet gelooft dat virussen bestaan beweren ze dat het virus niet is geïsoleerd. Het betoog is op twee punten verontreinigd:

 • de term definitie wordt verward met de term overtuiging, dit zijn termen met twee totaal verschillende betekenissen;
 • de (misplaatste) overtuiging is de oorzaak van het verschil in definities, hier wordt een onjuiste en ook misleidende oorzaak-gevolg relatie aangebracht.

Steve Kirsch, die zijn lezers om input had gevraagd, krijgt van een van hen, deze opmerking:

“The real question is … has it been isolated from a HUMAN subject w/o passing it through (say) Monkey Kidney Cells? Because there is plenty of evidence out there that says it hasn’t been isolated directly (no intermediaries) from a HUMAN subject.”

De echte vraag is …. of de virusisolatie is gedaan met uitsluitend menselijke proefpersonen, dus zonder dat er andersoortig celmateriaal (bv. apenniercellen) aan te pas is gekomen. Omdat er veel bewijs is dat het virus niet rechtstreeks uit menselijk materiaal geïsoleerd is. Waarop Kirsch antwoordt:

“According to Kirsch, the scientists he spoke with did not agree that this was a concern, and “Sabine Hazan verified that the sequence of the virus obtained from ATCC [the American Type Culture Collection, a global resource center for reference microorganisms] matched exactly what she found in people who have the virus.”

Om kort te gaan: volgens Kirsch vonden de wetenschappers die hij had gesproken dit punt niet van belang. Afgezien van het ontbreken van informatie over welke en hoeveel wetenschappers Steve Kirsch heeft  geconsulteerd, ontbreekt het hier totaal aan enige wetenschappelijke argumentatie. Het probleem dat patiëntmateriaal gemengd wordt met meerdere andere biologische celsoorten – en dan hebben we het niet eens over de technologische behandelingen – wordt hier in een handomdraai weggewuifd.

Tenslotte, de studie van Sabine Hazan die Mercola aanhaalt, gaat over een match tussen een computer gegenereerde genetische code en genetische codes in de ontlasting van patiënten. Deze studie heeft niets van doen met de procedure van virusisolatie. In zijn hele artikel toont dr. Mercola nergens de wetenschappelijke argumenten waarop hij meent te kunnen besluiten dat:

 • SARS-Cov-2 en virussen in het algemeen bestaan en
 • SARS-Cov-2 en virussen in het algemeen daadwerkelijk ziekten veroorzaken.

Ook schrijft hij niets over de negatief beantwoorde WOB-verzoeken. Zijn conclusie luidt desondanks:

“As for whether SARS-CoV-2 has been isolated and exists as a viral entity, the answer appears to be yes.”

Het antwoord op de vraag of SARS-Cov-2 is geïsoleerd en bestaat als een virale soort lijkt ‘ja’ te zijn.

Maatschappelijke inschattingen
Dan introduceert Mercola een maatschappelijke argumentatie. Hij gebruikt hiervoor een interview met Jeremy Hammond. Hammond stelt dat de bewering dat virussen nooit zijn geïsoleerd (dan wel niet bestaan) misschien wel een van de meest contraproductieve argumenten is voor de beweging voor vrijheid van gezondheid (The Health Freedom Movement). Bovendien stelt hij dat de reguliere media de ‘volledig legitieme zorgen’ over de blootstelling aan elektromagnetische velden en 5G kunnen verwerpen als er op aangedrongen wordt dat er geen virus is en covid-19 uitsluitend veroorzaakt wordt door zaken als 5G.

Hij betoogt ook dat pathogene uitdaging absoluut noodzakelijk is voor een algemeen goede gezondheid en een sterke immuniteit. Het zijn wat ingewikkelde volzinnen, maar dat kleeft wel vaker aan transcripts van het gesproken woord. Hoe dan ook Mercola schaart zich achter deze uitspraken. Het komt erop neer dat hij zich hier beroept op een mening van een journalist over de mogelijk negatieve maatschappelijke effecten van de bewering dat SARS-Cov-2 en virussen niet bestaan.

Een cynische collage, duidend op de flater die Koopmans heeft gemaakt, door niet even simpel ‘een deurtje verder’ te gaan en verder te kijken dan haar neus lang is.. Waarom niet even dr. Luch Montagnier opgezocht in Japan, waar hij woonde; als je toch in Azië bent..??

Het artikel vervolgt met een kort standpunt over de kiemtheorie en terreintheorie, gevolgd door een viertal aangehaalde studies in Italië, Duitsland, India en Colombia. Deze hebben allemaal betrekking op de ‘SARS-Cov-2 genoomsequencing’ oftewel de match tussen een genetische viruscodering uit de databank en PCR geteste patiëntmaterialen. Met een imposante lading ingewikkelde procedures lijkt hij de indruk te willen wekken dat zijn bewering stevig onderbouwd is.

Alleen … de studies hanteren de gewijzigde definitie waarin we bij virusisolatie niet moeilijk doen over het mixen van patiëntmateriaal met dierlijke cellen en chemicaliën en ook niet over de herkomst van de coderingen uit de databank. Mercola besteedt dan nog wat aandacht aan Steve Kirsch’ opmerkingen over vaccinstudies, die wat mij betreft niet ter zake doen in het licht van dit artikel. Maar zijn slotalinea is wel merkwaardig:

“Either way, I believe it’s scientifically accurate to claim that SARS-CoV-2 has been isolated, genetically sequenced, and that it exists as a pathogenic entity. Getting too far into the weeds of theories that refute the existence of viruses altogether will only slow down and hamper the truth movement rather than aid it along, and I would strongly discourage anyone from engaging in this highly unproductive narrative.”

Hier besluit Mercola met de opmerking dat hij, hoe dan ook, gelooft dat je wetenschappelijk mag beweren dat SARS-Cov-2 is geïsoleerd, dat de genetische code is vastgesteld en dat het een ziekteverwekkend ding is. Hij vindt dat als we ons teveel verliezen in het onkruid van theorieën die het bestaan virussen tegenwerpen, dit de waarheidsbeweging alleen maar vertraagt en belemmert.

Hij wil dan ook iedereen sterk ontmoedigen om mee te doen aan dit zeer onproductieve verhaal. Dit is naar mijn idee een heel erg krasse uitspraak zonder dat het wetenschappelijk onderbouwd is volgens de regelen der wetenschappelijke kunst..!

Toch maar even samenvatten ..
Of de wetenschap beweert dat virussen wel of niet bestaan hangt af van de afspraken over definities, onderzoeksmethodes en interpretatie van de uitkomsten. De kwestie SARS-Cov-2 is essentieel, omdat hier de pandemie op gebaseerd is, met alle gevolgen van dien. Het bestaan van virussen is aangetoond op grond van de onofficieel aangepaste definitie waarbij er sprake is van isolatie zonder dat er ook sprake is van purificatie. Hierbij mag je patiëntmateriaal mengen met dierlijk materiaal (cellijnen) en mag je het behandelen met enzymen, antibiotica en hier bovenop ook nog met chemicaliën om het te prepareren voor de elektronenmicroscoop [HIER].

Je hoeft niet aan te tonen dat het geïsoleerde virus gezonde proefpersonen ziek maakt. Het bestaan van virussen is niet aangetoond op grond van de oorspronkelijke definitie waarbij er sprake is van isolatie in de betekenis van purificatie. Waarbij je het patiëntmateriaal niet vermengt met dierlijk materiaal en ook niet behandelt met enzymen, antibiotica en chemicaliën. Waarbij je moet aantonen dat het gezuiverde virus gezonde proefpersonen ziek maakt.

Om het fysieke bestaan van virussen wetenschappelijk aan te tonen hoeven we dus niet ingewikkeld te doen over waarin je gelooft, over de mening van anonieme anderen, over aannames van wat anderen denken of geloven, over inschattingen ten aanzien van maatschappelijke relevantie. Niet dat ze onbelangrijk zouden zijn, maar het zijn zaken van een andere orde.

Inflatie van het intellect..?
Wetenschap is een instrument van onze mentale bewustzijnsafdeling. Het vertegenwoordigt een specifieke, maar niet het enige of enig juiste onderzoeksinstrument van de werkelijkheid. En de wetenschap is niet hetzelfde als de werkelijkheid. Wetenschap is mensenwerk en mensen worden bedolven onder een vracht aan externe factoren, zoals bv. cultuur, religie, klimaat, onderwijs en persoonlijke ervaringen. De kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek beslaat het hele scala: van briljant tot bagger, van integer tot immoreel en van waarheidsvinding tot witwaspraktijk.

We kunnen dus maar beter nuchter en ook kritisch met onze wetenschappelijke vaardigheden omgaan en hier zeker niet alle chips op inzetten. Omdat het mensenwerk is, worden er in de wetenschapswereld afspraken gemaakt. Dit betreft ook hoe de discussie over onderzoeksresultaten gevoerd dient te worden. De enig toegestane wapens zijn argumenten. Hiermee mag gekletterd worden.

Tot de spelregels hoort ook dat de argumenten steek houden, dat ze aansluiten op wat er beweerd wordt. En dan ook nog dat de aannames duidelijk zijn. Deze mogen/moeten ook bevraagd worden. Een wetenschappelijke discussie bedoelt dus inhoudelijk te zijn. De interpretatie, dat wil zeggen welke waarde we er aan willen toekennen en de toepassing, dat wil zeggen hoe we de uitkomsten willen hanteren, zijn zaken van een andere orde.

Onze inschattingen wat de mogelijke/waarschijnlijke effecten zijn van de uitkomsten zijn van nog weer een andere orde. Laat hier dan gelijk de onzekerheidsmarge duidelijk zijn. Interpretaties en inschattingen zijn sterk onderhevig aan vele invloeden, deels persoonlijk en deels van buitenaf. Wat er heel veel en heel vaak gebeurt is dat aanname, argumentatie, interpretatie en inschatting door elkaar lopen. Hopelijk heeft mijn analyse van Mercola’s artikel duidelijk gemaakt dat deze zaken zodanig door elkaar lopen dat er van een logisch verhaal geen sprake meer is.

Het is buitengewoon treurig als dit een gerenommeerd arts als dr. Mercola overkomt, want terwijl hij het bestaan van virus en vaccin probeert te sparen verliest hij zijn wetenschappelijke integriteit. Tijdens mijn schrijven melden dr. Kaufman, dr. Cowan en Christine Massey (die WOB-verzoeken aanmoedigt en verzamelt) zich met reacties. Andrew Kaufman heeft een video gepubliceerd waarin hij een aantal uitspraken van Jeremy Hammond doorneemt en ontkracht met feitenmateriaal.

Christine Massey heeft open brieven gestuurd aan Steve Kirsch [HIER], aan Joseph Mercola [HIER] en een bizarre mailwisseling met Sabine Hazan online gezet. In een Zoom-uitzending (21 januari) namen Kaufman en Cowan nog enkele punten door en gaf Kaufman een vernietigende analyse van de opgevoerde wetenschappelijke papers in Mercola’s artikel [HIER]. Dr. Mercola heeft tot op heden nog niet gereageerd.

Virussen en het viroom
Wat moeten we nog met het begrip ‘virus’ en virusziekten? De (oude) wereld lijkt nog niet klaar voor de notie dat virussen geen ziekten veroorzaken of dat virussen niet die dingen zijn waarvoor we ze altijd hebben gehouden. Ook zit de (oude) wereld nog vast aan de kiemtheorie en wordt de terreintheorie maar met mondjesmaat geaccepteerd. Aarzelend krijgt een plekje náást de kiemtheorie. Maar het is ook nog niet tot op het bot bewezen dat virussen eigenlijk exosomen zijn. Ze lijken weliswaar heel erg sterk op elkaar, maar het moet nog verder uitgeplozen worden.

Laten we opnieuw de definitie van ‘virus’ onderzoeken en uitgaan van de veronderstelling dat het ding bestaat. Wat hebben we dan? Een virus wordt gedefinieerd als een klein stukje genetische code – DNA of RNA – vaak met een eiwitjasje eromheen. Het wordt ook wel een klein stukje organisch materiaal genoemd. Vergelijkbaar met het microbioom is er de term viroom. In het Nederlands nog niet gangbaar, maar in het Engelse taalgebied wel en dan voornamelijk als ‘the human virome’. Net als we met microbioom het domein van micro-organismen aanduiden, wordt er een eigen domein aan virussen toegekend. Ons lichaam bevat meer dan 10x zoveel virussen als cellen en het aantal cellen loopt al in de trillioenen (= 1018).

Zoals ik al eerder in ‘Het Virusverhaal’ citeerde uit NEMO-Kennislink [HIER] weten we nauwelijks iets van en over virussen. De ideeën (hypothesen) die over het menselijk viroom leven, liggen in het verlengde van de ideeën over het microbioom: het speelt een balancerende rol in onze gezondheid en niet een ziekmakende rol! [HIER]. Ook heeft men overeenkomsten gevonden tussen virus DNA-codes in menselijke DNA-codes, zodat wel geopperd is dat wij ‘virale’ genetische codes in ons DNA hebben. Virussen worden geacht een rol te spelen in het onderhoud van het ecosysteem en de biodiversiteit.

We zitten dus met een tegenstrijdig idee over virussen.
Aan de ene kant denken we dat ze het menselijk ecosysteem aanvallen, aan de andere kant denken we dat ze ons ecosysteem ondersteunen en zijn we ook nog onderdeel van ‘het viroom/microbioom’. Van het ziekmakende idee waarmee we bacteriën hebben opgezadeld zijn we al aardig genezen, maar het woord ‘virus’ is nog zwaar besmet met de associatie dat ze pathogeen zijn. Ik stel voor dat we dit woord, dat vuil of vergif betekent, loslaten en het beestje gewoon bij de naam noemen: een klein stukje DNA of RNA, een genetisch fragmentje.

En dan stellen we de ‘bestaansvraag’: komen genetische fragmenten voor in het menselijk lichaam? Antwoord: JA, absoluut. We zitten er bomvol mee. Komen genetische fragmenten voor in alle organismen? Volmondig JA. Komen genetische fragmenten voor in de natuur? Het stikt er van. Komen genetische fragmenten voor in de ruimte? De kosmos is een giga depot van genetische fragmenten. De digitale genenbank van de virologen is nog geen zandkorrel vergeleken met de kosmische genetische bibliotheek. Alle organismen zijn dragers van genetisch materiaal en we tappen de codes uit de Bron Bibliotheek.

Omdat alle organismen uit dezelfde bibliotheek hun genetische codes halen, zullen we in alle organismen dezelfde genetische fragmenten vinden. Er zitten in menselijk DNA dus geen virale elementen. We bouwen onze fysieke systemen allemaal op uit dezelfde genetische bouwstenen, of we nu een bacterie, een plant, een dier of een mens zijn. Net zoals we bakstenen kunnen gebruiken voor een huis, een straat, een kerk of een schoorsteen.

Met de doorgeprikte virtuele virusbubbel is de commotie losgebarsten en dat gebeurt op meer fronten. Het lijkt me een aanleiding om dit alles in een ruimer perspectief te zetten. Dit artikel begon ik niet voor niets met ‘Half januari 2022’… Er was op astrologisch terrein iets opvallends gaande. Maar ook kan ik deze commotie plaatsen in het kosmische proces waarvan we deelnemers èn scheppers zijn. De energetische veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op en dat heeft consequenties voor de frequentievelden waarin we leven. Maar eerst de astrologische invalshoek.

De Astrologisch-energetische situatie
We hebben recent te maken gehad met twee ingrijpende astrologische gebeurtenissen. Op 17 januari 2022 was er een Volle Maan en Uranus hing tegen zijn omdraaimoment (op 19 januari). De Maan stond in de Kreeft tegenover de Zon in Steenbok, die de georganiseerde maatschappijstructuur met zijn gezag en autoriteiten vertegenwoordigt, de hoek waaruit de dwingende en beperkende maatregelen komen.

Kreeft vertegenwoordigt onze gevoelens, emoties, onze behoefte aan veiligheid en verzorging. De zon, als mannelijk-vaderlijke energie, oefent zijn macht uit en is vervallen tot een tirannieke brul(s)boei. Een volle maan, als vrouwelijk-moederlijke energie, doet in ons de behoefte aan veiligheid, koestering en zorgzaamheid aanzwellen. Als de maan vol is, dan staan zon en maan tegenover elkaar (oppositie) en dat voedt een conflictsituatie, zowel binnen in ons als in de buitenwereld.

Met deze Steenbok-Kreeft oppositie, gesteund door een complex van andere planeten, is er grote kans op een doorbraak. De dam (zon in steenbok) breekt door onder invloed van de kracht van het water (maan in kreeft), ook omdat de Maan in de Kreeft de sterkste van de twee is (maan staat in eigen teken).

Mercola geeft deze verwarring weer door geloof en aannames en zakelijke argumenten door elkaar te halen. De schokgolf is in verband te brengen met de omdraaiing van Uranus die vanaf 19 januari 2022 ‘vooruit’ ging lopen. Met Uranus symboliseren we een energie die plotseling de boel open kan breken. Uranus-energie gaat over vrijheid, individualiteit, uniekheid en originaliteit.

Dit kan een ontwrichtend dan wel bevrijdend inzicht zijn, maar ook een kortsluiting of blikseminslag. Uranus-activiteit bewerkstelligt ook nieuwe ontdekkingen en ontwikkelingen dan wel doorbraken in bestaande patronen. Commotie is meestal het gevolg. Ik zou zeggen dat we hier met de hamvraag over het bestaan van SARS-Cov-2 en virussen in het algemeen te maken hebben met een bom onder de plandemie en het traditionele infectiemodel.

Controverses, commoties en chaos
Aanvankelijk waren mainstream media en alternatieve media redelijk gescheiden circuits op het wereldwijde web. Inmiddels profileren de mainstream media zich als propagandamachine voor het WEF en zijn de alternatieve media helaas vervuild geraakt door infiltratie van gecamoufleerde Agendisten, halfslachtige klokkenluiders en zogenaamde overlopers.

Met andere woorden, de alternatieve media worden eveneens ingezet om de collectieve angst te voeden, alsook een geuzen-gelijk verzet op te wekken. De angst is niet gericht op een infectieziekte, maar op de vaccineffecten en nieuwe soorten psychologische operaties (psyops) bv. een oorlog (Oekraïne), een internetuitval (Centraal Azië), technologisch gestuurde natuurrampen (vulkaanuitbarstingen, branden, overstromingen), infrastructuur storing (voedseltekorten, benzinetekorten, stroomuitval), de waarschijnlijke instorting van het financiële systeem, seksuele onrechtmatigheden in de entertainment industrie (Hollywood, The Voice).

Het kan inderdaad allemaal gebeuren, ook in Nederland. De oude wereld staat op instorten en alle onderdelen van het oude systeem staan op de nominatie om opgedoekt te worden. Langs welke markeerpunten de Agenda-planning tot uitvoering zal worden gebracht, èn hoe dit zal sneuvelen, is echter niet goed in te schatten, omdat ik ook hele andere factoren in het spel zie. Hierover zal ik verderop nog wat schrijven.

Verzet wordt aangemoedigd op een groot aantal terreinen: het prikprogramma (depopulatie), de kunstmatige elektromagnetische velden (5G, HAARP), de vergiftiging met nanomaterialen (chemtrails, industriële en consumentenproducten), de klimaatmanipulatie (CO2-gehypte leugen) en de mindcontrol (indoctrinatie, propaganda,  gecontroleerde oppositie). Verzet lijkt me zeker nodig en nuttig, maar laten we ook de motieven achter de koplopers in het oog houden.

En vooral vanuit je eigen hart te doen wat je voelt dat je te doen staat. Maar hoe dan ook: de verwarring raast als een storm over ons heen, voors en tegens worden grotesk uitgespeeld op het internettoneel. Mede dankzij Uranus is de reeks van schokkende onthullingen in een versnelling geraakt en kent zijn weerga niet.

(klik voor artikel hier op de site met de Dr. Charles Lieber-case..!!)

Er is massale sterfte en verminking door injecties uit specifieke partijen (batches), terwijl andere partijen nauwelijks meer bevatten dan fysiologisch water [HIER en HIER]. Inmiddels is er een lijst met schadelijke batchnummers van internet te downloaden [HIER]. Met de regelmaat van de klok komt La Quinta Columna met nieuwe ontdekkingen over grafeenoxide en zelf-assemblerende nanomaterialen in de ‘vaccins’ die lijken op morgellons, op parasieten en op nanobots (= moleculen met computeractiviteit).

De collectieve verwarring is het nieuwe normaal geworden.
Waar zijn we in beland? In eerdere artikelen schreef ik al over een collectief proces door bestaansniveaus met woorden als ‘dimensies’, ‘frequenties’ en ‘bewustzijnsvelden’. Mijn eigen speurtocht is gericht op deze velden en vooral de samenhang van frequentievelden en bewustzijnsvelden. Met behulp van deze velden kan ik mijn ontdekkingen en kijk op de gebeurtenissen in beeld brengen. Ik neem jullie weer mee op mijn reis.

Om te beginnen: 3D als dimensie bestaat nog wel, maar het 3D-model is ter ziele. Dit behoeft enige toelichting. In mijn artikel ‘Een Wankelende Werkelijkheid‘ [HIER op de site] schreef ik dat dimensies gestabiliseerd worden door frequentiehouders. Ik zal dit hier weer oppakken in iets andere, meer natuurkundige en quantum-achtige bewoordingen. Dimensies kunnen we zien als ruimtelijke velden die bestaan uit golfpatronen (frequenties). Het lastige is dat we dit met ons 5 zintuigen-systeem niet kunnen waarnemen, waardoor we het idee hebben dat de ruimte leeg is.

Er wordt in het gangbare, maar verouderde denkmodel zelfs nog gesproken van ‘een vacuüm’. Toch kunnen we de golfpatronen wel gewaarworden en intussen is ons bewustzijn zo opgekalefaterd dat we het wel degelijk zouden kunnen waarnemen … als we ons oude idee hierover zouden opgeven. Laat ik het zo beschrijven: we leven in een oneindige ruimte gevuld met velden die ieder een eigen, uniek èn levend golfpatroon hebben. Deze velden lopen door elkaar heen en bestaan dus allemaal hier en nu.

Elk veld is drager van een enorme hoeveelheid informatie en ‘bewustzijn’ is het vermogen om deze informatie te kennen èn te materialiseren. Ons bewustzijn gebruikt zintuigen om de informatie van deze velden te kennen en te hanteren. Ons bewustzijn pikt dus signalen op uit informatievelden, maar het is wel een tweerichting verkeer. Zodra wij iets bewust worden, brengen wij op onze beurt een verandering aan in de informatievelden. Dat kun je evolutie noemen.

De dynamiek van elk veld – het stelt zich voortdurend in op de nieuwe situatie – zorgt er voor dat het als geheel een stabiele ruimte blijft. Je zou kunnen zeggen dat, terwijl er van alles verandert, de verhouding tussen de onderlinge coördinaten gelijk blijft. De levensfasen van de mens laten dit goed zien: we beginnen met een klein lichaam en zijn hulpeloos. Ons lichaam neemt vervolgens in omvang, gewicht en functies toe en we ontwikkelen vele vermogens.

Naarmate we ouder worden blijft ons lichaam veranderen en vraagt het op hogere leeftijd minder energie voor zichzelf dat dan meer beschikbaar kan komen voor ons bewustzijnsvermogen. En al die tijd blijven we een herkenbare eenheid, onze individuele coördinaten blijven intact. Als de samenhang verbroken raakt, worden we ziek.

Velden en modellen
Wij hebben eeuwenlang geleefd in een informatieveld dat we 3D noemen. Wat we echter 3D noemden was niet het informatieveld zelf, maar een model of matrix binnen dit veld. Ons bewustzijnsveld bestrijkt alle velden, denkbare en ondenkbare, en heeft dus toegang tot alle dimensies, inclusief de Universele Bron. Door ons bewustzijn te fixeren op een specifiek informatieveld creëren we een raamwerk. Hiermee kunnen ons bewustzijnsveld stabiliseren.

We creëren een stabiele werkelijkheid die we ‘wereld’ noemen en hierbinnen kunnen we dan gericht ervaringen opdoen en experimenteren. Hoewel we onze focus leggen op een kleinere werkelijkheid behouden we onze verbinding met alle andere velden.

In het 3D-veldmodel verbinden we ons bewustzijn aan een 5 zintuigen-systeem dat gespecialiseerd is in de waarneming van een stoffelijke werkelijkheid. Vandaar dat we ons bestaan oriënteren aan concrete dingen. Voor ons bewustzijn bestaat iets als het een vorm heeft of als we er een beeld van kunnen maken, woorden aan kunnen geven of als we een emotie kunnen verbinden aan een fysieke gebeurtenis. Dan vinden we het ‘werkelijk’.

Als dit onze grondhouding in ons leven dan bestaan we vanuit, of eigenlijk binnen een 3D-bewustzijnsveld. Als we abstractheden als ideeën, theorieën, hypothesen, formules en processen, maar ook fantasie, verbeelding en voorstellingsvermogen tot onze werkelijkheid rekenen, dan is ons bewustzijn ook bewust aangesloten op een 4D-informatieveld.

Als we waarde hechten aan verbinding, samenzijn, liefde, zorg voor het leven, dan hebben we ook een bewuste verbinding met het 5D-informatieveld. En zo gaat het verder en verder en verder …. Ons bewustzijnsveld blijft echter verbonden met alle informatievelden en we hoeven ons hier niet bewust van te zijn. We concentreren ons op een gestold aspect van Bewustzijn en brengen al die andere velden in een ontmoeting met het 3D-veld. We doen ervaring op met onze creatiekracht binnen het thema ‘materie’.

Je kan ook zeggen dat de complete werkelijkheid opgesloten zit in de vorm, in de materie, en dat je je met alle velden kunt verbinden in of door de vorm. Dit betekent ook dat ons lichaam de poort naar alle velden vertegenwoordigt. Ons lichaam is een gematerialiseerde uitdrukking van ons bewustzijn en hiermee mag niet geknoeid worden. Nu hebben we echter niet geleefd in het natuurlijke 3D-model, maar in een kunstmatige matrix die ingevoegd is geweest in het 3D-informatieveld.

Hierbij is ons bewustzijn omgepoold en in een omgekeerde werkelijkheid terecht gekomen. Hierdoor zijn we weliswaar blind geraakt voor de andere velden, maar niet afgesloten van Universele Bron. Dat kan niet, omdat wij zelf de Bron zijn. Ons bewustzijnsveld is, als het ware, omgeleid geweest via een simulatie, dat wil zeggen we zaten in een technologische constructie.

Door de kosmische veranderingen worden de èchte informatievelden, die al die tijd buiten de deur zijn gehouden, nu voor onze planeet toegankelijk. De gesimuleerde 3D werkelijkheid is uit elkaar gevallen en we worden wakker in de echte 3D-wereld, die verbonden is met alle echte informatievelden.

Velden in verwarring
Het probleem is niet dat mensen dingen niet weten, maar dat ze zoveel dingen weten die niet waar zijn.” (Mind & Spirit agenda van 2021). Het bewustzijnsveld dat de 3D-simulatie in stand hield, is doorgelicht en te licht bevonden. Niet bestand tegen de nieuwe frequenties zijn de stoppen van dit model doorgebrand. Mensen als Martijn van Staveren, Marcel Messing, Jaap Rameijer, Peter Toonen, Barbara Hand Glow, Jon Rappoport en David Icke hebben hun licht al doen schijnen over deze kwestie in verschillende bewoordingen en interpretaties. Hierover is genoeg informatie te vinden.

De chaos waarin we terecht zijn gekomen is de verdwijning van het oude model, de gesimuleerde werkelijkheid waarmee we vertrouwd waren. De instorting van de simulatie, dat een omgekeerde werkelijkheid is, is grotendeels geregisseerd met behulp van het 4D-bewustzijnsveld en ook ‘hogere’ velden zijn hierin betrokken geweest. Het 4D-bewustzijnsveld is het domein van de ‘mind’ en informatie.

In de 3D-verschijningsvorm zijn het vooral internet en de media, maar de coördinaten van de 4D-matrix zijn religie, cultuur, onderwijs, wetenschap, kunst en technologie. Het 4D-informatieveld voorziet ook in het krachtige vermogen dat we verbeelding noemen. Hieruit ontspruiten onder andere hypothesen en theorieën wat essentiële attributen zijn van de wetenschap. Onze verbeeldingskracht is eeuwenlang verbannen. Wie de voorgeschreven richtlijnen van de 3D-simulatie volgde werd beloond, wie buiten de lijntjes kleurde werd buitengesloten.

Symbolische foto? ‘Topviroloog’ Ab Osterhaus in de ’twilight zone’? Klik voor een écht bizar artikel over een symposium, waar artsen wordt aangeleerd om ANGST TE GEBRUIKEN ALS MIDDEL..!! Pandemie-cursus zeg maar..!!

De verwarring ervaren we nu aan den lijve door de onbeheersbare verscheidenheid èn tegenstrijdigheid aan informatie op alle terreinen. Terwijl medische vertegenwoordigers van de 3D-simulatie proberen ons bewustzijn gevangen te houden in het technologische systeem met hun wetenschappelijke ‘consensus’ propaganda heerst er in werkelijkheid (= het oorspronkelijke 3D-veld) een totale chaos in de wetenschap.

De ongeschiktheid van de PCR-test haalde de pandemie er al onderuit, maar met de ontdekking dat het virusbewijs de prullenmand in kan, is er niet alleen een bom gelegd onder de pandemie, maar in feite onder alle epidemieën en alle infectieziekten.

De virologie kan afgeschaft worden.
En met deze pseudowetenschap staan alle verwante instellingen en bedrijven alsook de hele medicinale infectie bestrijdingsmiddelenindustrie op instorten. Achterhaald zijn de antibiotica, anti-mycotica, antivirale middelen en de buitensporig winstgevende vaccins. Op een faillissement van de farmaceutische industrie zal onvermijdelijk een faillissement van de ‘reguliere’ gezondheidszorg volgen, omdat dit grotendeels draait op deze industrie.

Behalve de medische tak van de wetenschap zullen ook andere terreinen onthoofd worden waaronder klimaat gerelateerde kennisdomeinen en technologieën. Het Mercola-incident waar ik dit artikel mee begon, past als een puzzelstukje in de ontmanteling van de pseudowetenschap. Ik wil zelfs zo ver gaan dat hij de omwenteling een dienst bewijst door deze commotie in het leven te roepen, want de omwenteling kunnen we heel letterlijk opvatten.

Onze nep-wereld is al een flink stuk onderweg in de ompoling, niet fysiek, maar in ons bewustzijnsveld. Het tegelijkertijd bestaan van de verschillen in bewustzijnsvelden leidt nu tot een ongekende chaos. Laten we het even bij de wetenschap houden. Zij die blijven hameren op virusvarianten en pandemie maatregelen, zijn een demonstratie van het bewustzijnsveld dat gekoppeld is aan de 3D-simulatie.

Zij die zonder vooringenomenheid (= een ‘open mind’) concrete feiten in samenhang met fysieke waarnemingen onderzoeken, demonstreren een bewustzijnsveld van het natuurlijke en oorspronkelijke 3D-veld. Zij komen met tegengestelde uitkomsten, omdat in de oorspronkelijke wereld het omgekeerde waar is. Zij die methodes ontwikkelen om elektrische en elektromagnetische fenomenen te onderzoeken en toepassingen hiervoor bedenken, werken vanuit een 4D-bewustzijnsveld.

Wetenschappers die de samenhang van bewustzijn, DNA en fysiologie onderzoeken demonstreren bv. een 6D-bewustzijnsveld. Deze groep ‘heeft weet van’ het bewustzijnsveld als technologisch vermogen en pure creatiekracht. Wetenschappers die aangesloten zijn op de ‘hogere’ informatievelden kunnen wel wegen vinden om met ‘lagere’ velden te communiceren, maar andersom niet.

En mensen die nog volledig ingebed zijn in het 3D-simulatiemodel zijn helaas doof en blind voor de andere dimensies. Zij geloven heilig in mondkapjes (die niet werken en schadelijk zijn), sociale afstand (zinloos en schadelijk) en vaccins (die allesbehalve vaccins zijn en schadelijk). Zij zien niet dat de redeneringen van de autoriteiten kant noch wal raken en de beloften keer op keer verbroken worden.

Werkelijkheid en pseudo werkelijkheid
De 3D-simulatie, de omleiding van ons bewustzijnsveld naar een artificiële werkelijkheid, is tot stand gebracht door een ingreep in ons bewustzijnsveld. Je kan het ook een ‘hack’ noemen om het in computertermen te gieten. Ons bewustzijnsveld is te manipuleren en hoe minder wij ons bewust zijn hoe makkelijker dit is. Met een beetje meer-kennis of meer-ervaring kan je anderen makkelijk iets wijsmaken. Ik ga er van uit dat iedereen wel eens zoiets heeft meegemaakt.

In het groot kan dit ook. Als autoriteiten roepen dat iets zo en zo is, dan zullen leken dit klakkeloos aannemen. Als dit dan van generatie op generatie wordt doorgegeven, dan wordt het vanzelf de waarheid en de werkelijkheid. Wie waren de autoriteiten? In de Soemerische periode waren het de Annunaki. Later werden het de hogepriesters en de farao’s. Weer later werden het de religieuze leiders. Toen de macht van de godsdiensten taande werden het de wetenschappers en nu zitten we met technologen en CEO’s opgescheept.

Wat voor wereld hebben zij ons gebracht? Een wereld waarin oorlogen, rampen en ziekten normaal zijn. Waarin je geld moet verdienen om in leven te blijven, waarin je moet wedijveren met anderen omdat de sterksten de beste overlevingskans krijgen. En als je dan aan de top bent gekomen dan moet je je positie handhaven door middel van macht en manipulatie. Als wij in essentie Liefde en Licht zijn, dan zou onze werkelijkheid er heel anders moeten uitzien.

Maar in een gemanipuleerd bewustzijnsveld of ‘mind gecontroleerde’ werkelijkheid zie je alles op een manier die de mindcontrollers wensen. Ons bewustzijnsveld is te kanaliseren met behulp van uitspraken van hoog geachte personen en ons energiesysteem is te sturen met behulp van technologische frequenties. Het is misschien een raar en ook ongemakkelijk idee, maar op deze manier kunnen mensen worden ‘bestuurd’.

Een tuimeling van 180°
In ons elektrisch-energetisch systeem kunnen we alle kanten uit getriggered worden. Onze hersenen functioneren namelijk door middel van elektrische pulsen en we decoderen deze in beelden die we vervolgens decoderen in gedachten. Onze emoties worden opgeroepen door middel van waterbewegingen die eveneens worden opgewekt door elektrische pulsen en vervolgens decoderen we deze tot gewaarwordingen. Maar er kunnen er ook gebieden selectief uitgefilterd worden zoals onze creatieve vermogens.

Dat zorgt ervoor dat we niet op andere ideeën komen of zelf nadenken en kritische vragen stellen. Zodra we dat wél doen, stappen we uit het model (‘out of the box’) en worden we afgeserveerd. De plandemie heeft echter velen wakker geschud. In combinatie met de hoog frequente instroom zijn de coördinaten van de artificiële 3D-matrix ontkoppeld en staan wij, als elektrisch-energetisch systeem, niet meer onder een heerschappij.

Omikron en de verkrachte werkelijkheid..
De schellen vallen van onze ogen en we ontdekken dat heel veel officiële agenda’s met hun maatregelen precies het omgekeerde bedoelen van wat ze zeggen. Wil je wat voorbeelden? De QR-code bestempelt je als ‘niet ziek’ met de suggestie van een gezondheidsbewijs, terwijl dit alleen maar vertelt dat je geprikt bent (door iets wat je behoorlijk ziek kan maken). Corona na vaccinatie moest hoe dan ook niet in verband gebracht worden met de prik, dus kreeg het de naam ‘doorbraak infectie’, een medisch volkomen onzinnige term.

Nu krijgt een variant genaamd ‘omicron’ de schuld. In het Engels zorgt dit voor aardige, maar niet zo aangename anagrammen: moronic (= debiel) en oncomir (= een klein stukje RNA dat een rol speelt in het ontstaan van tumoren). Dan hebben we de ‘medische uitvinding’ op een achternamiddag dat gezonde mensen met een asymptomatische infectie kunnen rondlopen en anderen kunnen besmetten, waarmee gezondheid ineens omgelabeld werd naar ‘ziek zonder symptomen’.

Gemanipuleerde positieve PCR-testen worden verkocht als besmettingen, terwijl ze hier niets mee van doen hebben. Bovendien worden de begrippen besmetting en infectie door elkaar gehaald met behulp van schimmig taalgebruik. Vaccinatie wordt als versterker van het immuunsysteem gepresenteerd, maar tast het immuunsysteem juist aan. De ‘Green Deal’ wekt de suggestie dat het pro-natuur is, maar het is de natuur om zeep helpen met technologie. De overgrote meerderheid van de mensen, inclusief de gezondheidszorg, gelooft genezen te worden door farmaceutische middelen, terwijl deze juist heel veel aandoeningen en sterfte veroorzaken (iatrogene effecten).

In het onderwijs en ook in evaluaties is het gebruikelijk geworden om een gesloten vragensysteem toe te passen (multiple choice of ja/neen). Hiermee is ons denken al op jonge leeftijd vernauwd tot een binair denksysteem, terwijl een open vragensysteem de ruimte biedt om ons denken integraal te ontwikkelen: door allerlei associatieve, niet-logische verbanden te kunnen leggen stimuleer je een creatief bewustzijn met verbeelding als ankerpunt. Maar verbeelding werd gekwalificeerd als fantasie en dat doe je maar in je vrije tijd, terwijl het een essentieel instrument is van onze gigantische creatiekracht.

De kip en het ei..
We kunnen ons buigen over kwade machten en krachten, en er is wel degelijk een strijd gaande in de subtiele velden, maar uiteindelijk zie ik ons vastlopen in een kip-ei kwestie. De kip-ei relatie is de bewustzijn-veld relatie. Informatievelden creëren bewustzijn en bewustzijn creëert informatievelden. Er is geen begin, er is geen eind. Alleen een eindeloos bestaan in beweeglijkheid, beweging en bewogenheid. Informatievelden genereren bewustzijn – èn fysiologische activiteit – in mensen door middel van golfpatronen/elektromagnetische velden die dan elektrische pulsen opwekken in ons energetisch systeem.

Maar omgekeerd wekt ons bewustzijn eveneens golfpatronen op en die worden dan weer opgenomen in informatievelden. Laten we dus ook eens kijken in deze richting: bewustzijn als scheppingskracht van velden. Bewustzijn is veel meer dan gedachten en gevoelens. Het is actief als elektrische pulsatie, als elektromagnetische velden, als golfpatronen (= frequentiepatronen), als licht, als liefde, als informatie, als script, als programma, als model, als matrix.

Bewustzijn kent dus een enorm scala aan hoedanigheden en verschijningsvormen. De natuurkunde vertaalt het in gradaties van trilling. We zijn nog niet zo vertrouwd met dit idee, maar alles trilt. Hoe grover de trilling, hoe lager het frequentiepatroon en hoe tastbaarder het zich voordoet. Hoe fijner de trilling, hoe hoger het frequentiepatroon en hoe subtieler het zich voordoet. We weten ook dat water bestaat in drie aggregatiestoestanden: vast (ijs), vloeibaar (water) en gas (damp of stoom). Het woord aggregatie betekent samenvoeging, samenklontering en duidt dus op een dichtere of minder dichte samenhang van water.

Er is echter nog een vierde (4D) samenhang van water: ether. Dit is een nóg subtielere verbinding van water èn ook een essentiële informatiehouder in de subtielere velden, net als de watermoleculen dit in 3D doen. Bewustzijn kunnen we psychologisch met de term aandacht beschrijven. Hoe sterker onze aandacht geconcentreerd is hoe meer kristallisatie dit teweegbrengt: concentratie = condensatie = samenvoeging = manifestatie = vorm. Hoe vluchtiger onze aandacht is hoe minder beweging het aanbrengt in ons bewustzijnsveld en hoe minder verandering het tot stand brengt in het informatieveld.

Jij bent een radiostation met ontvanger én zender, via je pijnappelklier..
In eerdere artikelen heb ik een vergelijking gemaakt met een radiostation dat informatie kan ontvangen èn uitzenden. Het is maar een beeld, maar het kan helpen om te begrijpen wat er nu gebeurt. De instroom van hoge tot zeer hoge frequenties brengt veel meer zenders binnen ons radiobereik. Ons bewustzijnsveld ontvangt hierdoor, nu zelfs in een razendsnel tempo, andersoortige golfpatronen die nieuwe elektrische pulsaties opwekken en die we decoderen tot nieuwe beelden en nieuwe ideeën.

Hierdoor komt onze kijk op de wereld in een steeds ander daglicht te staan: onze perceptie van de werkelijkheid verandert. Hoewel er al veel wakkere mensen waren die vragen hadden bij wat men normaal vond, groeit het aantal mensen nu snel dat zich achter de oren krabt en ook vragen begint te stellen. Met al deze nieuwe input kijken we vanuit een ander bewustzijnsveld naar wat we ‘normaal’ vonden of wat nu geïntroduceerd wordt als het ‘nieuwe normaal’. We nemen hier afstand van, omdat het niet meer met ons ge-voel en ge-weten strookt.

Ons snel uitbreidende bewustzijn is gaan beschikken over een grotere bandbreedte, een heel veel grotere bandbreedte zelfs. We ontdekken dat het oude station informatie uitzendt die niet klopt met de vele andere stations die wij nu ontvangen. Dat oude station, die smalle bandbreedte, was de 3D-simulatie waarin we opgesloten zaten. Met de nieuwe stations ontvangen we informatie die de instrumenten in ons wakker maakt om een ‘nieuw normaal’ te creëren.

Velden integreren
Met de overweldigende instroom van hoge frequenties en hun bijbehorende informatievelden worden we als het ware in het diepe gegooid zonder dat we hebben leren zwemmen. Ons 5-zintuigensysteem heeft er in overrompelend tempo vele afdelingen bij gekregen. Het wordt ook wel eens geformuleerd als dat we een sprong hebben gemaakt van een 5-zintuigen systeem naar een 6-zintuigen systeem. Waar het om gaat is dat onze waarneming, onze perceptie, drastisch aan het wijzigen is. Het gevolg is dat we verschijnselen en gebeurtenissen in het gesimuleerde 3D-model beginnen te doorzien.

We ontwaren de kunstmatigheid ervan en dus vinden we het onecht. We ontdekken dat definities (woorden) en de praktijk (werkelijkheid) niet op elkaar aansluiten of zelfs omgekeerde zaken kunnen zijn. We horen en lezen de manipulaties in het taalgebruik, de kromheid in de redeneringen, de bagatellisering van kritische vragen en opmerkingen [HIER]. Door de ompoling van ons bewustzijnsveld ontdekken we dat de echte en ook ‘grotere’ werkelijkheid het omgekeerde is van wat ons wordt voorgehouden.

Wat doen we met deze confrontaties? Precies datgene wat past bij wie we zijn en dat is voor ieder anders. Wil je de straat op om te demonstreren? Prima. Wil je een parallelle samenleving starten? Prima. Wil je mensen informeren en wakker maken? Prima. Wil je meedoen aan massameditaties? Prima. Laten we echter naast reageren ook de ruimte nemen om te integreren. Hier komt het fysieke lichaam om de hoek kijken.

Zoals ik al vaker heb geschreven vraagt de ontsluiting van al die informatievelden een opnieuw instellen van ons fysieke lichaam. Kun je de nieuwe frequenties in je systeem opnemen en verwerken? Je lichaam vertelt het zelf. Ben je moe, neem dan rust. Heb je (onbedwingbare) trek in bepaalde dingen, geef je lichaam dit dan. Zoek uit hoe je dit zo gezond mogelijk kan doen, maar fixeer je hier niet op.

Word je boos? Geef het de ruimte. Net als je verdriet en je angst. Durf dit alles te voelen en waar te nemen. Ontdek hoe je kan door-voelen: voel het, wees de emotie en neem tegelijkertijd waar wat je voelt en dat je het voelt. Wees aanwezig in wat je waarneemt. Wees er met je volle aandacht bij. Je bewustzijnsveld kan deze ‘trillingen’ dan opnemen en het als nieuwe informatie in het collectieve bewustzijnsveld brengen.

Diep in de hersenen opgeborgen, de menselijke kosmische antenne, de pijnappelklier.

In het beeld van het radiostation kan je ons bewustzijn zien als een instrument dat codeert en decodeert. Het decodeert de informatie uit alle informatievelden tot elektrische pulsen die dan weer opgevangen worden in ons watersysteem en neurologische systeem. Je kunt deze decodering ook voorstellen als een computeractiviteit waarin scripts uit programma’s (software) omgezet worden in beelden op je monitor en geluiden in je speakers (randapparatuur). In de natuurlijke organische situatie is ons lichaam de randapparatuur die de pulsen omzet in molecuulbewegingen (biochemie).

Hoe meer en hoe dieper we ons bewustzijnsveld verbinden met ons lichaam hoe meer we ons lichaam in bezit nemen en in eigen beheer krijgen. En ook hoe beter ons lichaam gaat functioneren. Dan kunnen we de nieuwe informatievelden, die dus via ons bewustzijnsveld binnenkomen, steviger planten op aarde en deze wereld in een nieuw jasje laten groeien dat beter aansluit op de oorspronkelijke kosmische setting. Dan herstellen we de godheid in ons en wordt de mens (weer) een wandelende stralenkrans op aarde.

Dit integratieproces kunnen we beschouwen als een grootschalige, zeer intensieve kalibratie dat helaas niet voor iedereen even soepel verloopt. Afhankelijk van de fysieke uitgangspositie kan dit proces redelijk of behoorlijk moeizaam gaan. Is er al sprake van chronisch lijden, (farmaceutisch) medicijngebruik, riskante voedingstoestand, stressbelasting of onevenwichtigheden op persoonlijk vlak, dan kan het inderdaad gebeuren dat het lichaam de kalibratie niet trekt. Er ontstaan klachten, ziekteverschijnselen en het lijden kan zelfs tot een over-lijden komen. De uitnodiging of uitdaging is echter om een levende corona te worden en niet corona te krijgen (een van de vele omdraaiingen van het technologisch geprogrammeerde 3D-model).

Ons bewustzijnsveld codeert al onze activiteiten onmiddellijk in trillingen (frequenties) die in de informatievelden opgenomen worden. Ons individuele bewustzijn levert zo input aan alle informatievelden. Op deze manier creëren wij via ons bewustzijn de informatievelden en andersom creëren de informatievelden onze bewustzijnsvelden. De kip-ei kwestie dus. Het maakt niet uit of wij bewust zijn van wat we doen, denken, voelen of vinden. Alles wat zich in ons individuele bewustzijnsveld afspeelt is onmiddellijk verbonden met al die andere bewustzijnsvelden.

Het maakt niet uit of dit nu het collectieve bewustzijnsveld van de mensheid is, of van de aarde, of van bewustzijnsvormen elders in het universum. Alles reageert op alles. Dus ook wij reageren op de ‘bewegingen’ in alle bewustzijnsvelden. Om het opnieuw en kort door de bocht te zeggen: wij scheppen de werkelijkheid en de werkelijkheid schept ons. En ja, de consequentie van deze uitspraak is dat wij de huidige situatie dan ook gecreëerd hebben.

Hoe kunnen we de huidige situatie dan beschrijven? Als een wrede bezetting van mensheid en planeet? Als een pandemie door botte pech? Als een straf van hogerhand? Hoe we deze onmenselijke en onwenselijke situatie beoordelen hangt af van waar ons bewustzijnsveld op is aangesloten. De kunstmatige 3D-matrix zal de vinger naar ons wijzen, wij zijn de kwaaie pier. Maar ons bewustzijnsveld was al groeiende en heeft al decennia lang waargenomen dat dingen niet goed liepen in deze wereld.

Vele mensen hebben met nieuwe technieken, ontwerpen, ethiek en sociale experimenten andere informatie in de 3D-matrix gebracht. Hiermee zijn er zoveel veranderingen in het 3D-informatieveld ingevoegd dat de kunstmatige 3D-matrix dreigde het loodje te leggen. Dit technologische bewustzijnsveld voert nu een strijd op leven en dood. En wij ook. Wat mij betreft treft de mensheid geen blaam, maar is het nu wel zaak om onze onwetendheid achter ons te laten en in sneltreinvaart heel erg wakker te worden.

Creperen of creëren..?
Wakker worden in onze creatiekracht, dat is wat we nodig hebben. We passen dit ons hele bestaan al toe, alleen we hebben het zelf niet door. Doordat in het 3D-veld alles sterk gecondenseerd is, wordt het creatieproces vertraagd: er gaat tijd over heen en dan leggen wij het verband niet meer tussen creatie-moment en manifestatie-moment. Maar met de opening van subtielere (minder gecondenseerde) velden verloopt dit nu sneller.

Het lijkt alsof de tijd korter wordt, maar het is ons bewustzijnsveld dat minder stroperig wordt. We zien dus sneller de manifestaties (= consequenties) van onze gedachten, gevoelens en verlangens. We kunnen nu eerder het koekje van eigen deeg herkennen. Het lijkt me belangrijk om te beseffen dat ook onze angsten sneller tot manifestatie komen en dus onze werkelijkheid kunnen worden.

De Agenda-makers weten dit en hebben de manipulatie van onze creatiekracht grondig voorbereid. Ze hebben ruim de tijd genomen en experts aangetrokken om psychologische technieken te ontwikkelen [HIER]. Een toegepast voorbeeld hiervan vind je terug in de onderstaande ‘doorontwikkeling verhaallijn en toon’ van de rijksoverheid en de ‘dwangmeter’ [HIER en HIER].

Angst en agressie zijn sleutel-frequenties die aangeprikt worden om een maximaal voorspelbare (=  controleerbare) uitkomst te genereren. De officiële propaganda koppelt de angst aan een infectieziekte, corona/covid. Door de angst continu te prikkelen, accepteren mensen de maatregelen, hoe bizar of contraproductief ze ook zijn. Voor de mensen die hun vertrouwen in de autoriteiten nog hebben verankerd is de pandemie hún werkelijkheid. Gevangen in deze perceptie schept een bevolking een wereld – en wenst deze zelfs! – met strenge maatregelen en standaard injecties.

Agressie wordt opgewekt door tal van conflictsituaties uit te lokken met een ‘gain-of-function’ strategie zoals bv. de inzet van romeo’s bij demonstraties of om een nog heftiger effect te sorteren: geënsceneerde aanslagen. Als mensen dan uit hun dak gaan is dat een ‘legitieme aanleiding’ om nog meer veiligheidsmaatregelen te installeren met inperking van vrijheden als ‘bijwerking’. Met behulp van een gecontroleerde oppositie en infiltratie in de alternatieve media kunnen angst- en agressiefrequenties in de ‘ongelovige groep’ aangeprikt worden. Niet gericht op een infectieziekte, maar op de doemscenario’s die geschetst worden en de onthullingen van ontluisterende waarheden.

Ik wil hier voornamelijk inzoomen op het angst-aspect. Angstscenario’s staan op de agenda en liggen op de loer, maar scenario’s zijn 4D-werkelijkheden en geen concrete 3D-werkelijkheden. Als wij de bedreigende scenario’s als waarheid gaan aannemen, als we gaan geloven dat deze opties vast en zeker gaan gebeuren, dan worden we de medescheppers van deze scenario’s. We brengen ze zelf tot manifestatie als we onze aandacht hierop concentreren en hier energie in stoppen. We hoeven onze bewustzijnsvelden niet te laten samen klonteren in deze angstbeelden.

Dit is mijns inziens het spel achter de schermen. De Agenda heeft vele lagen en veel technologische kennis. Als we onze bewustzijnsvelden echter samenballen op een wereldbeeld dat we wèl wensen, dan kunnen we dit tot onze werkelijkheid laten stollen. Dit alles neemt niet weg dat het verstandig is om voorbereid te zijn, want we leven in een systeem waarin autoriteiten nog de baas zijn die niet doen wat ze zeggen en niet zeggen wat ze doen.

Het lijkt me echter ook belangrijk om in de gaten te krijgen hoe we met alle informatie omgaan en steeds weer onze emotionele reacties bewust te worden opdat ze niet met ons aan de haal gaan. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, dat merk ik zelf ook. Maar het mag inmiddels duidelijk zijn dat geen verzetsgroep ons kan verlossen. The World Doctor’s Alliance, Artsen voor Waarheid, of welk collectief dan ook zal ons niet kunnen redden.

Reiner Fuellmich van de Corona Onderzoeks Commissie [HIER] heeft ook al laten weten dat een Neurenberg-achtige aangifte niet via de officiële rechtsorganen gedaan kan worden wegens corruptie van het mondiale rechtsapparaat [HIER en HIER]. We zullen zelf moeten opstaan. En dat kunnen we! We hebben alle troeven in eigen hand, ieder op een eigen-zinnige manier.

Waar een wil is, is een weg..!
Hoe kunnen we onze Kracht in werking zetten? Er leiden veel wegen naar Rome, maar deze route beveel ik niet aan. De route die ik voorstel is om onze oorspronkelijk-goddelijk-scheppende vermogens aan te spreken en te trainen. Velen doen dit al, bewust of onbewust. Om een nieuwe werkelijkheid te brouwen hebben we in ieder geval drie basis-ingrediënten nodig: intentie, verbeelding en emotie.

Intentie is ons wilsinstrument. Het is niet zomaar een wilskracht, het is onze diepste drijfveer. Het is met hart en ziel iets willen. Het is je leven in dienst stellen van …. Dat kan een levenslange aangelegenheid zijn, maar dat hoeft niet. Hoe dieper je iets wilt, hoe meer potentie het heeft. Het zal je van brandstof (= energie) voorzien. Met ‘diepte’ bedoel ik een kwaliteit van bewustzijnsveld.

Betrokkenheid, ‘met hart en ziel’ is de sleutel. Hart en ziel zijn onze instrumenten met een 100% afstemming op Liefde, de Universele Bron (die wij zijn). Intentie is dus wel een soort verlangen, niet van het kaliber ‘IK wil’, maar van het kaliber “HET wil in MIJ’. Waar een wil is, is een weg en deze weg is meestal niet recht of zonder obstakels. De weg loopt ook wel eens door andere landschappen dan je verwacht of zelfs maar kan voorstellen. Intentie werkt echter ook als een kompas, het leidt je naar je eindbestemming, zelfs als je dat niet helder in beeld hebt.

Jhadten Jewall: ‘Mission of the Netherlands within the Divine Plan: to create a unified field of Love that regenerates the Body and Mother Earth.’

Verbeelding is ons design-instrument.
Het voorstellingsvermogen is ons aangeboren, van nature hoeven we hier maar weinig inspanning voor te leveren tenzij het is gedempt. Beelden zijn de voorportalen van vormen. De bewustzijnsvelden die de vertaling regelen van het gewenste naar het gemanifesteerde werken met de beelden die wij met ons voorstellingsvermogen maken. Beelden zijn als mentale skeletten waaraan scenario’s zich kunnen hechten die nodig zijn om een 3D-werkelijkheid voor te bereiden.

Het zijn visionair-energetische modellen – zichtbaar voor je geestesoog – die instructies bevatten over welke bouwstenen verzameld moeten worden en hoe ze in elkaar gezet moeten worden. Met verbeeldingskracht maken we een constructie voor een uit te voeren project, net zoals een ontwerper schetsen en maquettes maakt.

Emotie is ons vormgevende instrument waarmee het ontwerp in beweging wordt gezet om tot manifestatie te komen. Emoties vormen het bad waarin het project kan uitkristalliseren. Met onze emoties koesteren en worstelen we, piekeren en polijsten we, vervloeken en beminnen we, beleven we vreugde en pijn aan wat we – in ’s hemels! naam – begonnen zijn. Emoties zijn ook besmettelijk. Anderen verschijnen op je pad om mee te helpen het idee ter wereld te laten komen.

Werkelijkheid en water..
Creatiekracht maakt gebruik van het watersysteem. Als we de drie eerste fasen van water hebben doorlopen dan treedt de vierde (= stolling) bijna als vanzelf tevoorschijn. Met intentie werken we in de etherhoedanigheid van water. Een ingeving, een inspiratie, een idee doemt op in ons bewustzijnsveld. We kunnen het een conceptie noemen. Met verbeelding werken we in de gashoedanigheid van water. We brengen structuur aan met behulp van beelden, woorden, strategieën en planning. Met emotie werken we in de vloeibare hoedanigheid van water.

Onze bewogenheid creëert rimpelingen die een patroon vormen waarlangs de kristalvorming kan gaan plaatsvinden. Emoties zijn als watermoleculen die het ontwerp omsluiten en de ingesloten etherisch-mentale informatie tot leven brengen. Deze energetische informatie werkt dan als een script dat de moleculaire 3D-werkelijkheid doet uitvouwen. Of het nu om ons fysieke lichaam gaat of een persoonlijke relatie of een maatschappelijk project, deze drie elementen zijn essentieel om een werkelijkheid (= vorm) te scheppen die we wensen. Met deze drie elementen in werking BeLichamen we de werkelijkheid die we willen creëren.

Als Levend VoorBeeld zijn we in staat veranderingen aan te brengen in de informatievelden die leiden tot de scenario’s die we ten diepste wensen. Dan komen  bedoeling en doen samen en zijn we waarachtig. Het is een flinke uitdaging waar we voor staan, maar we hebben de kracht. Kennis is handig, maar niet noodzakelijk. Hoe meer we ons bewustzijnsveld kunnen aansluiten op ons Hart, hoe meer we de BronLiefde kunnen belichamen. En ja, dat kan betekenen dat er het een en ander aan oude trauma’s uit de weg geruimd moet worden om de verbinding steeds zuiverder te krijgen. Maar ook deze inspanning betekent een waardevolle bijdrage aan een nieuw Leven op Aarde. Ieder doet het zijne en het hare. Dat is genoeg.

“If you follow your heart, life is a work of art.”

(Pam Sheyne, Nikki & Adam Anders, song uitgevoerd door Demi Lovato)

Ik wens iedereen de Kracht van de Liefde om hier te Zijn.

Lillian Richell,

januari 2022

* * *

Wil je meer lezen over de achtergronden van de valse-pandemie. De grootste valse-vlag-operatie in de geschiedenis van de afgelopen honderd jaar. Klik op de illustratie hieronder voor een link naar onze bookshop:

1 gedachte over “Chaos..?!

 1. https://www.fda.gov/media/134922/download

  Een officieel document over de PCR test. Zoals we al wisten, toont de test alleen de aanwezigheid van denkbeeldig genetisch materiaal aan.

  De volgende teksten zijn afkomstig uit het bovengenoemd document. Het is zo onwaarschijnlijk dat je afentoe in je arm moet knijpen. Alles , maar dan ook alles is op deze test gebaseerd.

  pagina 4

  test voor kwalitatieve opsporing

  Positieve resultaten wijzen op actieve infectie met SARS-CoV-2, maar sluiten bacteriële infectie of co-infectie met andere virussen niet uit. Het gedetecteerde agens hoeft niet de definitieve oorzaak van de ziekte te zijn.

  pagina 11

  Deze proef is slechts toegestaan voor de duur van de verklaring dat er omstandigheden zijn die toelating voor gebruik in noodgevallen rechtvaardigen.

  pagina 38

  De positieve en negatieve voorspellende waarden zijn sterk afhankelijk van de prevalentie. Vals-negatieve testresultaten zijn waarschijnlijker wanneer de prevalentie van de ziekte hoog is. Vals-positieve tests zijn waarschijnlijker wanneer de prevalentie matig of laag is.

  pagina 39

  Detectie van viraal RNA hoeft niet te wijzen op de aanwezigheid van een besmettelijk virus of dat 2019-nCoV het agens is dat verantwoordelijk is voor de klinische symptomen.

  Deze test sluit ziekte veroorzaakt door andere bacteriële of virale pathogenen niet uit.

  pagina 41

  Aangezien CDC ten tijde van de ontwikkeling van het assay en de uitvoering van deze studie niet beschikte over een gekwantificeerd 2019-nCoV-isolaat, werden assays voor de detectie van 2019-nCoV RNA getest met gekarakteriseerde bestanden van volledig in vitro getranscribeerd RNA (N-gen; GenBank Access: MN908947. 2) van bekende titer (RNA-kopieën/µL), ingebracht in een verdunningsmiddel bestaande uit een suspensie van menselijke A549-cellen en een viraal transportmedium (MTT) om een klinisch monster NA TE BOOTSEN

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.