Advertentie

Het kan een hele klus zijn..


x

x

Het kan een hele klus zijn..

2019 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Tegenstellingen.. Het leven in een maatschappij vol gepolariseerde tegenstellingen kan een hele klus zijn. De vele verleidingen en misleidingen, waar we in de buitenwereld aan blootgesteld worden, vragen een intense zoektocht om er een juiste verhouding toe te vinden. Die tegenstellingen dragen de verleiding in zich om er in verloren te raken. Ze benadrukken dat we met ons driedimensionale bewustzijn leven in een dualistische ‘werkelijkheid’, die zo betoverend echt schijnt dat het de enige ware werkelijkheid lijkt te zijn.

Gaande de weg van verheldering en groei naar Licht en Liefde kan en zal duidelijker worden, dat achter iedere schijnbare werkelijkheid, een nog grotere ware werkelijkheid schuilt. Achter iedere schijnbare waarheid schuilt een nog grotere werkelijke waarheid. Dit geldt ook voor de kant van de leugen. In dit artikel kies ik er echter voor om mij eens niet met de leugenkant bezig te houden.

Steeds meer mensen zijn aan het ontwaken en doorzien steeds meer leugens, zowel in zichzelf als in de buitenwereld. Met het benoemen van het onderscheid tussen binnen- en buitenwereld benoem ik tevens de grootste leugen, waar velen zich door laten misleiden. Er is namelijk helemaal geen onderscheid daartussen! Beiden zijn dus een geheel!

Resonantie
Want in de ‘buitenwereld’ trekken we datgene aan wat resoneert met onze ‘binnenwereld’. In die zin zijn beiden dus één. Dit in te hebben gezien en ten volle te hebben doorleefd, maakt duidelijk dat de vermeende aan ons voorgehouden ware werkelijkheid, één grote misleidende illusie is!

Een illusie die ons voor een langere tijd gevangen kan houden, daarmee heel ongelukkig kan maken en het lijden in stand houdt. Het versplintert de beleving van wie wij als mens in diepste essentie zijn. Het is de in het onderbewuste van de mens gewortelde diep gevoelde behoefte aan zekerheid, de daarmee samenhangende wil tot controle, die zelfs de als ongelukkig ervaren dualistische werkelijkheidsbeleving in stand wil houden.

Verlang van niemand iets in enig opzicht,
Laat iedereen geheel zijn eigen wezen,
gij zijt door een of ander veemgericht
toch niet tot rechter uitgelezen?

Doe stil uw werk en laat de wereld
slechts delen in uw vrede,
en koester geen verwachtingen
van iets of iemand hier beneden.

Christian Morgenstern

(Duits dichter (1871-1914))

Zekerheid/controle willen of overgave
Het opgeven van zekerheid, controle willen hebben en het oefenen van een onvoorwaardelijke overgave aan wat er is maakt kwetsbaar. Die onbewust beleefde kwetsbaarheid kan de angst doen ontstaan overgeleverd te zijn aan krachten die niet te controleren en/of sturen zijn. Het je durven laten raken door wat het leven je te schenken heeft vraagt moed, een enorme moed.

Geraakt durven worden door Schoonheid, Waarheid en Liefde is echter de essentie van het mens zijn. Het zijn de richtingaanwijzers ernaar. Het leven is een dynamisch creatieve expressie van een geestelijke scheppingskracht, die op een zuivere manier en onbelemmerd door ons heen wil werken. Als mens mogen we dat waarnemen en deze uiting van onvoorwaardelijke Liefde in een steeds doodser wordende aardse realiteit be-leven. We mogen het dus verlevendigen.

Als de angst overheerst kunnen moed en angst niet tegelijkertijd naast elkaar bestaan. Ze kunnen en mogen wel beiden bestaan, wanneer moed de leidsman is bij het in de ogen durven kijken van de angst. Als moed gebaseerd is op een onvoorwaardelijk vertrouwen in de goedheid van het scheppende leven in het universum, zal de angst in het licht van een helder Bewust ZIJN een illusie blijken te zijn en oplossen. In het artikel ‘Liefde op zoek naar zichzelf’ (HIER) heb ik daar het volgende over geschreven:

Vertrouwen en overgave
Het blijkt dus dat overgave en vertrouwen de enige remedie zijn tegen het gif van de angst. Vertrouwen in en overgave aan de onvoorwaardelijke Liefde, die op aards niveau misschien niet zo gemakkelijk te ervaren is en/of onmogelijk wordt gemaakt om die te ervaren. Maar even weer de tekst van Rudolf Steiner over vertrouwen:

“Wij moeten uit de ziel weren, alle angst en vrees die op de mens afkomt vanuit de toekomst.

Wij moeten kalme helderheid verkrijgen, in alle gevoelens en gewaarwordingen omtrent de toekomst. Wij moeten met volstrekte gelijkmoedigheid uitzien, naar alles wat ons tegemoet zal komen. Wij moeten steeds bedenken dat, wat er ook komt, ons gegeven is door een wereldleiding vervuld van wijsheid. Dat is het wat wij in onze tijd moeten leren, te leven vanuit een vertrouwen, zonder een enkele bestaanszekerheid.

Het vertrouwen in de altijd aanwezige hulp in de Geestelijke Wereld. Waarlijk iets anders is in deze tijd niet mogelijk, willen we de moed niet verliezen. Laten we ons daarom geducht scholen en streven, naar het Ontwaken van ons Innerlijk!”

Kwetsbaarheid
Ik heb het thema kwetsbaarheid en kracht al in meerdere artikelen uitgediept, waaronder het op deze site in 2015 gepubliceerde ‘Wereldbrand of individueel vagevuur’ (HIER). Onder dit artikel plaatste David de volgende reactie, die ik als de essentie beschouw van waar ik het hier over wil hebben.

“Ik herken veel van wat Arend schrijft. Voelde mij ook altijd een buitenstaander. Ben nu 55 en heb zowat mijn hele leven gezocht naar antwoorden. Het antwoord wat ik uiteindelijk heb gevonden en mij rust geeft is dat IK toeschouwer BEN van dualiteit en van realiteit. Als toeschouwer sta ik los van beiden en neem alles zonder oordeel waar. Gedachten, emoties, handelingen en al wat langs komt mag er zijn. Ik zie pijn en frustratie. Ik zie onzekerheid, angst en hopeloosheid en neem waar dat ik ook dat niet ben. Ik zie de vreugde en blijheid, de hoop en het geloof en ik zie dat ik ook dat niet ben. Wie ik ben? Ik ben eindeloos, oneindig vrij. Net als jij.”

Versterken van de moedkrachten
De hierboven weergegeven reactie van David laat zien waar het om gaat. Waarnemen van wat er gebeurt, zonder zich daarmee te identificeren en/of het te be- of veroordelen. Het is en mag er allemaal zijn. Met een in zichzelf gegrond Bewust ZIJN ben je de waarnemer van alle fenomenen.

De kunst is dus om datgene wat je waarneemt ten volle te beleven, zonder je ermee te identificeren. De fenomenen spreken zichzelf in het eigen bewuste ZIJN uit en kunnen daarna los worden gelaten. Dit vanuit de houding dat het door een wijze geestelijke kracht aan ons wordt getoond om er van te leren.

Er zijn meerdere manieren om het zuivere in zichzelf gegronde bewuste ZIJN te ervaren. Eén van de belangrijkste is het verstild in het hier en nu ZIJN. Als er niets meer is waar het ego naar kan grijpen als in stand houdende steun voor zichzelf, dus ook geen verleden en toekomst, dan kan het niet anders dan zich overgeven aan wat er is. Het kan hetgeen zich aan fenomenen voordoet niet meer manipulerend controleren.

De ware essentie van het  goddelijk wezen in jezelf zal dan worden ervaren. Men kan dit doen door regelmatig te mediteren, waardoor men innerlijk stil wordt. Wanneer deze innerlijke stilte wordt ingebracht in het dagelijkse leven zal dat leven zich als een schouwtoneel laten ervaren. Een schouwtoneel dat men als getuige waarneemt. Dit is wat David ook in zijn hiervoor weergegeven reactie benoemt.

De geestelijk tegenstrevende krachten, die gedurende de menselijke evolutie zich meester hebben getracht te maken van het menselijke onderbewustzijn, hebben als taak de mens te stimuleren om de individuele moedkrachten te ontwikkelen om hen te weerstaan. Door een diepe meditatieve introspectie van het eigen innerlijk kan een vrijmakende beweging ontwikkeld worden. Angst in welke vorm dan ook is de grootste belemmering voor een verdere ontwikkeling en verruiming van het bewust te ZIJN!

Voorbij de angst en dualiteit
Wanneer de illusionaire en belemmerende kracht van de angst is doorzien, kan men de ziel openen voor een onvoorwaardelijk vertrouwen en Liefde.  Zij schenken als een soort van innerlijke routeplanner de richtlijn voor het leven.

In het artikel ‘Eenheid in individuele verscheidenheid’ (HIER) heb ik de uit India komende levensbeschouwing van het non-dualisme benoemd. Sinds ik dat artikel heb geschreven is mijn innerlijke ontwikkeling stormenderhand verder gegaan. Wat ik hiervoor heb beschreven begin ik in mijzelf steeds meer te ervaren.

Wanneer men in de fortuinlijke omstandigheid verkeert iemand te ontmoeten, die met de essentie van het eigen wezen resoneert kan men in een veilige en geborgen sfeer elkaars mooiste aspecten naar boven helpen halen. Tevens kan men elkaars pijn helpen helen. Dat dit mogelijk is heb ik in het artikel ‘Vrijmakende relaties’ beschreven (HIER). Zelf ervaar ik dit in de ontmoeting met een fantastisch mooi mens in vrouwengedaante. Er is ruimte en de mogelijkheid om de diepere aspecten van de vrijmakende en vrijlatende liefde te leren kennen, door het stiller te laten zijn in mijzelf.

 

Overwin!

Elke stond,die gij zegevierend overwint:
troost u, dat gij tot het volle pond
hem in uw nieuwe leven opgenomen vindt.

Elke schande, elke  smaad,
elke smart en ieder lijden,
zal, zo gij ze juist verstaat,
u steeds hoger leiden.

Zonder erfschuld zult gij fonkelen,
uw nageslacht opnieuw tot zegen,
ontelbaar velen in het donker
wijst een overwinnaar zonnewegen.

Christian Morgenstern

Het gevangen zijn in de dualiteit roept, door haar veroorzaken van afscheiding, angst op! De sterke neiging om zich onbewust met één van de duale principes te identificeren doet de verbinding met het geheel verliezen. Het is juist de verbinding met het geheel die de innerlijke zekerheid schenkt, die men nodig heeft om zichzelf krachtig als puur bewust ZIJN te kunnen ervaren. Vol vertrouwen  en overgave kan men zich dan openen voor het wonder der Liefde.

Eurythmics – Miracle of Love

Evolutie
Evolutie van de mens is alleen mogelijk als alle destructieve op afscheiding gebaseerde tendensen zijn omgevormd en opgegaan in een liefdevolle ontwikkeling. De ‘weg’ van het dualisme loopt uiteindelijk dood in een zelfdestructieve spiraal. We kunnen allen helpen ‘De neerwaartse spiraal van het kwaad te doorbreken’ (HIER en HIER).  Wanneer men zich niet meer identificeert met het dualistische denken (zwart/wit-denken) en men ook het op de tegenstelling van antipathie en sympathie gebaseerde gevoelsleven overstijgt, kan een ieder op individueel niveau tot een eenheidsbeleving komen. Dit is de mooiste en meest krachtige bijdrage aan de verdergaande evolutie van de mens. Een bijdrage die weliswaar een hele klus is om te klaren, maar alleszins de moeite waard en uiteindelijk noodzakelijk is..!

Evolutie

Wat zich eens van U heeft losgemaakt,
heeft zich nog nauwelijks in zijn eigen aard herkend,
of het verlangt weer terug te keren tot zijn element.

Het voelt zich zelf, maar óók in ballingschap geraakt,
en is vervuld van heimwee naar de schoot van zijn ontstaan…
Vóór hem staat echter nog onafgewend, onbuigzaam
zijn lot als mens, in de aenonen werkzaam!

Christian Morgenstern

Juist in onze tijd, waarin het proces van wakker worden zich steeds krachtiger en in grotere omvang manifesteert, kan ieder een wezenlijk verschil maken.

Als nog nooit tevoren

Als nog nooit tevoren
ben ik nu mijn verleden verloren
Zonder mij in dualiteit te verliezen
Weet ik voor de Liefde te kiezen

Zij heeft mij al zoveel gegeven
Waaronder een liefde voor het leven
Levenslust, humor en ware liefde te ervaren
Verlangde ik naar in lange woelige jaren

Ik voel me een gezegend mens
En ontvang meer dan ik wens
Liefde te delen
Helpt mij mezelf te helen

Liefde is een goddelijk geschenk
Dat ik in mijn hart gedenk
Het heeft me mijzelf geschonken
Mij in eenheid beklonken

In La’kech ala k’in
Is mijn hernieuwde levenszin:
‘Ik ben de andere jij’
Samen op weg naar een liefdevol wij

Levend ZIJN in het eeuwige moment
Is alles dat er is gekend
Tijd en ruimte vloeien zonder namen
in Liefdesschoot tezamen

Arend Zeevat
(17 maart 2019)

 

The 5th Dimension The Heaven of NOW

Wees jezelf, dan ben je nu op je mooist!

Arend Zeevat

17 maart 2019

14 gedachten over “Het kan een hele klus zijn..

 1. Arend vooral dit spreekt mij aan en ik citeer een stukje uit jouw artikel.
  Gaande de weg van verheldering en groei naar licht en liefde kan en zal duidelijker worden ,dat achter iedere schijnbare werkelijkheid,een nog grotere werkelijkheid schuilt.(einde citaat).
  Eigenlijk komt het erop neer dat je schrijft dat niets is wat het lijkt en daar ben ik het wel mee eens en daarom geef ik graag een voorbeeld van wat er nu naar mijn mening gebeurd in Nederland en Europa.
  https://nos.nl/liveblog/2276959-forum-voor-democratie-grootste-wat-betekent-het-voor-de-eerste-kamer.html
  Niemand die het al weet behalve zij die aan de top van Forum voor Democratie staan zoals Thierry en dhr Hiddema.
  Op TV en in de media (MSM) staat het vol met uitleg die zij aan de uitslag geven en die luidt soms dat De VVD nog steeds de grootste is en dat het verlies voor hen wel meevalt.
  Anne Marie Jorritsma zei dat ook en velen met haar zeggen dat de VVD nu wel samenwerking met Forum moet zoeken.
  Vervolgens zien we dan afbeeldingen van de eerste en tweede kamer waarop gekleurde poppetjes te zien zijn om duidelijk te maken hoe het is of kan worden.
  In mijn ogen is dat allemaal Bull shit en kan het heel anders uitpakken maar ik kan er natuurlijk volledig naast zitten daarom is het ook alleen maar mijn mening.
  Ik ga nog steeds uit van wat de protocollen van Sion aangeven dat alles gecontroleerd gebeurd en daarom denk ik dat dat hier ook het geval kan zijn.Ook heeft een andere reageerder hier wel eens geschreven dat wanneer kiezen daadwerkelijk verandering teweeg zou brengen kiezen allang verboden zou zijn.
  De meeste mensen denken nu dat er grote veranderingen gaan gebeuren en velen zullen niet treuren om het feit dat de VVD nu minder te vertellen zal hebben en meer met andere partijen zal moeten gaan samenwerken.
  Hiddema heeft al laten weten dat hij verbinding zoeken met andere partijen een trucje vind van andere partijen waar hij niet intrapt.
  Ik denk dat Hiddema en Thierry niet vergeten zijn wie hen eerder hebben tegengewerkt en/of gehoord hebben en nu denk ik dat ze daar de rekening voor zullen presenteren.
  Thierry zou ook gezegd hebben dat hij pas met de VVD wil zaken doen wanneer drie prominenten opstappen en dat gaat natuurlijk niet gebeuren.
  Ook zou Thierry gezegd hebben dat hij het liefst zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen zou willen en dat gaat denk ik eerder gebeuren.
  Op het kaartje waar in kleur wordt aangegeven waar mensen voor FvD hebben gestemd kan men duidelijk zien dat zowat heel Nederland bedekt is en de uitslag van nu kan een indicator zijn dat wanneer er nu landelijke verkiezingen zouden komen FvD nog groter zou kunnen worden vooral als mensen zien dat de VVD weggestuurd wordt.Dit kan de kans zijn dat Fvd de grootste wordt in de landelijke politiek.
  Macron in Frankrijk kwam uit het niets en is nu de baas in Frankrijk wat mogelijk te vergelijken is met de opkomst van FvD die nu ook van niets ineens veel zetels hebben.
  Nu heb ik ook ergens gelezen dat het eerst zou het lijken dat het beter wordt waarna de echte klap pas komt en dit zou wel eens de inleiding kunnen zijn.
  Tijdens de debatten voor de verkiezingen meen ik ook gehoord te hebben dat Thierry Baudet niet tegen het gebruik van Roud-up is terwijl dat toch kankerverwekkend is en een product van een multinational ook al zijn de aandelen van dat bedrijf nu gekelderd.
  https://nos.nl??artikel/2276888-aandeel-bayer-daalt-hard-na-verloren-roudup-zaak.html
  GroenLinks Klaver heeft ook gesproken dat hij de VVD aan de belofte zal houden ivm die klimaatdoelstellingen.
  Wanneer dan de VVD weg zou zijn door eventuele nieuwe verkiezingen is dat gelijk van de baan.
  FvD wil af van die duizend miljard en nu denk ik dat dat ook gaat gebeuren maar nog belangrijker is dan natuurlijk dat de Co2 belasting voor grote bedrijven ook meteen van de baan is.
  Dan nog iets over de EU Op voorstel van Juncker zijn de christendemocraten van Orban z,n partij uitgeloten voor deelname aan gesprekken.
  Orban vaart een eigen koers en neemt maatregelen tegen immigranten omdat de EU dat niet doet en dat is al een doorn in het oog van de EU natuurlijk maar ook zouden in Hongarije posters geplakt zijn waarop Orban zegt dat Juncker immigratie steunt en daarom heeft dat geleid tot uitsluiting. Het geeft maar weer eens aan dat de wil van Juncker wet is en tegenwerking bestraft wordt en al die schoothondjes binnen de EU vinden dat kennelijk wel goed.Alleen vraag ik me af wat er dan gaat gebeuren wanneer Thierry baudet ook maatregelen neemt om immigratie tegen te gaan omdat de EU dat niet doet? Tijdens de debatten had Thierry het er toch over om eventueel in samenwerking met andere landen een vloot uit te laten varen om ter plaatse migranten tegen te houden want dat zal dan mogelijk ook tegen het zere been van de EU zijn.

  1. Wat ik eigenlijk zeg is het volgende korter samengevat.
   We weten dat Macron en zelfs Hitler uit het niets ineens aan de macht waren.
   FvD is eveneens vrij nieuw en ook uit het niets gekomen.
   Vooral wat Hiddema zegt over andere partijen die naar verbinding op zoek willen gaan wat hij helemaal van de hand wijst zou kunnen duiden dat ze naar landelijke verkiezingen toe willen en wanneer dan FvD de grootste wordt dan kunnen ze net als nu de VVD doet hun agenda uitrollen.
   We weten ook dat FvD een multinational geen strobreed in de weg zal leggen ivm Round Up en ook wanneer die milieu plannen van tafel gaan dat de Co2 belasting voor vooral ook multinationals zal vervallen.
   De manier van een dictator is meestal dat ze eerst geven wat het volk wil om vervolgens hun agenda uit te rollen.
   Stel dat voorgaande gaat gebeuren dat er landelijke verkiezingen komen en FvD inderdaad de grootste wordt terwijl zij mogelijk aangestuurd worden door hen achter de schermen dan zijn zij gelijk de baas in Nederland en kunnen ze gewoon hun gang gaan.
   Het is toch duidelijk dat veel voorgaande regeringen stapje voor stapje hebben bereikt wat tot nu toe is bereikt en veel sloot telkens ondanks verschillende regeringen op elkaar aan?
   Wat als FVD zich mooier voordoet dan ze echt zijn? Pim Fortuin is niet voor niets dood geschoten omdat hij echt verandering wilde en nu kunnen we alleen maar hopen dat FvD oprecht is maar het zou ook wel eens voor een lelijke verrassing kunnen zorgen.

  2. Arnold 2 :
   U raakt heel wat problemen aan in Uw reacties. Ik ben akkoord met U dat de Protocollen de “blauwdruk” zijn van wat er zich afspeelt…en nog zal afspelen. Nergens in de politiek en in de MSM lees of hoor ik een verwijzing naar deze Protocollen. Idem voor de immigraties, ik zie deze eerder als georganiseerde invasies. Ook hier is de blauwdruk het Coudenhove Kalergi plan. Dit blijft ook onvermeld. De rol van de Europese Unie.. als instrument in handen van de occulte machten achter de NWO. Ook deze NWO wordt niet vermeld. De “klimaatproblematiek” met agenda 21- 30 van de UNO is ook een instrument in handen van de machten achter de NWO… dit aspect blijft ook in het duister. De rol van de RKM … uit The City… in tal van problemen.. is niet de minste vermelding waard…!! enz…enz….Ik stel mij dan ook de vraag hoe men tal van problemen zou kunnen aanpakken (=nog niet oplossen) als men het niet aandurft om de juiste en volledige diagnose te stellen van de kankers….. als men het niet aandurft om de verborgen agenda’s op tafel te gooien… als men het niet aandurft de maskers af te rukken…. Zachte heelmeesters maken immers stinkende wonden. Ik zie hier dan ook een mengeling van bangheid en lafheid. Een recent schoolvoorbeeld is N.Z. met Christchurch. Niemand van de politiek, waar dan ook, durft het aan te zeggen wat daar werkelijk gebeurd is. Ik hoop echter het beste voor Thierry Baudet.. maar ik vrees dat het niet gemakkelijk zal zijn. Ik vrees vooral de geïnfiltreerde mollen… dit is de laatste jaren een bekend verschijnsel geworden in de zo gezegd rechtse en nationalistische partijen. De belangrijkste vaststelling na de verkiezing is m.i. de versplintering… van het partijlandschap. Dit is de ideale toestand voor de verborgen elites aan de top van de piramide om via een verdeel en heers principe hun verborgen agenda’s door te voeren… en dan kom men terecht bij de problemen die U regelmatig aankaart… en die m.i. alleen kunnen verklaard worden door corruptie en chantage, of gewoon “(hoog)verraad”.

  3. Sub Rosa.
   U zult ook weten dat zij te werk gaan als volgt:Ze hebben een doel wat ze willen bereiken en dan is de manier om dat te bereiken het volk achter zich te krijgen en dat doen zij door het te laten lijken op verbetering voor het volk terwijl het vaak juist het tegenovergestelde is.
   Nu is Thierry Boudet als grote overwinnaar uit de bus gekomen omdat hij precies die punten heeft benoemd waar het lager en middel betaalde volk problemen mee heeft en daarom zijn velen nu blij en verwachten ze dat Thierry Boudet verbetering zal brengen in hun persoonlijke situatie en eventueel ook iets doet aan bv vriendjes politiek en corruptie.
   Hoe het uitpakken zal is nog afwachten want dat zal de toekomst uitwijzen,maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat het allemaal een lokkertje is geweest om de grootste partij te worden. Het grootste lokkertje is natuurlijk geweest die 1000 miljard waarvan men op voorhand kan weten dat het volk dat niet wil en in zijn promotiefilmpjes heeft hij daarop ingespeeld door te zeggen dat dat per gezin tienduizend Euro of meer zou gaan kosten waarvan ze weten dat de mensen daar niet op zitten te wachten en daardoor kon hij weten dat hij veel kiezers naar zich toe zou trekken vooral ook door het benoemen van de immigratiepolitiek waar hij ook iets aan wil doen.
   Wanneer hij echt dergelijke problemen gaat aanpakken ben ik bang dat hij net als Pim Fortuin moet vrezen voor zijn leven,maar voor hetzelfde geld maakt hij gewoon deel uit van de elite en hoort het gewoon bij hun tactiek.(Hierbij moet ik ook denken aan zijn houding eerst door vrij gematigd en netjes te handelen maar nu zie ik toch steeds meer een verharding in zijn praten en handelen en ook de overeenkomsten met de PVV vallen mij op).Gisteren hoorde ik dat hij het woord Boreaal zou hebben gebruikt wat ook weer op twee manieren uitgelegd kan worden maar belangrijker is dat het ook een term is die in extreem rechtse hoek wordt gebruikt.Volgens Thierry bedoeld hij dat het te maken heeft met zeg maar licht dat over Noord Amerika en Europa zou schijnen.
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Boreaal_(politieke_term) Wanneer u onderaan bij de blauwe lettertjes 4 aanklikt krijgt u te lezen dat hij een toespraak heeft gehouden in ik meen 2017 waar hij uitleg geeft en ook zijn standpunten duidelijk maakt.Opvallend was dat hij aangaf dat hij de NPO maar niets vind.

  4. En dan nog iets.
   Is het niet vreemd dat de VVD eerst 2 miljard door dividendbelasting afschaffing aan de rijksten wil geven en ineens als een blad aan de boom naar de andere kant omslaat en ineens de rijksten wil belasten met de Co2 heffing?
   Eerder moest de VVD toch niets van al die groenen weten?
   Mogelijk was dit de voorzet waarop FvD de kans kreeg de grootste te worden.
   De EU is mogelijk aan het omvallen en teveel is al naar buiten gekomen vooral ook vergelijkingen met nazi Duitsland doen de EU geen deugd.
   Dat brengt mij bij de Nexit want Thierry heeft gezegd dat hij de EU wil verlaten.
   Wanneer de EU inderdaad zijn langste tijd heeft gehad dan willen de elite toch macht in Europa houden en dat kunnen zij nu doen door net als eerder in Frankrijk Macron als premier van dat land aan te stellen en mogelijk doen ze dat in Nederland door Boudet aan te stellen.Hoe langer ik erover nadenk hoe meer ik ervan overtuigd raak dat het niet klopt.
   Buma van het CDA heeft dat niet in de gaten want die kon gewoon boeken schrijven terwijl een politicus dag en nacht politiek behoord te bedrijven want politiek is geen baan van 9 tot vijf.Dat boek had hij later als hij geen politicus meer is ook kunnen schrijven.
   Dan hebben we die snotneuzen als Klaver en Jetten die alleen popiejopie gedrag vertonen en al helemaal niet doorhebben wat er gebeurd.
   In de protocollen staat ook dat de politiek veranderd is in praatarena’s en daar maken zij gretig gebruik van.Dagelijks zien we politieke mensen op tv in PRAATPROGRAMMA’S en terwijl ze dat doen zijn ze NIET bezig met het land besturen.In de kamer zelf zien we dat ze meer met GSM toestellen of tablets bezig zijn dan fatsoenlijk bezig zijn met politiek bedrijven en daardoor zijn ze een makkelijke prooi.Wie was het ook alweer die zei dat ze een stelletje slapjanussen of sukkels waren?

  1. Marcel heeft het over lachen en de rijksten der aarde die dusdanig veel hebben dat het niet te verdedigen is hoe zij daaraan gekomen zijn.Zij zijn het wel die de dienst op deze wereld uitmaken met al hun handlangers erbij wat mogelijk is doordat wij hen dat toestaan.
   Marcel heeft ook gezegd dat deze wereld een paradijs kan zijn ipv van de hel die het nu voor velen is wat ook alleen maar kan omdat wij het toestaan.
   Mijn mening is dat velen de signalen niet zien die aangeven dat we verkeerd bezig zijn en al helemaal wordt niet gezien welke signalen er gegeven worden die wel naar een paradijs voor iedereen kunnen leiden.Zolang wij mensen over ons laten regeren die nooit genoeg hebben en alleen eigenbelang en uiteindelijk heerschappij over alles en iedereen nastreven zal er niets ten gunste van iedereen veranderen.
   De lach bij veel mensen is verdwenen en ingeruild voor rimpels in het voorhoofd omdat mensen dagelijks bezig zijn met zich zorgen te maken ipv een leven te lijden zonder zorgen wat hun vrijheid ernstig beperkt heeft.Dit kan alleen omdat wij allen de “leiders” toestaan hun op eigen belang en hebzucht gestoelde beleid uitvoering te geven.
   In een maatschappij waar alles snel moet gaan (meestal voor winst voor een kleine groep) terwijl gelijktijdig bureaucratie een enorm traag en vaak overbodig instrument in handen van de beleidsmakers/sters is zal alles ontwricht worden omdat dat tegenwerkende krachten zijn.
   Rechters klagen nu over te hoge werkdruk en vinden dat de digitalisering te langzaam verloopt waardoor ze nog met fax zouden moeten werken wat dan volgens hen de achterstanden veroorzaakt en dat is natuurlijk onzin (is mijn mening). Wanneer ik bv lees dat in de zaak Holleeder meer dan 500.000 bladzijden in het dossier aanwezig zijn is dat gewoon kolder.Regeltjes volgen en niet meer logisch nadenken heeft ook geleidt tot de vrijlating van de aanslagpleger op die tram in Utrecht en dan kunnen ze wel proberen naar buiten toe de indruk te wekken dat het een terroristische daad geweest zou zijn of een daad met een terroristisch motief maar hij of zij die hem hebben laten lopen zijn en blijven de eerst verantwoordelijken.Door telkens te benoemen dat bij bijna elke aanslag terrorisme een rol zou spelen kan dat juist haat tegen een bepaalde bevolkingsgroep aanwakkeren omdat de meeste terreur vanuit islamitische hoek komt,althans dat willen ze ons kennelijk doen geloven.Vreemd is ook dat het een tijd stil is geweest en nu ineens zijn er overal aanslagen die wederom te maken zouden hebben met terrorisme.
   https://nos.nl/artikel/2277320-meer-dan-honderd-doden-bij-aanval-op-herdersdorp-in-mali.html ook hier zou Al Qaida een rol hebben gespeeld.
   Wat ik me afvraag is wie er nu meer angst zaait de regeringen zelf of de aanslagen?
   Ook staat er nu een artikel bij nos.nl over de strijd China vs Amerika ivm zeg maar een digitale oorlog.Ook hier wordt nooit de vraag gesteld of dat digitaliseren geen halt toegeroepen moet worden maar zijn het meestal juist de overheden,banken en dergelijke die dit iedereen door de strot duwen of we nu willen of niet.
   Internet bankieren is niet veilig,er zouden aanvallen vanuit het buitenland zijn,door te hacken komen gevoelige gegevens in verkeerde handen terecht vandaag bij WNL op zondag zag ik een dame die deel uitmaakte van een cyber commando die dan misbruik zou moeten tegengaan enz maar wanneer al dat digitaliseren zo gevaarlijk is waarom stoppen we daar dan niet mee?Geen pinpas maar cash dan ben je baas over je eigen geld en niet de banken,gewoon weer een loonzakje met loonbriefje om te voorkomen dat verkeerde lieden uw financiële gegevens in handen krijgen en u daarmee kunnen dwingen aan hun eisen te voldoen,geen medische gegevens meer op straat of in verkeerde handen minder moeilijk gedoe,gewoon weer simpel op de ouderwetse manier wat bewezen wel werkt.

  2. Beste broer arnold 2 ,misschien is zwijgen en minder breedsprakigheid over zaken al hier gemeld, een manier om eigen angst in de ogen te kijken, iets voor jou? hartegroet

 2. Boeddhistische Metta Sutta:

  Metta Sutta

  Mogen alle wezens gelukkig en veilig zijn,
  mogen ze van heil vervuld zijn.

  Wat voor levende wezens er ook zijn,
  zwak of sterk,
  lang en groot,
  middelgroot of klein,

  aanschouwd of niet aanschouwd,
  dichtbij verblijvend of veraf,
  geboren of nog niet geboren,
  mogen alle wezens, zonder uitzondering, gelukkig van geest zijn

  Evenals een moeder haar enig kind
  zal beschermen met haar eigen leven,
  zo ontwikkele men een grenzeloos hart
  uitgaande naar alle wezens.

  Men late zijn gedachten, vervuld van onmetelijke liefde,
  de gehele wereld doordringen,
  in alle richtingen, onbelemmerd,
  zonder enige afkeer, zonder enige vijandigheid.

  Of men nu staat, loopt, zit of neerligt,
  zolang men wakker is,
  ontwikkele men deze indachtigheid.
  Dit is, zo wordt gezegd, het hoogste gedrag hier.

  de Boeddha

 3. Nooit zul je een partij de troon zien beklimmen als dit geen goedgekeurde club is.
  Allemaal zijn ze gefilterd. Toen wij als aspirant partijtje, Vrede en Recht begonnen aan de 36 steden toer om mensen te informeren over het op handen zijnde verdrag met de Oekraine, was het ook de FvD die tegen dit verdrag was.
  Ze zijn net als V&R tegen de huidige EU constructie. Even voor de goede orde; niet tegen een Europese samenwerking!!!
  Maar afgezien van een redelijk aantal pluspunten, dienen ze de agenda anders waren ze er nooit. Heeft u ooit wel eens gehoord van vrede en recht als partij? Nee hè! Want wij dienen de agenda niet.
  Het is de achterliggende agenda die steeds wint. En dan maakt het niet uit wie de verkiezingen wint.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.