Advertentie

Zijn of ‘niet-zijn’..??x
x

Zijn of niet zijn?

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Pijnloos of pijnvol leven? De titelvraag boven dit artikel lijkt misschien de grijs geciteerde uitspraak uit de door William Shakespeare geschreven Hamlet te zijn. Maar geheel in de lijn van vele van mijn eerder geschreven artikelen, wil ik er toch nogmaals aandacht aan besteden. Net zoals in die vorige artikelen refereer ik ermee aan het innerlijk bewustwordingsproces dat ik zelf doormaak. Tevens refereer ik ermee aan het evolutionaire proces dat ieder mens en dus de gehele mensheid momenteel doormaakt. Het geheel weerspiegelt zich immers in haar delen en omgekeerd. We staan nu, zoals ik ook al eerder heb aangegeven, voor een cruciale keuze op een niet te vermijden Y-splitsing.

Arend Zeevat

Onze wegen scheiden..
Ergens in het leven wordt ieder op een niet te ontwijken wijze met zichzelf en de in hem/haar huizende demonen geconfronteerd. Deze zal hij/zij in de ogen moeten zien en het daarmee samenhangende emotioneel pijnlijke stervensproces van het ego moeten doorleven. Het maakt deel uit van het evolutionaire zuiveringsproces waar ieder voor zich en de mensheid als geheel nu doorheen gaat.

Hoe ieder daarmee omgaat is bepalend voor alle sociale interacties in de rest van het leven. Ieders proces is echter wel van belang voor het geheel, indachtig het Vlindereffect in de natuurkundige chaostheorie (HIER). Want het werkelijk ontvangen en doorleefd hebben van de boodschap die deze innerlijke demonen te vertellen hebben is vooral in onze tijd van wezenlijk belang. Net als Gods wegen, zijn ook de wegen van het ego vaak ondoorgrondelijk.

Het kent zo ontzettend veel verhulde vluchtroutes die, zonder een werkelijk doorleefde en getransformeerde bestaanspijn, heel moeilijk te herkennen zijn. Deze vluchtroutes kunnen een aards gerichte vorm hebben. Ze kunnen echter ook een mooi spiritueel verlichte verpakking hebben, die de illusie voortovert al Verlicht, Zelf gerealiseerd, Heel en Compleet te zijn. Deze spirituele bubbelverpakking is echter evenals de aardse verpakkingen gericht op het verhullen van de eigen kwetsbaarheid met een rookgordijn van spirituele terminologie.

Daarmee zichzelf dus een zekere mate van onkwetsbaarheid en bovenal onschendbaarheid te hebben toegemeten. Het maakt de sociale omgang met hen erg moeilijk, want zij zijn nergens op aan te spreken en kunnen daardoor dus doen wat ze willen, zonder daar werkelijke verantwoordelijkheid voor te willen dragen. Ook al zullen hun woorden anders doen lijken. Het gaat echter niet om de woorden, maar om de daden. Want……..

for every believer, there is a deceiver!

Overgangsproces
Het volledig bewust doorleven van het stervensproces van het ego is noodzakelijk om de overgang van het op collectivisme gebaseerde Vissentijdperk naar het op geïndividualiseerde gemeenschapszin gebaseerde Watermanktijdperk te kunnen maken. Tijdens dit proces wordt een ieder uitgenodigd om innerlijk te onderzoeken welke keuze hij/zij wil maken. Een keuze voor het verdringen van de aan dit proces inherente bestaanspijn door de opgebouwde karmische egolast te blijven negeren. Daardoor vergetelheid te zoeken in brood en spelen, verslavingen van de meest uiteenlopende soort of een overcompenserend afreageren van de pijn op anderen. Dus in een pijnvol ego-slachtofferschap te blijven hangen.

“Ik ben leven dat leven wil,
te midden van leven dat leven wil.”

Albert Schweitzer,

(Duits arts, theoloog, filosoof, musicus 1875-1965)

Verantwoordelijkheid nemen
Wanneer er wordt gekozen voor het verantwoordelijkheid nemen voor de individuele bestaanspijn, de vergankelijkheid van het aardse bestaan en alle gedurende het leven ‘veiligheid’ en ‘zekerheid’ biedende in de ‘buitenwereld’ opgebouwde egostructuren, zal er zich een innerlijke ruimte openen die de toegang biedt tot een ongekende werkelijkheidsbeleving. Waarmee men de mogelijkheid schept, om deze disharmonische factoren te laten transformeren door de Liefde in het hart.

Vergeving van het aangedane leed door anderen en vergeving voor het zelf zolang in onwetendheid te hebben verkeerd is een belangrijke stap in dit proces. Maar allereerst zal die pijn toegelaten en gevoeld moeten worden. Wanneer dit gebeurd zal men merken dat er innerlijk geestelijk helende krachten ter beschikking komen, om het aangegane proces verder door te maken.

Er zijn slechts 2 fouten, die iemand kan maken, op ’t pad van Waarheid.
Er niet volledig voor gaan, en..
helemaal niet van start gaan..

-Boeddha (450-370 v. Chr.)

Ontkenning van het bestaan
In onze jeugd hebben we allemaal de nodige kwetsuren en trauma’s opgelopen, die als littekenen op de ziel gedurende het verdere verloop van het leven blijven schrijnen. Daarmee weer in alle hevigheid door oude triggers voelbaar kunnen zijn. Die oude triggers dragen we allemaal mee uit het verleden en worden telkens weer in nieuwe ervaringen geactiveerd. Ervaringen die worden beleefd als gelijksoortig oude situaties.

Van mijzelf weet ik bijvoorbeeld dat ik erg getriggerd wordt als in de ontmoeting met een ander de authentieke expressie van mijzelf niet geaccepteerd wordt en ik mijn oorspronkelijkheid op moet geven om aan de behoefte/verwachting van een ander meen te moeten voldoen. Ik schrijf met nadruk ‘meen te moeten voldoen’, want het betreft natuurlijk de in mij geconditioneerde beleving om mijn individualiteit op te moeten offeren voor het vermeende welzijn van een ander of anderen.

Het feit dat dit soort situaties aangetrokken worden, laat zien dat het energetisch patroon dat er aan ten grondslag ligt, nog niet is getransformeerd en opgelost. Het lost dan ook pas op als het doorleefd is en de bijbehorende les geleerd is. Dit geldt natuurlijk ook voor de mensheid als geheel. De patronen in de huidige wereldsituatie hebben velen in voorbije incarnaties ook al eens meegemaakt.

“Degenen die de geschiedenis niet bestuderen,
zijn gedoemd deze te herhalen.

Terwijl degenen die de geschiedenis wél hebben bestudeerd,
gedoemd zijn om hulpeloos toe te zien,
hoe anderen deze herhalen.

(auteur onbekend)

Het intermenselijke projectiemechanisme blijft een moeilijk te doorgronden gegeven. Zeker als men zich te midden van zo’n projectiecircus bevindt. In mijn vorige artikel (HIER) heb ik daar, met een onderbouwing vanuit de kwantumfysica, ook het één en ander over geschreven. Dit projectiefenomeen is ook een duidelijk symptoom van de tegenwoordige Corona-psychose en wordt gestimuleerd door de ‘gaslighting’ (HIER) van narcistisch psychopathische machthebbers. Zij zijn geneigd om de gehele mensheid als ongewenst te beschouwen en nemen daarom satanisch geïnspireerde maatregelen en zullen dat nog verder menen te moeten doen. Om  daarmee het  authentieke bestaansrecht van de mensheid te ontkennen en uiteindelijk te ontnemen. Zij willen de mensheid dienstbaar aan henzelf maken.

Dienstbaarheid en solidariteit?
Dienstbaarheid is echter een keuze en kan nooit afgedwongen worden. Iets wat in de huidige Corona-psychose wel aan ons allen wordt opgedrongen. Ik noem dit op vals sentiment gebaseerde solidariteit. Het zijn toch de socialisten/communisten die het begrip solidariteit zo hoog in hun vaandel hebben, dat zij er vanuit gaan dat iedereen gelijk is. In de huidige in toenemende mate communistisch wordende praktijk blijkt echter dat gelijkheid een loos begrip is, als sommigen menen dan toch net weer iets meer gelijk te zijn dan anderen. Lees wat dit betreft het boekje ‘Animal farm’ van George Orwell uit 1945 maar eens (HIER).

Dus gelijkheid zonder waardigheid is socialisme/communisme. Daarentegen is gelijkwaardigheid een meer omvattend concept voor dat wat ware mensenliefde en liefde voor alle levensvormen weergeeft. Daarom doop ik de drie idealen van de Franse revolutie ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’ om in de begrippen ‘Vrijheid, Gelijkwaardigheid en Broeder/Zusterschap’ (HIER).

Eigenlijk zijn we allemáál ongewenst..!
Uit eigen ervaring weet ik dat die bestaanspijn veelal neerkomt op door conditionering in de meeste brede zin het gevoel te hebben gekregen ongewenst te zijn. Dus dat het individuele bestaan wordt ontkend. Terwijl men door te ademen en het leven van binnenuit te ervaren,, weet dat men er wel is. Dat men dus wel werkelijk bestaat. Dit kan niet anders, dan al vanaf de geboorte een innerlijke gespletenheid te veroorzaken. Daarmee een nogal schizofrene situatie veroorzakend.

We leven dus in een schizofrenie opwekkende maatschappij, waar alleen de door de farmaceutische maffia beheerste psychiatrische industrie voordeel van heeft. Daarmee is deze psychiatrische industrie een industrie van de dood geworden (HIER en hieronder). Met behandelmethoden die gericht zijn op een door Trauma Based Mindcontrol beheerste macht te verkrijgen over het innerlijk van mensen. Iets waar ik in het in 2017 op deze site gepubliceerde artikel ‘Een ziek systeem produceert zieke mensen!’ (HIER) dieper op ingegaan ben.

Maar zoals uit de reacties onder dit gelinkte artikel ook blijkt, zijn het de zieke mensen, die dit zieke systeem helpen te bestaan en in stand te houden. Opnieuw een reden om voor onszelf maar eens innerlijk na te gaan welke keuze wij maken. Met of zonder egodominantie onze levensweg verder willen gaan. Met andere woorden te ZIJN of niet te zijn. Het ZIJN komt voort uit het hebben doorleefd van het stervensproces van het ego. Het mag inmiddels wel duidelijk zijn wat het niet zijn inhoudt. Daar hoef ik nu niet meer over uit te wijden.

Afhankelijk van de keuze
Het zal van ieders individuele keuze afhangen welke weg men verder zal gaan. Dit betekent dat er zich nu in de menselijke ‘samenleving’ een scheiding der geesten aan het aftekenen is. Iets dat al in toenemende mate ervaarbaar is. De ene stroom der geesten kiest op de Y-splitsing voor de weg van de minste weerstand en de grootste egomassa. De andere stroom wil voor een werkelijk individueel erkennend samenleven gaan. Daarmee dus het tot dienaar gemaakte ego behulpzaam te maken in het laten stralen van het Goddelijk scheppende Licht. Een Licht dat de Wijsheid, Waarheid, Schoonheid en Liefde op een onvoorwaardelijke wijze tot uitdrukking weet te brengen.

In feite komt het neer op een keuze tussen volgzaam slavendom of dienend meesterschap (HIER). Het enige dat we op individueel niveau hoeven te doen is om ons af te stemmen op die tweede egoloze en de Schepping dienende evolutiestroom. Dit zal de nodige weerstand oproepen in het vermeende sociale netwerk. Maar er is allang geleden voorzegd dat de scheiding der geesten/zielen door alle sociale verbindingen heen gaat.

Ik kan me heel levendig inleven in het gegeven, dat het heel pijnlijk kan zijn om dierbare familieleden, kinderen, vrienden, partners of collega’s te verliezen, doordat zij een andere (geen verkeerde!) keuze hebben gemaakt. Ieder individu heeft immers de vrijheid een individuele keuze te maken.

Opgedrongen ‘keuze’
Opvoeding en scholing hebben ons echter een conditionering opgedrongen, waardoor men geleerd heeft enkel en alleen geaccepteerd te worden als men doet wat door anderen gewenst is en wordt. De gehele maatschappij is zodanig ingericht dat, met behulp van gedragswetenschappelijke inzichten en methodieken, iedere nieuwe generatie wordt gedresseerd en afgericht op volgzaamheid ten aanzien van wat de machthebbers willen. In de tegenwoordige Corona-psychose wordt dit steeds extremer zichtbaar rond de op een verhulde wijze opgedrongen ‘vaccinazi-dwang’.

Als men niet voor een ‘vacci-nazi’ kiest, dan verliest men veel vrijheden die men meende te hebben. Wat zich hier echter steeds openlijker laat zien is, dat de zogenaamde vrije westerse maatschappijen in wezen altijd al dictatoriaal waren, maar dat goed wisten te verhullen (HIER). Aardse beleidsvorming is per definitie onrechtvaardig, omdat de wetten waar beleid op gebaseerd is door satanisch onderwerpende krachten geïnspireerd worden. Zij zijn gericht op een volledige vernietiging van al het scheppende leven..!

Klinkt hard, maar de huidige Corona-psychotische maatregelen laten niets anders zien. Evenals alle genocidale oorlogen, de macht van het militair/farmaceutisch en agro-chemisch industriële complex dat ook al langere tijd tonen. Het is aan ieder individu om de ware levensondersteunende scheppingsbron in zichzelf te vinden en van daaruit rechtvaardigheid, harmonie, vrede en onvoorwaardelijke Liefde in de menselijke samenleving te brengen.

Zolang Vrijmetselaars zoals Rutte c.s. en een cocaïne snuivende minister van gezondheid en welzijn (HIER) kunnen doen wat ze doen, zal dat niet gebeuren. Het is daarom aan ons, vrijheidslievende individuen, om de ware vrijheid in onze geest te ervaren en tot uitdrukking te brengen.

De kosmische stroom is met ons
Zoals altijd al het geval was en nu nog steeds is, worden wij innerlijk ondersteund door de in ons hart wonende geestelijke krachten. Zij zullen ons begeleiden op basis van de keuzes die we maken ten aanzien van ieders individuele taak in de evolutie van de mensheid. Met de volle maan van 27 februari 2021 in het teken van Maagd, zullen we een fijne kosmische wind in de zeilen mogen ervaren.

Astrologe Manuela van der Knaap weet dat in een artikel op haar site weer mooi te verwoorden (HIER). Citaat uit dit artikel:

Volledige autonomie

Door deze oorspronkelijke aarding te openen in onszelf, herstellen we onze eigen autonomie en is er voldoende vertrouwen om vanuit authenticiteit de eigen (autonome) stroom te volgen. Daarmee ontstaat jouw eigen vorm van leven in deze maatschappij. Deze vorm (structuur) staat op zichzelf en los van de andere structuren in de wereld. Er is geen vaste structuur meer van buitenaf waar je dan in moet passen. Er ontstaan dan omstandigheden waarin je tussen de mazen van verplichtingen en wetten-matigheden door kunt bewegen.

Er ontstaat dan steeds in het moment het juiste pad, met de wetmatigheid van het universele als basis waaraan je gehoor geeft. Deze universele wetten zijn verbonden met het hart en worden gesteund en gedragen door de energie van de Bron en de Aarde vanuit die diepe lagen die ik in de alinea hierboven beschreef. Dit is een magisch proces van heelheid. We doorbreken hiermee op angst gebaseerde verbindingen met anderen en de wereld. En die kúnnen op deze natuurlijke manier ook doorbroken worden, omdat vertrouwen en veiligheid zo diep voelbaar zijn in jezelf.

Kaypacha weet het ook weer helder uit te leggen in zijn nieuwste Pele-report

– Astrology for the Soul February 24, 2021 –

Bevrijding uit de zelf in stand gehouden gevangenis (HIER)

Door eeuwen van generatie op generatie overgedragen onbewuste conditionering hebben we allemaal geleerd onszelf innerlijk gevangen te houden in een kerker van angsten, normen, waarden en machtsconstellaties. Willen wij verder deel blijven nemen aan het scheppende leven, dan zullen wij onszelf uit deze gevangenis mogen bevrijden. De bevrijding uit de door onszelf in stand gehouden gevangenis van niet-bewustzijn kunnen we alleen zelf bewerkstelligen, door de sleutel van de gevangenisdeur in ons eigen onderbewuste te vinden.

Uiteindelijk zal blijken dat zelfs die zoektocht ernaar een misleidende afleiding is, die weer deel uitmaakt van diezelfde gevangenis. Want we zijn altijd al vrij geweest, maar zijn het vergeten. Kiezen we ervoor om werkelijk te ZIJN dan zullen we, na een aanvankelijk moeilijke tijd, als een Feniks herrijzen uit de as van een door geestkracht verbrandde oude wereld en het daarbij horende paradigma.

– Firebird Suite Finale –

 

We kunnen pas werkelijk vrij ZIJN,
als we ervoor kiezen om te ZIJN!

– Snatam Kaur Aad Guray Nameh –

Arend Zeevat

27 februari 2021

 

6 gedachten over “Zijn of ‘niet-zijn’..??

 1. Een mooi artikel, daar zouden er meer van moeten zijn.
  Dat geldt in mijn beleving vooral vanaf het moment dat je over je eigen ervaringen gaat vertellen. Je hebt het eerst uitgebreid over zijn tegenover niet zijn. In mijn beleving is niet zijn gelijk aan chaos.
  Ik denk dat de keuze (onze keuze, die van ieder mens dus) gaat tussen het mens-zijn of niet-mens-zijn. Ook een niet mens (b.v. dier) bestaat, dus IS.
  Mens-zijn is van toepassing op de mens die gericht is op het Goede, Ware en Schone; de niet-mens zijn is gericht op het Kwade.
  Het Goede, Ware en Schone kan zich alleen tonen aan de wetende.
  Het Kwade is het domein van de onwetende . Om mens te zijn moet je niet alleen gericht zijn, maar ook wetend

  Heel mooi vind ik het citaat waarmee je artikel wordt afgesloten:

  Uiteindelijk zal blijken dat zelfs die zoektocht ernaar een misleidende afleiding is, die weer deel uitmaakt van diezelfde gevangenis. Want we zijn altijd al vrij geweest, maar zijn het vergeten. Kiezen we ervoor om werkelijk te ZIJN dan zullen we, na een aanvankelijk moeilijke tijd, als een Feniks herrijzen uit de as van een door geestkracht verbrandde oude wereld en het daarbij horende paradigma.

  Ik vind deze laatste woorden uit je artikel buitengewoon fraai en goed gekozen.
  Want daaruit blijkt dat – hoe goed we ook willen bezig zijn – we er niet aan ontkomen onszelf voortdurend te bedriegen, terwijl we het omgekeerde denken te doen.
  In het Oude Weten wordt ons voortdurend voorgehouden dat het ‘mens ken u zelf’ absoluut geen eenvoudige opgave is. In het Oude Weten wordt ons door allerlei ervaringsdeskundigen, zoals b.v. de Woestijnvaders en ook de oude schurk Gurdjieff verteld hoe je tot die zuivering kunt komen. Zij vertellen je dat je sommige ikken zelf te lijf kunt, maar ikken die dieper in het ego verscholen liggen echt niet zelf kunt doen.
  Wanneer het ego dienstbaar wordt aan de Goddelijke krachten in mij, die ik dan maar voor het gemak aanduid als Ziel (Ruach = Adem van God), dan zullen toch deze diepere ikken aan de beurt moeten komen. Daarom hebben wij de hulp nodig van die Goddelijke Krachten, die echter pas op ons kunnen inwerken wanneer wij op die krachten gericht zijn.
  Daarom is het Zijn voor mij eerder een gericht-zijn dan een bewust-zijn. Gericht-zijn betekent overgave, dus een loslaten van mijn ego, het enige wat ik werkelijk als aards-bezit beschouw.
  Ik ben die ik ben, to be or not to be…..het zijn allemaal uitdrukkingen van het aardse-ego bezit. Dat loslaten van het ego-bezit is in mijn ogen de zin van het leven

 2. Je kunt de ego ook zien als een ondersteuner om je verder te helpen in het leven. Wanneer ik zou leven zonder ego zou mijn leven wel erg passief worden. Ik weet dat mijn ego op dit moment ook moet wennen aan het proces waar ik door heen ga. Het heeft soms moeite om de rol die het in het verleden heeft gespeeld los te laten. Het meest duistere van het duistere waar ik ooit aan meegewerkt heb en al deze delen die ook bij mij horen (en soms behoorlijk gruwelijk kunnen zijn) mogen nu gezien en getranformeerd worden.

  Ik doe dit door deze delen te vragen waarom ik ze heb uitgenodigd en wat ik ervan heb kunnen leren. Daarnaast vraag ik aan het duistere deel wat het van mij heeft mogen leren. Vervolgens dank ik deze delen via mijn hart ziel verbinding, omarm ze en kan ze daarna los laten. Naarmate dit proces zich verder ontwikkelt, leer ik steeds meer wie ik ben en zal ik steeds minder last van mijn verstoringen hebben, die onder andere veroorzaakt zijn in mijn jeugd, door culturele invloeden en het schoolsysteem. Verder heeft het loskoppelen van mijn chakrasysteem, welke een synthetische overlay is, mij veel rust en kalmte in mijn lichaam gegeven.

  1. Zijn onze chakra’s een ‘systeem’..? Volgens oud-Ayurvedische geschriften, waaruit het woord ‘chakra'(= wiel) vandaan komt, is het onderdeel van ons mens-zijn. Energetische knooppunten. Dus je ervan ‘loskoppelen’ zou dan imo net zoiets zijn als je loskoppelen van je hart, omdat dat een ‘fysiek systeem’ is, terwijl je zelf ‘in wezen’ spiritueel-energetisch bent. Hoe kun je je dus ‘losmaken’ daarvan? Wat bedoel je met ‘losmaken’ in dat kader..?

 3. “Het Hart telt honderdeneen kanalen…
  Een ervan beweegt omhoog naar de kruin van het hoofd.
  Wie hierlangs opstijgt, bereikt onsterfelijkheid.
  De overige kanalen voeren wie heengaat naar overal elders,
  De overige voeren naar overal elders”

  namaste

 4. Ik vind het buitengewoon om te zien dat mensen als min of meer gelijkgestemden, maar toch verschillend zijnde op zo’n artikel van deze kwaliteit reageren.
  Dat geeft mij moed. Misschien een korte opmerking: met het loskoppelen van je ‘chakra systeem’ bedoel je -naar ik vermoed – in de eerste plaats je lichamelijke chakra’s, en dat betekent dan naar mijn gevoel dat je jouw chakra’s loskoppelt van je storende omgeving.
  Waardoor die omgeving minder invloed heeft op je. en waardoor rust ontstaat en je gemakkelijker in je natuurlijke evenwicht komt.

 5. Kijk uit met het loskoppelen! En laat ze daarbij niet onbeheerd rondslingeren.
  Er zijn n.l. entiteiten die erop uit zijn om chakra’s te stelen voor eigen gebruik of voor de handel.
  Ook schijnt het voor te komen dat deze tijdelijk ‘geleend’ worden en deze daarna volledig misbruikt teruggevonden worden waarna reparatie een hele toer is.
  Beter is het bij loskoppeling een soort ‘veilig doosje’, mag gewoon een gevouwen boomblad zijn en ze hierin op te bergen voor zolang het duurt. Het is ook een idee om er zuivere stenen naast te leggen en besprenkelen met geladen water. Denk ook aan de temperatuur!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.