Advertentie

Ondergang Afghanistan: op geplande herhaling..!


X
X

Ondergang Afghanistan op geplande herhaling

 2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Een kerkhof van wereldmachten.. De geschiedenis is een uitkomst van kunstmatig geschapen gebeurtenissen, die alle gericht zijn op  het tot stand brengen van de agenda van de al heel lange tijd aan de macht zijnde elite. Het voeren van oorlogen is één van de middelen waarmee deze agenda wordt gerealiseerd. De Amerikaanse generaal Smedley Butler zei ooit: ”War is a racket”. Vrij vertaald betekent het dat oorlog een winstgevende industrie is. Eigenlijk zoals alles binnen de menselijke samenleving.  Hij kon het als generaal weten. Hoe verschillend en onsamenhangend historische gebeurtenissen ook mogen lijken, ze zijn dat absoluut niet. Zeker niet wat betreft het voeren van oorlogen. Deze moeten immers grondig voorbereid worden.

Al die voorbereidingen zijn gericht op onder andere het winnen ervan en daarmee meer grondgebied onder controle te krijgen, grondstoffen te kunnen roven en een satanisch bloedoffer te plengen. Vanuit een helikopterblik kun je een groter overzicht krijgen, dan wanneer je jezelf bent verloren in een kokervisie vanaf de grond. Die kokervisie fixeert de aandacht en dus het bewustzijn op een enkel facet of hooguit enkele facetten. Waardoor de achterliggende grotere samenhang uit het zicht verdwijnt. Niets gebeurt immers zomaar!

Kijk dit is een van de uitspraken van Brezinski, de strateeg van Obama op de achtergrond..

Het blijft echter lastig om de grotere eeuwen, of nog langere tijd omspannende aardse ontwikkelingen in een heldere samenhang te zien. Bij het uitzoomen en het ontwikkelen van een overzichtsblik blijkt, dat de satanische krachten met hun occult evolutionaire kennis van de mensheid, hun geopolitieke marionetten op Aarde inspireren om gebeurtenissen al lang van te voren te plannen. Het is als een kosmisch schaakspel, waarbij ver vooruit denken en zich verplaatsen in de tegenzetten van de andere speler van wezenlijk belang zijn om het spel te kunnen winnen.

Het grote schaakbord
De inmiddels overleden Amerikaanse meesterstrateeg Brzezinski, die in de afgelopen decennia meerdere Amerikaanse presidenten adviseerde, schreef niet voor niets een boek met als titel ‘The Grand Chessboard’. In mijn artikel ‘Zionisme, Rusland, China en de NWO..’ uit 2016 (HIER) ben ik  dieper op de voor de elite inspirerende invloed van Brzezinski ingegaan. Citaat uit dit artikel:

”Het Euraziatische continent, inclusief het Midden-Oosten, is de grootste landmassa met de meeste bewoners en de meeste grondstoffen. De machtsvergaring van het British Empire en het door haar latere geschapen American Empire, was en is er dan ook op gericht om dit continent volledig te kunnen controleren. In zijn boek The Grand Chessboard schrijft Brzezinski op pagina 31 het volgende over het beheersen van het Euraziatische continent:

“In dit verband is het van cruciaal belang hoe Amerika Eurazië ‘beheert’. Een macht die Eurazië domineert zou twee van ’s werelds meest geavanceerde en economisch productieve regio’s controleren. Een simpele blik op de kaart suggereert ook dat controle over Eurazië bijna automatisch zou leiden tot Afrika’s ondergeschiktheid, daarmee het westelijk halfrond en Oceanië (Australië).tot een geopolitieke periferie van ’s werelds centrale continent maken.
Ongeveer 75% van de wereldbevolking leeft in Eurazië, en het meeste aan fysieke rijkdom van de wereld is er ook, zowel in haar ondernemingen als in de bodem. Eurazië is goed voor ongeveer driekwart van ’s werelds bekende energiebronnen.”
(1)”

Grotere samenhang en intuïtieve blik..
Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in die grotere samenhang en met mijn intuïtieve blik en het nodige onderzoekwerk heb ik die in de loop der tijd steeds beter weten te herkennen. Het kennis nemen van de antroposofie heeft deze ontwikkeling in mij ondersteund en versterkt. Zo kwam ik via die antroposofie tot het inzicht welke voorbereidende werking de Academie van Gondishapur (HIER en HIER), gelegen in het huidige Iran, heeft gehad op de ontwikkeling van de tegenwoordige materialistisch georiënteerde wetenschap.

In het volgende citaat uit het artikel ‘De academie van Gondishapur: grondslagen van het materialisme en de farmacie – oorlog tegen de vrije geest‘ (HIER) wordt daar dieper op ingegaan. Uit onderstaand citaat blijkt ook dat bij de eenzijdige ontwikkeling van het intellect het schaakspel werd benut om dat intellect te trainen.

Een andere manier om het intellect te stimuleren was het schaakspel. Het schaakspel is bij uitstek het scholingsmiddel om tot een puur rationalistisch gebruik van het hersen-denken te komen. Het activeert in geen geval het, vrij van het lichaam zijnde, geestesleven. Onder mystici zijn geen goede schaakspelers te vinden: de grootste schakers zijn onvervalste rationalistische intellectuelen. Op bovengenoemde wijze werd er in de zevende eeuw een poging ondernomen de mens af te snijden van het mythologische wijsheidsdenken en werd hij gefascineerd door de accelererende werking van zijn intellect.

De latere Arabische cultuur in steden als Bagdad, waar zich naast Gondishapur een tweede centrum van hellenistische invloeden ontwikkelde, Sevilla en Córdoba laat vanaf die tijd een ongekende ontwikkeling zien op het gebied van het gezondheidswezen met zijn ziekenhuizen, apotheken en badinrichtingen, kunst en architectuur, astronomie, chemie en farmacie. Toen – om aan te geven welk een vlucht de kennis genomen had – in het westen het buskruit nog uitgevonden moest worden, beschikte de Arabische wereld al in de dertiende eeuw over raketten en torpedo’s. Deze intellectuele acceleratie moest op een gegeven moment tot staan gebracht worden, omdat de menselijke ziel een gevaarlijk eenzijdige ontwikkeling tegemoet ijlde die verdere ontwikkeling voor de ziel zou belemmeren.

In eerste instantie een moeilijk te begrijpen ontwikkeling. Het gevaar ligt echter in het feit dat, wanneer een mens veel kan en veel weet, hij dat niet zomaar prijs wil geven voor een andere ontwikkeling. De ontplooiing van een nieuwe vaardigheid gaat immers altijd ten koste van een reeds verworven bekwaamheid. Met de schrijfkunst verdween bijvoorbeeld de vaardigheid van het uit het hoofd opzeggen van lange epen, zoals in de tijd van Homerus nog gebruikelijk was. De eenzijdige intellectuele ontwikkeling werd onder andere door de komst van de islam in de zevende eeuw tegengegaan.

In 641 komt Gondishapur onder Arabische heerschappij te staan. De Arabische cultuur omarmde met razend veel enthousiasme de denkbeelden van Mohammed, zodat de starre intellectuele gerichtheid verlegd werd naar een totaal ander terrein. De opgestarte, geforceerde intellectuele ontwikkeling kon echter niet meer in zijn geheel teniet gedaan worden. Haar uitwerkingen konden alleen als het ware door de impuls van de islam een weinig afgeknot worden. De sporen van Gondishapur laten zich tot in de huidige tijd nawijzen.

Kil berekenend intellect
De satanisch tegenstrevende kracht Ahriman, wiens  benaming stamt uit de Oud-Perzische tijd van Zarathoestra, heeft in Gondishapur de kiemen gelegd voor de verdere eenzijdige ontwikkeling van het mannelijk rationeel/analytische intellect, waar we in onze tijd de wrange vruchten van mogen plukken. Dit heeft op een eenzijdige wijze de linker hersenhelft buitenproportioneel doen ontwikkelen, ondersteund door latere ontwikkelingen binnen de vrouwelijk luciferisch georiënteerde religies.

Dit met als doel te voorkomen dat het Christusbewustzijn een verenigende uitwerking zou kunnen hebben op Europa en de rest van de wereld. Iedere nieuw hierbij aansluitende ontwikkeling op het geopolitieke vlak werd genadeloos onschadelijk gemaakt. In mijn in 2019 geschreven artikel ‘Een ander ‘Verenigd Europa’..‘ ben ik hier dieper op ingegaan (HIER). Daarin heb ik benoemd hoe het Duitstalige Midden-Europa een rol te spelen had in de vereniging van het Angelsaksische westen en het Slavische oosten.

De rol die Kaspar Hauser als ‘Kind van Europa’ had kunnen spelen is hierbij van groot belang. Het betreft dus een vereniging op geestelijke en sociale gronden van het Euraziatische continent. Dit als genezend heelmiddel tegen het vergif van een op hol geslagen doods intellect. Citaat uit dit artikel:

”Maar op de achtergrond wordt er door de kopstukken binnen de aards georganiseerde vormen van deze duistere occulte clubs samengewerkt, om een gemeenschappelijk doel te kunnen bereiken. In de twee vorige artikelen ‘Zionisme, Rusland, China en de NWO’ (HIER) en ‘CIA, MI6, Mossad etc.: Satans aardse rechterhand’ (HIER) heb ik daar over geschreven. Rudolf Steiner zei in de voordracht ‘Things in Past and Present in the Spirit of Man’ van 4 april 1916 daar het volgende over:

(…)“Er zijn echt twee occulte richtingen, de ene pool draagt het kosmische christelijk karakter, de andere draagt het kerkelijk christelijk karakter. Net als bij de Vrijmetselaars moet je rekening houden met het kosmisch christelijke karakter van de symbolische broederschappen, dus bij de Jezuïeten moet je rekening houden met de kerkelijk symbolische tak. Omdat de Jezuïeten met een zekere symboliek, door middel van drie cijfers, worden geleid en leren om precies door middel van deze symboliek een groot effect in hun toespraken te verwerven.

Vandaar dat de Jezuïtische sprekers zo effectief zijn. Omdat ze weten hoe ze een toespraak in een zodanige wijze moeten opbouwen, dat men in kan werken op de ongeletterde massa. Ze leren geleidelijk aan bepaalde intensiteiten, de één na de ander, toe te voegen in hun presentatie. Deze mensen gaan door hun drie graden op hun eigen manier.

Nu, alle occulte broederschappen zijn geen Vrijmetselaars. Er zijn allerlei soorten, zoals de Illuminatum in Duitsland, en in aanvulling op de drie lagere rangen, heb je de drie hogere graden. In bepaalde broederschappen heb je leden die in de hogere graden een soort van gemeenschap vormen met leden in de hogere graden van andere broederschappen. U weet dat de Jezuïeten strijden tegen de Vrijmetselaars en vise versa. Echter, de bovenste orden van de Vrijmetselaars en de bovenste orden van de Jezuïeten bouwen aan een speciale broederschap; ze bouwen een staat binnen een staat.

Stel je voor wat je kunt doen in de wereld waar je aan de ene kant de hoogste graden van een Vrijmetselaarsgemeenschap hebt, die dient als een instrument om een bepaald werk te leveren. Daarbij een begrip van de hogere graden van een bepaalde Jezuïetengemeenschap scheppen en vervolgens samenwerken om bepaalde doelstellingen te behalen. Een dergelijke inrichting is opgezet in het land, dat in Noordwest-Europa bestaat tussen Nederland en Frankrijk.
Dit is niet recent gebeurt, maar enige tijd geleden. Waarbij speciale effecten werden bereikt, waarin de ene stroom werd gebruikt, evenals de andere, en deze was in staat om een groot deel van de effectiviteit te produceren.”(…)”

Oorspronkelijk evolutionaire weg
Ik herhaal het nog maar eens weer. Er is een geestelijke oorlog gaande tegen het ware Christendom. In een vorig artikel, getiteld ‘Oorlog tegen het ware Christendom’ (HIER), ben ik daar uitvoerig op ingegaan. Citaat uit dit artikel:

”Oorlog tegen het ware Christendom
De in het bovenstaande citaat benoemde oorlog tussen Arabieren en Zionisten is een maskerade, om de oorlog tegen het ware Christendom aan het oog te onttrekken (HIER). Zoals iedere maskerade is bedoeld om de daarachter schuilende werkelijke intenties te verhullen. Daarbij is het natuurlijk van wezenlijk belang om het ware Christendom niet te vereenzelvigen met het geïnstitutionaliseerde ‘christendom’, zoals dat door de Rooms Katholieke Kerk en haar protestantse afgeleide derivaten is vormgegeven.

Deze zijn volledig gekaapt door de duistere krachten die deze planeet in bezit hebben genomen. Zij hadden als opdracht om een groot deel der mensen tot religieuze autoriteit volgende robotten te maken. De laatste jaren is de satanische invloed binnen de RK Kerk steeds meer blootgelegd (HIER). Maar ook in beelden is duidelijk geworden dat die kerk satanisch geïnspireerd is. Over de achtergrond van de weergeven Luciferisch pauselijke troon kun je HIER en HIER en verder via eigen onderzoek jezelf informeren.”

Geostrategisch belang Afghanistan
In mijn artikel ‘Trump, Afghanistan en heroïne’ (HIER) ben ik dieper ingegaan op de woelige geschiedenis van Afghanistan en het geostrategisch en ook economisch belang van dat land. Citaat uit dit artikel:

”Moderne veroveringsmotieven
De motivatie voor het binnenvallen van Afghanistan was in de vorige eeuwen tot de 19e eeuw vooral gericht op pure gebiedsverovering en in mindere mate economisch gericht. In het geval van de Engelsen in de 19e eeuw was de motivatie het creëren van een bufferstaat tegen een uitbreiding van de Russische invloedsfeer. In onze moderne tijd van geavanceerde technologie, waar hoogwaardige grondstoffen en energievoorraden voor nodig zijn, is de gebiedsverovering hoofdzakelijk economisch gericht en komt op een regelrechte militair beschermde grondstoffenroof neer.

“Toen de Verenigde Staten besloten om Afghanistan te binnen te vallen en Osama Bin Laden te pakken — en daarin faalde, maar toch als een ongewenste gast bleven — konden zij toen al weten, dat de Afghanen op één van ‘ s werelds grootste reserves aan minerale rijkdom zaten?
We hebben dit onderwerp al eerder aangehaald — waarbij we gewezen hebben op de dubieuze bewering uit 2010, gepubliceerd door de New York Times, dat “de grote schaal van Afghanistan’s minerale rijkdom [onlangs] ontdekt was door een klein team van het Pentagon en Amerikaanse geologen.” Andere bewijzen en logica, wijzen op het feit dat iedereen, behalve het Westerse publiek al een lange tijd wist, en voor de invasie van 2001, dat Afghanistan een schatkist was.”
Bron

Vertrek Amerikanen
Met de huidige in Afghanistan ten grave gedragen Pax Americana, in het drievoudige graf dat gedeeld wordt met de Pax Britannica en de Sovjet Unie, blijkt dat Afghanistan één van de belangrijkste leveranciers is, naast de heroïne, van de grondstof lithium. Deze grondstof is van essentieel belang voor de productie van batterijen en modern technologische apparaten, waaronder de steeds meer geproduceerde elektrische auto. Lithium wordt daarnaast in de psychiatrie gebruikt als middel om manisch-depressieve klanten onder controle te houden.

Door het zogenaamd overhaaste vertrek van de Amerikanen uit Afghanistan en de overname door de oorspronkelijk door de VS gefinancierde Taliban (voorheen Mujahideen), hebben zij ook de controle kunnen krijgen over één van ’s werelds grootste lithiumvoorraden (HIER). Dit vertrek van de Amerikanen is overigens door de nu steeds meer op de voorgrond tredende Pax Judeïca, die de inspirerende kracht is achter alle zetten op het geopolitieke schaakbord, afgedwongen. Zie mijn eerder genoemde artikel ‘Zionisme, Rusland, China en de NWO..’. Nog een citaat uit dit artikel:

(…)”Het is in het westen echter een totaal onbekend gegeven dat het Zionistische Jodendom zich ook in China heeft ingevreten. Het is de essentie van het Khazaarse cryptojodendom, dat zij overal waar zij zich vestigen, maakt niet uit welk land of welke cultuur, zij als een kameleon de schutkleur van hun omgeving aannemen. Ze zijn bereid om in naam het geloof te belijden dat bij die schutkleur hoort en zelfs hun naam aan te passen aan de taal die bij de schutkleur hoort.

Zo ook in China. Zie (10) en (11) voor het Zionistische verbond tussen het Russische en Chinese communisme. Tijdens zijn bezoek aan China in 2013 bevestigde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat de Chinese en Joodse cultuur veel gemeenschappelijk hebben, hetgeen hij in een toespraak aangaf. 

“En nu voor de vleierij: de poging om te bewijzen dat Joden en Chinezen vleselijke zielsverwanten zijn, verenigd door gemeenschappelijke idealen en nobele aspiraties:  De Chinezen herkennen en omarmen gemeenschappelijke kenmerken tussen hun cultuur en de Joodse cultuur. Beide rassen hebben een grote diaspora ondergaan verspreid over de hele wereld. Beide leggen nadruk op familie, traditie en onderwijs. Beide beschikken over beschavingen die dateren van duizenden jaren terug. In Shanghai heb ik vaak te horen gekregen, met goedkeurend hoofdgeknik, dat ik simpelweg vanwege mijn etniciteit, intelligent, slim en gevat moet zijn.“ ”

Integratie hoofd en hart c.q westen en oosten
Het belangrijkste geopolitieke strijdpunt op Aarde is dus het controle verkrijgen over de grootste en meest grondstofrijke landmassa, namelijk Eurazië. Het geopolitieke schaakspel is er dan ook op gericht om dat te veroorzaken. De Pax Americana heeft nu haar 40 jaar geleden al geplande  dood gevonden in Afghanistan (HIER), waarna het bedrieglijke machtsvacuüm wordt ingevuld door communistisch China en neocommunistisch Rusland.

De eerder benoemde geopolitieke meesterschaakspeler Brzezinski, die de basis legde voor de dood van het Soviet-imperium in Aghanistan, gaf in een interview met het Franse magazine Le Nouvel Observateur in 1998 toe dat het vanaf 1979 financieel en militair steunen van zogenaamde islamitische terroristen in Afghanstan een geopolitieke achtergrond had. Hieronder een vertaald deel uit dat interview:

”Le Nouvel Observateur: En heb je ook geen spijt dat je toekomstige terroristen hebt geholpen door hen wapens en advies te geven?

Zbigniew Brzezinski: Wat is het belangrijkste voor de wereldgeschiedenis? De Taliban of de val van het Sovjetrijk? Enkele islamitische heethoofden of de bevrijding van Centraal-Europa en het einde van de koude oorlog? Vuilnis! Er wordt gezegd dat het Westen een mondiaal beleid heeft ten aanzien van de islam. Dat is onzin: er is geen wereldwijde islam. Laten we naar de islam kijken op een rationele en niet op een demagogische of emotionele manier.
Het is de eerste wereldreligie met 1,5 miljard aanhangers. Maar wat is de overeenkomst tussen het fundamentalistische Saoedi-Arabië, het gematigde Marokko, het militaristische Pakistan, het prowesterse Egypte en het geseculariseerde Centraal-Azië? Niets meer dan dat wat de christelijke landen verbindt…”
Bron

Brzezinski had dus een nogal innige band met de Taliban en de latere Al-CIAda (HIER).

Niets is toeval..!
Zoals ik hopelijk al voldoende duidelijk heb aangetoond is niets toeval en blijkt nu dat de zetten op het geopolitieke schaakbord een lange termijnplanning inhouden. Het is dus niet zomaar dat Afghanistan nu opnieuw is uitverkoren om als kerkhof voor een ‘wereldmacht’ te dienen. Tezamen met de vele andere chaos brengende ontwikkelingen in deze eindtijd, zal de dood van de Pax Americana een deel van het geopolitieke schaakspel blijken te zijn. Het rigide en mensonwaardig Chinese sociale krediet- en controlesysteem kan nu met behulp van alle daarvoor noodzakelijk technologische middelen aan de gehele mensheid worden opgedrongen. Daarmee krijgt de NWO een steeds steviger verankering in de menselijke maatschappij.

Zoals ik eerder in dit artikel al heb aangegeven is het Zionisme de bepalende factor in alle geopolitieke gebeurtenissen, om door de destabilisatie van alle natiestaten de Pax Judeïca voor te bereiden. Afghanistan speelde al eerder een belangrijke rol als belangrijke factor in de Oost-west handelsroute. De toenmalige zijderoute (HIER). Het moderne China heeft deze handelsroute weer in ere hersteld, maar noemt het nu het Belt and Road Initiative (HIER en HIER). Ook hierin speelt Afghanistan een cruciale rol (HIER).

Na het vertrek van de Amerikanen wordt het machtsvacuüm dat de Amerikanen in Afghanistan hebben achtergelaten nu ingevuld door China en Rusland. De betrekkingen tussen deze twee grootmachten en de Taliban worden nu al versterkt. De Taliban hebben zich inmiddels verzekerd van de controle over de lithium-voorraden in het land en zullen deze graag willen verkopen aan China en Rusland voor gebruik in hun elektronica-industrie (HIER). Daarmee wordt tevens de technische werking van de groeiende Big Brother verzekerd.

Meerdere overlappende realiteiten
Binnen de door steeds minder mensen algemeen aanvaarde werkelijkheidsbeleving zijn op miraculeuze wijze vele andere werkelijkheden verborgen, net zoals de matrushka-poppetjes uit meerdere gewaden bestaat. Hiernaast een afbeelding die dit eveneens laat zien. Ik ben benieuwd wat jij erin ontdekt door goed en met een intuïtieve blik te kijken..

Pax Judeïca
De Pax Americana is nu dus dood en maakt daardoor een geplande ruimte voor de volledige geboorte van de Pax Judeïca. Dat een klein land als het Zionistische Israël zo een wereldomspannende invloed kan hebben is natuurlijk heel opmerkelijk. Het heeft alles te maken met de ontwikkeling van het intellect binnen het Joodse volk. Een deel van dit volk heeft zich onderworpen aan satanische krachten, zoals ik dat in mijn vorig artikel ‘Mensheid lijdt aan massapsychose..!!’ (HIER) heb beschreven. Zij hebben de oorspronkelijk eenzijdige ontwikkeling van het rationeel/analytisch intellect, waarvoor de kiemen in Gondishapur zijn gelegd, opnieuw weten op te pakken en tot een anti-christeljk wapen weten te ontwikkelen.

Het opmerkelijke hieraan is, dat de Islam die oorspronkelijk ontstond om het eenzijdig doorschieten van het in de Academie Gondishapur getrainde intellect af te zwakken, door het kabbalistische Jodendom en haar aanhangers weer in haar tegendeel is omgevormd. Brzezinski als ultieme vertegenwoordiger hiervan heeft in de laatste zes decennia laten zien hoe het schaakbord hier een belangrijk metaforische rol in speelt. Dit alles om het Tijdperk van de Rede, waarvan de richtlijnen weergegeven zijn op de Georgia Guidestones, tot een volledig wasdom te kunnen laten komen.

Alle destructieve ontwikkelingen komen nu bij elkaar
Het begint nu langzamerhand duidelijk te worden dat alle destructieve ontwikkelingen, die al langere tijd gaande zijn, nu bij elkaar komen. Met als doel een zo maximaal mogelijke chaos tot stand te brengen, om daarmee de mensheid op de knieën te krijgen en te laten smeken om verlossing en de grote Verlosser die dit tot stand moet brengen. Daarbij is wat men economie noemt vanzelfsprekend de basis (HIER en HIER). Het Tijdperk van de Rede wordt gedomineerd door de Pax Judeïca. We staan nu aan de vooravond daarvan.

De vader/moeder van alle banken, de Bank for Interrnational Settlements (BIS) (HIER), werkt in dit kader stevig samen met het World Economic Forum (WEF) van Klaus Schwab c.s. Uit het artikel ‘How We Arrived at the Globalist Calls for a Great Reset’ (HIER) blijkt dat de huidige ontwikkelingen rond de Corona- en klimaat-psychose al sinds 2014 door hen zijn voorbereid. Ja, de goed getrainde rede kan goed beredeneren welke zetten er op het schaakbord Aarde gedaan moeten worden om het door hen gewenste resultaat te kunnen bereiken.

Tenminste zolang wij ons individuele leven als pion op dat schaakbord laten gebruiken. Inhoudende dat wij de verantwoordelijkheid voor ons individuele leven uit handen blijven geven aan door satanische krachten gedragen psychopaten. Hun agenda (21/2030) kan niet worden uitgevoerd wanneer we weigeren nog langer deel uit te willen maken van dit geesteszieke geopolitieke schaakspel en de verantwoordelijkheid voor het individuele leven zelf in handen nemen. Daarbij ons laten leiden door de liefdevolle geestelijke begeleiding in het hart. Dit zal ons een uitdrukking laten zijn van het Kosmische Hart. De Pax Judeïca zal geen graflegging in Afghanistan hebben, maar wel in ons door het kosmische hart geïnspireerde individuele hart.

Wereldbrand of individueel vagevuur
In het gelijknamig artikel uit 2015 (HIER) ben ik uitgebreid ingegaan op het verband tussen de toen al toenemende uiterlijk sociale chaos en de innerlijke chaos bij mensen. Door mijn eigen innerlijke bewustwordingsproces als uitgangspunt te nemen beschreef ik mijn zich versterkend besef van te leven in een levend alchemistisch aards laboratorium. Daarbij alle laagfrequente energetische patronen in het eigen innerlijk om te leren vormen tot sociaal voedende kwaliteiten. Dus het lood van de aardse levenservaringen om te vormen tot een geestelijk goud. Hieronder geef ik een citaat uit dat artikel weer:

”Wereldbrand of individueel vagevuur..?
De in intensiteit groeiende wereldbrand, die er nu aan het woeden is, confronteert de mensheid met haar collectief opgebouwde trauma’s uit het verleden. We kunnen dit mijns inziens als een spiegel zien van het individuele vagevuur waar ieder momenteel doorheen gaat. En waarin een ieder geconfronteerd wordt met de eigen trauma’s uit het verleden. Deze als onzuiverheden in ons leven van nu doorwerkende zaken, die de basis van het ego zijn gaan vormen, mogen we nu met het vuur van een door ons werkende hogere wil gaan verbranden. Om daarna als een feniks uit de as te herrijzen.

 Het zal in de komende tijd dan ook zeker aankomen op het leren belangeloos met elkaar samen te werken. Het belangeloos beschikbaar stellen van de eigen kwaliteiten ten behoeve van het geheel, de gemeenschap waarin men verkiest te leven, is daarbij een essentiële voorwaarde.”

Er is dus heel wat innerlijk opruimingswerk aan de winkel. Maar er komt daarbij een moment waarop dit moeiteloos zal gaan. Twijfel is op deze weg de grootste blokkade. Dus twijfel niet langer aan de eigen kracht en vertrouw op het innerlijk weten.

 ‘Geloven is Twijfelen aan het zeker Weten!’

 – Spirits in the Material World – The Police (1981) –

Ach, gij mens

https://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/Gedicht-Willem-Arend.mp3

 

Arend Zeevat

29 augustus 2021

5 gedachten over “Ondergang Afghanistan: op geplande herhaling..!

 1. Arend.
  Vanmiddag zag ik op het nos nieuws demissionair minister Kaag en zij had het erover dat zij richting Afghanistan ging om het terug halen van mensen met de Nederlandse nationaliteit en mensen die Nederlandse militairen daar hebben geholpen zoveel mogelijk door te laten gaan.
  Daarvoor heeft ze ook hulp/toestemming van andere landen nodig zoals China en de Russische federatie zei ze.Na het lezen van jouw artikel gaat het dus niet om het terughalen van mensen maar meer om samen met de Russen en chinezen afspraken te maken van hoe verder om tot die NWO te komen en meer BIG BROTHER in het leven te roepen ter controle van iedereen.Heb ik dat goed begrepen of zit ik er helemaal naast?

  1. Dat zou maar eens kunnen Arnold. Voor de bühne wordt er meestal een andere uitleg gegeven voor dit soort ontmoetingen, dan waar het in de kern van de zaak om gaat. Maar kijken hoe dit in de praktijk zichtbaar gaat worden.

  2. https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/30/politie-wil-opsporen-met-flitsfoto-a4056585
   Net als in China willen ze steeds meer gebruik maken van gezichtsherkenning onder de drogreden voor uw eigen veiligheid.Nooit of zelden wordt gevraagd aan de burgers wat zij daarvan vinden wat natuurlijk logisch is omdat velen weten wat ze met gezichtsherkenning allemaal kunnen en doen in bv China.Doet u iets wat de staat niet bevalt en staat uw gezicht op foto dan worden net als bij mensen die zich niet laten vaccineren ivm corona allerlei zaken ontzegd.Vreemd is dat wel natuurlijk wanneer letterlijk in de grondwet en de Europese rechten van de mens staat dat iedereen over zijn/haar eigen lichaam mag beslissen.Dwang door mensen “te straffen” wanneer ze dat doen lijkt mij dan ook de wet overtreden door de staat zelf.Nederland hangt vol met camera’s zogenaamd voor de veiligheid maar waarom hebben ze dan alle politiebureau’s in dorpen en steden voor een groot deel laten vervallen/geschrapt? Droegen die dan niet bij aan de veiligheid? Voor de kosten besparing kan het niet geweest zijn want handhavers en BOA’s moeten ook betaald worden en zij rijden ook vaak in nieuwe auto’s die ze niet voor niets krijgen.

 2. Arend hoi 🙂 een afbeelding,meerdere overlappende realiteiten, voor mij waarheid om dat ik het, ze zie. Maar als ik zou beschrijven wat ik zie, is voor de meeste mensen ongelooflijk, maar ha wat ben ik blij dat ik het zie. 🙂

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.